Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

NOT FOUND !Vytenis Andriukaitis

Utfrågning

 

Vytenis Andriukaitis

Portfölj: Hälsa och livsmedelssäkerhet
 
Dag 2 , tisdag 30 september 2014 - 09:00 , Bryssel  
 
Frågor och svar
 
1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda?


På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?


I hela mitt liv har jag ägnat mig åt folkhälsofrågor. Som hjärtkirurg har jag sett hur viktig en fungerande hälso- och sjukvård och kunskap och innovation är för folkhälsan. Hälsa kan uppnås med hälsosam mat, men också med en hälsosam livsstil. Som historiker och politiker och genom att ha arbetet i Europeiska konventet och med europeiska frågor i allmänhet har jag erfarenhet och kunskap av att nå kompromisser på europeisk nivå Jag har 20 års erfarenhet av parlamentariskt arbete och jag vet hur viktigt det är att lyssna på vad medborgarna har att säga. Jag tror att jag kan göra skillnad. Jag har en passion för människor och för Europa, och jag kommer att arbeta ihärdigt till förmån för dem i min nya befattning om min nominering godkänds. Jag är stolt över att få vara med i ordförande Junckers team. Hälso- och sjukvård är en del av varje politisk fråga på kommissionens strategiska agenda. Hälso- och sjukvård skapar arbetstillfällen och förlänger livslängden. E-hälsa skapar inte enbart tillväxt utan bekämpar också hälsohot och bidrar till produktiviteten. Ju fler människor som får tillgång till hälso- och sjukvård, desto rättvisare samhälle får vi. Om vi ser till att alla får god vård bidrar vi till vår demokrati.


Som garanti har ni min livshistoria och mina principer. Jag tror på sanning och ärlighet. Sanning och ärlighet var och är fortfarande mina rättesnören i livet. Sanningen, framför allt den om massdeportationerna, var förbjuden i Sovjetimperiet. Under den sovjetiska tiden, närmare bestämt 1969, när jag blev intervjuad vid uttagningsprovet till universitetet frågade man mig varför jag var född i Sibirien (ingen vågade säga gulagen). Jag svarade: ”Varför deporterade ni oss?” Jag har blivit arresterad och fängslad för att jag kämpat för sanning och för att jag varit ärlig, men det har inte förändrat mig. För inte alltför länge sedan beskyllde den allmänna åklagaren mig offentligt och felaktigt för bedrägeri. Parlamentet upphävde inte min immunitet, och då avsade jag mig frivilligt mitt mandat, gick till domstol och vann fallet. Jag ville endast att man offentligt skulle be mig om ursäkt, och det gjorde man. All min tidigare, nuvarande och framtida verksamhet är offentlig och öppen och ägnad åt att tjäna folket. Jag kommer att arbeta öppet och ärligt och ge insyn i mitt arbete, eftersom det är sådan som jag är.

 
 
2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?


Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse både parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden?


Om jag blir utnämnd till kommissionsledamot ser jag mig som medlem av ett team med kommissionsledamöter som arbetar tillsammans i kollegial anda för att nå resultat som ger mervärde och gör skillnad för Europas invånare.


Jag kommer att bedriva ett nära samarbete med de övriga kommissionsledamöterna, särskilt förste vice ordföranden och vice ordföranden med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Jag vill nå synergier med de övriga kommissionsledamöterna och inkludera frågor som rör hälsa och livsmedelssäkerhet i vårt gemensamma arbete.


Mitt övergripande mål är att bidra till att förbättra invånarnas liv. För att nå detta mål ämnar jag samarbeta aktivt med företrädarna för folket, Europaparlamentets ledamöter.


Sedan 1990 har jag själv varit ledamot av ett nationellt parlament, i sex på varandra följande mandatperioder. Europaparlamentet kan lita på att jag kommer att lyssna noggrant på dess synpunkter, att jag regelbundet kommer att diskutera olika frågor med ledamöterna och att jag kommer att finnas tillgänglig för raka och öppna diskussioner.


När det gäller uppföljningen av Europaparlamentets ståndpunkter och anmodanden kommer jag att tillämpa bestämmelserna i ramavtalet. När det gäller mina ansvarsområden kommer jag att se till att kommissionen ger ett svar på de resolutioner och anmodanden som parlamentet lägger fram i enlighet med artikel 225 i EUF-fördraget inom tre månader efter det att de antagits. I detta sammanhang stöder jag till fullo den tillträdande ordföranden Junckers åtagande att den kommande kommissionen ska ägna betänkanden som avser lagstiftningsinitiativ särskild uppmärksamhet.


