Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Odpovědnost za škody
na životním prostředí
Znečištění ovzduší
Skleníkové plyny
Program "Auto Oil II"
Elektronický odpad
Odpad z obalů
Bezpečnost potravin
GMO
Tabák
Boj s hlukem
Kosmetické výrobky
Lidské tkáně a buňky
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kouření zabíjí - byli jste varováni

EU přijala nedávno dvě významné směrnice o tabáku, jednu týkající se přísad a označování a další týkající se reklamy a sponzorství. Evropský parlament výrazně upravil směrnici týkajícící se označování, především s ohledem na velikost a znění upozornění o škodlivosti na krabičkách cigaret. Naopak zcela zachoval návrh směrnice týkající se reklamy na cigarety. Při projednávání obou částí legislativy se objevily silné politické tlaky a pokud jde o směrnice na reklamu, není zatím boj u konce. Poslední slovo bude mít Evropský soudní dvůr.

S ohledem na statistiky, podle nichž ročně umírá v Evropském společenství více než půl milionu osob v důsledku kouření a 80 % nových kuřáků je mladších 18 let, myšlenka EU vytvořit legislativu, která se bude potýkat se spotřebou tabáku, se zamlouvá mnoha lidem. Nicméně EU má jen omezené pravomoci vytvářet legislativu týkajícící se veřejného zdraví, která je především výhradní pravomocí členských států. Jeden ze způsobů, jak může EU přijmout opatření proti kouření, je prostřednictvím legislativy jednotného trhu, neboť zákony EU navržené pro odstranění překážek obchodu v rámci Společenství musí brát také v úvahu otázky zdraví.

Například, dokud jsou v rámci EU rozdílná národní pravidla týkající se složení cigaret či reklamy na tabák, může jeden členský stát zakázat dovoz cigaret z jiného státu nebo může zakázat dovoz časopisu, který obsahuje reklamu na tabákové výrobky. Takový zákaz, přestože legální, představuje obchodní překážku. Aby bylo možné zajistit v Evropě svobodný obchod s těmito výrobky, jsou zapotřebí standardní evropská pravidla. Tato pravidla však musí být stanovena tak, aby zároveň vedla ke zlepšení veřejného zdraví.

Směrnice o přísadách a značení cigaret

Evropská komise prosadila v roce 1999 návrh směrnice, která má sladit zákony členských zemí o maximálním množství dehtu, nikotinu a kysličníku uhelnatého obsaženého v cigaretách, o upozornění dopadu kouření na zdraví tištěného na krabičkách cigaret, o užívání dalších přísad v cigaretách a o popisu tabákových výrobků. Množství nesrovnalostí mezi nařízeními jednotlivých států se považovalo za překážku pro fungování vnitřního trhu EU, takže bylo především zapotřebí zavést jednotné normy pro celou EU. Protože nové zákony musí také usilovat o ochranu veřejného zdraví, navržené celounijní limity pro škodlivé přísady byly velice přísné. Navrženy byly také normy pro etikety s upozorněním o škodlivosti kouření a pro informace o výrobcích, aby spotřebitelé byli dostatečně informováni o nebezpečí, která pro ně tabákové výrobky představují.

Maximální hodnoty dehtu a nikotinu

Podle této směrnice byly pro cigarety vyrobené a prodávané na území EU od 1. ledna 2004 zavedeny maximální hodnoty pro dehet (10 mg), nikotin (1 mg) a kysličník uhelnatý (10 mg), Řecku však byl prodloužen termín pro sladění požadavků na hodnotu dehtu do 1. ledna 2007. Cigarety vyrobené v rámci EU a vyvážené do nečlenských zemí budou také podléhat nařízení o maximálních hodnotách. Zde je však stanoveno přechodné období (do 1. ledna 2007), které nabízí výrobcům EU časový prostor pro úpravu specifikace jejich výrobků.

Označení jako např. „nízký obsah dehtu“, “light“, „extra light“ a „mild“, stejně jako nové značky a design cigaret vyvolávající dojem, že určitý druh je méně škodlivý než ostatní, jsou zakázány od 30. září 2003.

Upozornění o škodlivosti – čím větší tím lepší

Od 30. září 2003 musí mít krabičky cigaret také dobře viditelná upozornění o škodlivosti. Díky neústupnosti poslanců EP jsou tato upozornění mnohem větší a mohou být důraznější, než původně navrhovala Komise.

Třicet procent přední strany krabičky prodávané v EU musí být pokryto povinným obecným varováním, např. „Kouření zabíjí/ Kouření může být smrtelné“ či „Kouření vážně poškozuje vaše zdraví i zdraví vašeho okolí“. Druhé heslo bylo schváleno díky neústupnosti Evropského parlamentu, který chtěl upozornit na nebezpečí pasivního kouření.