Jag vill bygga denna relation på insyn, öppenhet och ömsesidigt informationsutbyte. Jag kommer att se till att det generaldirektorat som jag ansvarar för följer samma principer, i enlighet med bestämmelserna i ramavtalet.


När det gäller initiativ som för närvarande diskuteras eller ska diskuteras kan parlamentet lita på att jag vill föra en regelbunden och öppen dialog, särskilt med utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.


Dessutom förbinder jag mig att genomföra bestämmelserna i ramavtalet, närmare bestämt bestämmelsen om att på lika villkor förse parlamentet och rådet i deras egenskap som medlagstiftare med uppgifter och handlingar.

 
 
Frågor från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

3. Kommissionsledamotens prioriteringar


Vilka kommer kommissionsledamotens främsta prioriteringar att bli inom folkhälsa och livsmedelssäkerhet? Vilka specifika lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder tänker du lägga fram, och enligt vilken tidplan, för att främja dessa prioriteringar på både EU- och medlemsstatsnivå?


Invånarnas hälsa och säkerhet är en hörnsten i vår sociala marknadsekonomi. Vår inre marknad grundar sig på en hög hälsoskyddsnivå – något som fördraget kräver av all politik och alla åtgärder inom EU.


Vi har bland de högsta hälso- och livsmedelssäkerhetsstandarderna i världen. Tidigare kriser, bland annat BSE och sars, ledde till stora ekonomiska förluster, och de har ytterligare visat på det ekonomiska värdet av ett starkt hälsoskydd, vilket är något som jag ämnar fortsätta att värna om.


Jag tror att hälsofrågorna måste lyftas fram på nytt i Europa, om vi vill förbättra människors hälsa och främja arbetstillfällen och tillväxt. Hälsa leder till tillväxt. Jag ämnar därför främja investeringar i hälsa, som en investering i Europas humankapital och i vår framtid.


Jag kan sammanfatta mina prioriteringar i tre ord – främja, försvara, förebygga. Min viktigaste prioritering är att skapa verkliga fördelar för medborgarna och stödja nyckelsektorer inom EU:s ekonomi, såsom hälso- och sjukvårdssektorn. Hälso- och sjukvårdssektorn liksom livsmedelsindustrin kan endast nå framgång om handel kan bedrivas under säkra förhållanden.


Att arbeta för en ekonomisk återhämtning i Europa är ett av de viktigaste målen, och jag är övertygad om att hälso- och livsmedelssäkerhetspolitiken kan bidra till detta mål.


Befolkningen blir allt äldre, kroniska sjukdomar allt vanligare och efterfrågan på hälso- och sjukvård ökar. När det gäller mina prioriteringar inom folkhälsan kommer jag om jag blir utnämnd till kommissionsledamot därför att stödja insatser som gör hälso- och sjukvårdssystemen mer effektiva och innovativa, så att de kan ge alla invånare en rättvis tillgång till hälso- och sjukvård och samtidigt vara finansiellt hållbara.


Jag ämnar fortsätta arbetet med att utvärdera hälso- och sjukvårdssystemens funktion och betona reformen av dessa system inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Jag ämnar också främja utnyttjandet av innovation på området aktivt och hälsosamt åldrande.


Eftersom en stor del av sjukdomarna och de utgifter som de medför kan förebyggas ämnar jag rikta in mig på att stärka den förebyggande verksamheten. Ju mer hälso- och sjukvårdssystemen investerar i förebyggande nu, desto mindre behöver de betala för behandling i framtiden.


Jag vill att EU-invånarna ska kunna se resultaten av den senaste tidens EU-lagstiftning som haft inverkan på skyddet av folkhälsan. Till exempel kommer jag att se till att den sekundärlagstiftning som planeras när det gäller direktivet om tobaksvaror antas i tid. Jag kommer att arbeta oförtröttligt med medlemsstaterna för att se till att direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård leder till att invånarna får bättre tillgång till god vård och till att ett djupgående samarbete inleds om e-hälsa för bättre vård. Jag vill också att direktivet leder till samarbete när det gäller utvärderingen av medicinska metoder för att förbättra patienternas tillgång till innovativa tekniker, förutsägbarhet för företagen och kostnadseffektivitet.


Jag ämnar också samarbeta med medlemsstaterna för att skydda invånarna mot gränsöverskridande hälsohot. Utbrottet av ebola i Västafrika kommer att kräva min omedelbara uppmärksamhet.


Slutligen ämnar jag se till att alla hälsoinitiativ bidrar till att överbrygga de stora ojämlikheterna på hälsoområdet i Europa.


För att övergå till livsmedelssäkerhet är min prioritering att se till att EU:s invånare även i fortsättningen kan njuta av den säkraste maten i världen.  Det är deras rätt och vår skyldighet.


För att invånarna ska kunna upprätthålla en god hälsa behöver de säkra livsmedel. Jag kommer därför att främja hälsosam och säker mat som ett sätt att undvika onödiga utgifter inom hälso- och sjukvården och hjälpa medlemsstaterna att förbättra hållbarheten på lång sikt inom sina hälso- och sjukvårdssystem.


Jag tror också att säkra livsmedel är en förutsättning för en modern och utvecklad ekonomi, och vår främsta tillgång i en värld med ständigt ökande global konkurrens. Jag kommer att eftersträva höga nivåer för djurhälsan och växtskyddet, en effektiv förvaltning av alla kriser som kan uppstå, säkra tillsatser, bekämpningsmedel och biocider, strikta kontroller av säkerheten hos importerade produkter av både vegetabiliskt och animaliskt ursprung, strikta och öppna vetenskapliga riskutvärderingar av nya produkter och tekniker och ett strikt genomförande av kontroller.


Jag kommer att samarbeta med alla relevanta aktörer få att nå dessa mål. Jag ämnar ta itu med utmaningar som möjligheterna till bedrägeri till följd av komplicerade kedjor för livsmedelsproduktion som kan underminera konsumenternas förtroende för livsmedelskedjan.


EU har ett system för livsmedelssäkerhet som det kan vara stolt över, och jag kommer att ta varje tillfälle i akt att upprätthålla och förbättra detta system och främja det på global nivå. Jag anser att vårt system för livsmedelssäkerhet kan bidra till ordförande Junckers planer på ett Europa med fler arbetstillfällen och mer välfärd, särskilt för små och medelstora företag som utgör stommen inom livsmedelssektorn.


Jag anser att EU har en heltäckande rättsram för livsmedelssäkerhet. Min avsikt är att se till att lagstiftningen genomförs och tillämpas korrekt. Om det behövs ny lagstiftning kommer jag att vidta åtgärder.


Det är min fasta avsikt att se till att samtliga lagstiftningsförslag som för närvarande diskuteras med Europaparlamentet och rådet slutförs på ett framgångsrikt sätt och att man tänker på att modernisera och förenkla befintliga lagar i enlighet med principerna för bättre lagstiftning. Detta inbegriper förslag rörande djurhälsa, växtskydd, offentliga kontroller, nya livsmedel, kloning, husdjursavel och foder som innehåller läkemedel. När det gäller växtförökningsmaterial kommer jag att ta hänsyn till de åsikter som lagts fram under parlamentets och rådets diskussioner för att kunna vidta bästa möjliga åtgärder.


Under de första sex månaderna av mitt mandat kommer jag att se över den lagstiftning som tillämpas vid godkännande av genetiskt modifierade organismer, i enlighet med det uppdrag som den tillträdande ordföranden Juncker gav i sina politiska riktlinjer. I fråga om bekämpningsmedel kommer både lagstiftningen rörande växtskyddsmedel och gränsvärden för högsta tillåtna resthalter att utvärderas tillsammans vid en halvtidsöversyn. Många av dessa texter förutsätter också att flera genomförandeåtgärder vidtas, vilka naturligtvis också kommer att få min fulla uppmärksamhet. Bland annat måste vi göra framsteg när det gäller skyldigheten att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen.


Slutligen kommer jag att se till att djurskyddslagstiftningen faktiskt verkställs.


4. Kvalitet och insyn i lagstiftningsförslag


Hur kommer du personligen att se till att lagstiftningsförslagen håller hög kvalitet, att det råder full insyn i lobbyverksamhet som riktar sig till dig och dina tjänsteavdelningar, att det genomförs samstämda och välavvägda samråd med alla inblandade parter och att det finns ett effektivt samarbete mellan alla relevanta kommissionsavdelningar inom de ämnesövergripande områden som faller under ditt ansvarsområde?


Jag är fast beslutsam att förbättra kvaliteten på lagstiftningsförslagen.


Innan jag sätter igång med att utforma en ny politik kommer jag, om jag blir utnämnd till kommissionsledamot, att noggrant se över resultaten av de nuvarande åtgärderna, göra en djupgående konsekvensanalys och anordna en omfattande utfrågning av aktörerna. Mitt mål är att finna den mest effektiva lösningen för invånarnas hälsa och säkerhet med minsta möjliga byråkrati.


Hälsa och livsmedelssäkerhet sätter invånarna i fokus, eftersom det är frågor som rör vardagslivet för 500 miljoner människor. För att skapa resultat för medborgarna ämnar jag bedriva ett nära samarbete med invånarna och deras företrädare.