Čtyřicet procent zadní strany každé krabičky musí pokrývat dodatečné povinné varování, které si členské státy mohou zvolit ze seznamu 14 hesel stanovených v nařízení. Jako příklad je možné uvést „Kouření během těhotenství poškozuje Vaše dítě“, „Kouření je vysoce návykové. Nezačínejte s kouřením“ a „Kouření může vést k pomalé a bolestivé smrti“.

Pro členské státy s dvěma či třemi oficiálními jazyky bude celková plocha pokrytá obecným a dodatečným varováním větší.

V důsledku tlaku Parlamentu budou členské země od 1. října 2004 moci také doplňovat dodatečná upozornění na cigaretových krabičkách barevnými fotografiemi či ilustracemi zachycujícími následky kouření. Dopad v důsledku šoku způsobeného obrazy tohoto typu se ukázal být velmi efektivní v zemích jako je Kanada či Brazilie. Upozornění mohou také obsahovat telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, na kterých se mohou kuřáci informovat, jak se zbavit tohoto návyku. Přestože nebude pro členské země povinností používat obrazová upozornění, nebudou moci zakazovat dovoz cigaret z členských zemí, které toto upozornění používají.

Více informací o výrobcích pro spotřebitele

Do mnoha tabákových výrobků se při výrobě přidávají stovky další přísad, které nejsou vyrobeny z tabáku, mohou však být návykové. Počínaje 31. prosincem 2002 musí tabákové společnosti každoročně předkládat vládě svých zemí seznam všech přísad použitých v jejich výrobcích s uvedením jejich množství a zdůvodněním jejich použití. Poslanci EU trvali na tom, aby tyto informace byly veřejně dostupné. Komise také musí nejpozději do 31. prosince 2004 navrhnout jednotný seznam přísad povolených v tabákových výrobcích v rámci EU.

Nařízení o reklamě a sponzorství

Uvádění reklamy na tabákové výrobky v televizi je již podle zákona z roku 1991 zakázáno. Nařízení o reklamě na tabákové výrobky v dalších mediálních odvětvích stejně jako o sponzorství bylo poprvé přijato Evropskou unií v roce 1998, bylo však zpochybněno před Evropským soudním dvorem německou vládou, která tvrdila, že EU překročila své pravomoce. Evropský soudní dvůr potvrdil odvolání německé vlády a zrušil nařízení se zdůvodněním, že některé plánované zákazy reklam (na plakátech, slunečnících, popelnících a v kině) nemohou mít vliv na jednotný evropský trh, neboť jejich vliv je čistě místní. Na druhé straně soudci uvedli, že neexistuje důvod, proč by legislativa jednotného trhu jako taková neměla být použita pro zákaz reklamy na tabákové výrobky.

Komise tedy předložila další návrh nařízení v roce 2001, který byl navržen velmi obezřetně, aby nedošlo ke stejným problémům jako v předešlém případě. Tentokrát se Komise soustředila pouze na reklamu a sponzorství, které mají „přeshraniční dopad“.

Nové nařízení zakazuje zveřejňování reklam v tištěných médiích, v rádiu a na internetu, přestože jsou povoleny vyjímky pro tištěné materiály zaměřené na obchod s tabákem. Nařízení také staví mimo zákon sponzorování tabákovými společnosti u rozhlasových stanic a akcí s přeshraničním dopadem, jako jsou například závody Formule 1. Totéž platí pro bezplatnou distribuci tabákových výrobků na těchto akcích. Nepřímá reklama, například na oblečení, není nařízením zakázána. Členské státy však mohou zavést i přísnější opatření proti tabákovým výrobkům, považují-li to za důležité.

Parlament schválil toto nařízení převážnou většinou hlasů. Nařízení má být zavedeno do července 2005. Německá vláda však v září 2003 oznámila, že opět podává odvolání k Evropskému soudnímu dvoru.

Další protitabáková opatření na obzoru

Evropská komise nyní zvažuje různá další opatření. Podpora zemědělců pěstujících tabák, která v současné době čerpá z rozpočtu EU cca 1 miliardu eur, by mohla být zredukována a zdroje by mohly jít na podporu příjmů ze zemědělství a regionální podporu. O zákazu kouření na veřejném prostranství včetně barů se nyní diskutuje s ohledem na ochranu zaměstnanců před pasivním kouřením a ochranu zaměstnavatelů před žalobami. V neposlední řadě i samotní zaměstnanci Evropské komise byli spraveni o tom, že s platností od května 2004 nesmí kouřit ve svých kancelářích.  
Zpravodajové:
  
Reklama a sponzorství: Manuel Medina Ortega (PES, E)
Výroba, uvedení na trh a prodej zboží: Jules Maaten (ELDR, NL)
  
Úrední vestník – záverecné akty:
  
Reklama a sponzorství
Výroba, uvedení na trh a prodej zboží

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004