Jag förbinder mig till en öppen och nära dialog med Europaparlamentet, företrädare för medlemsstaterna, aktörer och tredjeländer för att garantera optimala lösningar som säkerställer höga hälsoskyddsnivåer och samtidigt en innovativ och konkurrenskraftig miljö för företagen.


Jag lovar att engagera mig fullt ut i kollegiet, som en verklig lagspelare, och samarbeta med de övriga kommissionsledamöterna. Portföljen med hälsa och livsmedelssäkerhet har flera synergier med andra kommissionsledamöters portföljer, och min avsikt är att prioritera samarbete. I själva verket ingår hälsofrågorna i alla politikområden, i såväl utbildning och transport som jordbruk och den digitala agendan. En frisk befolkning skapar tillväxt, arbetstillfällen och välfärd.


EU:s svar på utbrottet av ebola var att föra samman hälsa, humanitärt bistånd, utveckling, transport, forskning och extern samarbetspolitik. Det är ett exempel på hur Europeiska kommissionen kan samarbeta över gränserna för de olika politikområdena. Ett annat exempel är kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor som har börjat tillämpa sina kunskaper om granskningssystem också på nya områden, bland annat ekologiska produkter.


I enlighet med ordförandens politiska riktlinjer håller jag fullkomligt med om att den nya kommissionen bör prioritera insyn och offentliggöra alla kontakter och möten med aktörer i frågor som rör den politiska beslutsprocessen och genomförande, såsom jag alltid har gjort under min yrkeskarriär.


5. Förbättrade politiska resultat och ökat konsumentförtroende


Hur planerar kommissionsledamoten att behålla och ytterligare förbättra kvaliteten på hälsosystemen och livsmedelssäkerheten i unionen? Hur planerar kommissionsledamoten att återupprätta konsumenternas förtroende mot bakgrund av de återkommande skandalerna?


Hälso- och sjukvårdssystemens kvalitet, och deras förmåga att ge allmän tillgång till vård och uppvisa resultat, är en viktig fråga för mig, till följd av min läkarbakgrund och erfarenhet som hälsominister i Litauen. Eftersom det är medlemsstaterna som är ansvariga för att finansiera och organisera sin hälso- och sjukvård anser jag att EU:s åtgärder på detta område måste bestå i att ge mervärde och stödja och bistå nationella insatser.


Kanske är det olyckligt att pengar alltför ofta dominerar diskussionerna om hälso- och sjukvårdssystem. Även om den finanspolitiska hållbarheten naturligtvis är viktig finns det också andra viktiga faktorer, såsom rättvisa och invånarnas tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet.


Jag är fast besluten att hjälpa medlemsstaterna att göra sina hälso- och sjukvårdssystem mer effektiva och anpassningsbara och samtidigt upprätthålla ett allmänt hälsoskydd. Jag ämnar att använda alla de verktyg som står till mitt förfogande för detta ändamål, inklusive resultatutvärderingar av hälso- och sjukvårdssystem, samarbete för att främja kvalitet och säker vård samt arbete för att skapa gemensamma metoder för utvärdering av medicinska metoder och planering av behovet av vårdpersonal.


När det gäller livsmedelssäkerheten anser jag att EU inom vissa sektorer, som bekämpningsmedel, tillsatser och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel redan har bland de högsta standarderna i världen. Mitt uppdrag kommer att vara att upprätthålla denna höga säkerhetsnivå och försvara den som en modell i hela världen.


Inget system kan dock erbjuda ett hundraprocentigt skydd mot de krissituationer som oundvikligen kommer att uppstå ibland. Vårt väletablerade system för snabb varning, spårbarhet och snabba insatser erbjuder de verktyg som behövs för att möta nödsituationer och vidta ändamålsenliga korrigerande åtgärder.


Jag ser bekämpningen av livsmedelsbedrägerier som en viktig prioritering, eftersom livsmedlens tillförlitlighet är viktig för att säkerställa folkhälsan och en hög säkerhets- och kvalitetsnivå på EU:s produkter.


Hästköttskandalen 2013 visade klart och tydligt att EU:s kontrollsystem när det gäller livsmedelsbedrägerier måste förbättras. Vid sidan av det nya nätverket mot livsmedelsbedrägerier kommer ett målinriktat it-verktyg att användas som ytterligare ett medel att bekämpa dessa bedrägerier, liksom de strängare finansiella sanktioner som lagts fram i den nya förordningen om officiella kontroller, utbildning av livsmedelsinspektörer, poliser och tulltjänstemän och framtida EU-täckande kontrollplaner.