Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Miljøpålidelighed
Luftforurening
Drivhusgasser
"Auto Olie II"
Affald fra elektronikindustrien
Emballageaffald
Fødevaresikkerhed
GMO
Tobak
Støjforurening
Kosmetik
Menneskevæv og -celler
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Bilforureningen må holdes i ave!

Biltrafikken kræver ikke kun dødsofre, når der sker færdselsulykker. En mere snigende fare består i bilforureningen, der også kræver menneskeliv og kan drages til ansvar for tusindvis af dødsfald hvert år på EU-plan. For ikke at nævne biltrafikkens bidrag til drivhuseffekten... Fra begyndelsen af 1990'erne har EU forsøgt at begrænse bilforureningen, og Europa-Parlamentet har flere gange haft held til at få gennemført strenge krav, der gør brændstofferne mindre giftige og fremmer udviklingen af mindre forurenende køretøjer.

Allerede i den foregående valgperiode gjorde Europa-Parlamentet i høj grad sin indflydelse gældende, da der i 1998 blev vedtaget en række foranstaltninger som led i det europæiske auto-olie-program for at begrænse luftforurenende emissioner fra bilparken. For EP-medlemmerne handlede det først og fremmest om at stille obligatoriske kvalitetskrav til brændstoffer og indføre obligatoriske grænseværdier for luftforenende emissioner. Til gengæld for disse bindende regler gik de med til at følge regeringernes forslag om grænseværdier, der var lidt mindre ambitiøse, end Parlamentet havde ønsket - dog med det forbehold, at visse spørgsmål skulle tages op til revision i den efterfølgende valgperiode ud fra en analyse af de opnåede resultater.

Renere brændstoffer

I denne valgperiode har Parlamentet først taget stilling til nye regler om brændstoffers kvalitet. Parlamentet sikrede sig, at svovl praktisk taget fjernes helt fra benzin og dieselolie fra 2009. Allerede i 1998 havde EP-medlemmerne fastsat et krav om, at svovlindholdet ikke måtte overstige 50 ppm (milliontedele) fra 2005, hvilket allerede var en drastisk reduktion af svovldioxidforureningen. Det nye direktiv skærper dette krav til 10 ppm fra 2009, altså to år tidligere end den tidsfrist, som Kommissionen havde foreslået. Brændstoffer uden svovl kommer på markedet senest den 1. januar 2005 og skal anvendes generelt pr. 1. januar 2009. Denne type brændstof gør det muligt at anvende sofistikerede katalysatorteknologier og at begrænse partikelemissionerne. Det er forbudt at markedsføre blyholdig benzin pr. 1. januar 2005.

Det er Parlamentets fortjeneste, at dette nye direktiv ikke alene kommer til at gælde for almindelige motorkøretøjer, men også for mobile ikke-vejgående maskiner som f.eks. bulldozere og for landbrugs- og skovbrugstraktorer, der ofte er stærkt forurenende, men som på lang sigt må skulle opfylde de samme krav som andre køretøjer. Parlamentet har desuden sørget for, at medlemsstaterne opfordres til at indføre skatte- og afgiftsmæssige incitamenter, der kan fremme anvendelsen af renere brændstoffer.

Mindre forurenende køretøjer

De to andre direktivforslag i aftalepakken havde til formål at reducere udstødningsgasemissioner fra motorkøretøjer og lette erhvervskøretøjer. Parlamentet sikrede, at der blev vedtaget bindende standarder, som er strengere end de tilsvarende standarder i landene uden for EU. Desuden anvendes disse standarder ikke kun på nye køretøjer, da direktivets anvendelsesområde dækker samtlige benzin- og dieseldrevne køretøjer, der er i brug. Endvidere lykkedes det at forbedre udstyrets holdbarhed (diagnosesystemer).

Hvad angår personbiler lagde Parlamentet vægt på, at der skulle installeres egendiagnosesystemer (OBD: on board diagnostic) for at kontrollere det forureningsbekæmpende udstyrs holdbarhed. På Parlamentets initiativ stilles der nu krav om, at det forureningsbekæmpende udstyr fra 2005 skal fungere effektivt over mindst 100.000 km eller mindst fem år. Aftalen omfatter også et ændringsforslag fra Parlamentet om at indføre en testprocedure efter "koldstart".

Det er hensigten, at der skal indgås en frivillig aftale med bilindustrien om at reducere kuldioxidemissionerne. Hvis forhandlingerne bryder sammen, har Parlamentet krævet, at Kommissionen overvejer at indføre bindende regler.

Det tredje direktiv om bekæmpelse af emissioner fra lette erhvervskøretøjer dækker køretøjer, der benyttes til vareudbringning i byområderne, hvor det er særlig vigtigt at forbedre luftkvaliteten. De fleste bestemmelser fra persontransportdirektivet er ligeledes relevante for varevogne. Motorerne i varevogne er imidlertid konstrueret anderledes, og derfor har det været nødvendigt at justere mange forskellige parametre.

Fremover vil Kommissionen ikke kunne fremsætte forslag, som ændrer de obligatoriske parametre for 2005. Disse parametre kan kun "justeres" under henvisning til de tekniske fremskridt eller olieforsyningssituationen.

Også de to- og trehjulede køretøjer!

Selv om to- og trehjulede motordrevne køretøjer kun repræsenterer 2-3% af trafikken i Europa, tegner de sig for 15% af forurenende emissioner fra transportsektoren. Det står fast, at motorcykler ligesom biler bliver mindre forurenende fra 2006. Parlamentet og Rådet måtte igennem en forhandlingsrunde, før de i marts 2002 nåede til enighed om en vifte af strenge foranstaltninger. Ligesom for bilernes vedkommende fik Parlamentet opfyldt sit vigtigste ønske: Der blev fastsat bindende grænseværdier for forurening fra to- og trehjulede motorkøretøjer med virkning fra 2006. EP-medlemmerne havde også held til at få gennemført skrappe krav til det emissionskontrollerende udstyr, der skal kunne fungere korrekt over mindst 30.000 km.

Genanvendelse af udrangerede køretøjer

Motorkøretøjer forurener ikke kun under kørslen. Hvert år tegner udrangerede køretøjer sig for næsten ni millioner ton affald på EU-plan! Ganske vist genanvendes næsten tre fjerdedele allerede i form af skrot. Derefter er der plastik, gummi, olie og tungmetaller tilbage, og dette affald udgør en fare for miljøet. Næsten 10% af det farlige affald, der hvert år produceres i EU, stammer fra bilparken. Hvad kan der stilles op? Allerede i 1992 krævede Europa-Parlamentet, at Kommissionen skulle fremsætte et lovforslag på dette område. Forslaget blev først forelagt for Parlamentet i 1997 og omsider vedtaget efter en forligsprocedure med Rådet i 2000.

Der blev ført vanskelige forhandlinger for at nå frem til en aftale. Lige fra begyndelsen havde EP-medlemmerne ambitiøse mål for at nyttiggøre og genbruge det producerede affald. De ønskede desuden at eliminere tungmetaller, at udelukke køretøjer med samlerværdi fra direktivets anvendelsesområde og at pålægge fabrikanten - og ikke den sidste bruger - at dække genvindingsomkostningerne. På alle disse punkter fik Europa-Parlamentet stort set gennemført sine synspunkter efter vanskelige forhandlinger med Rådet. Navnlig blev det fastslået, at aflevering af det kasserede køretøj kan finde sted uden omkostninger for den sidste ejer for alle køretøjer, der er markedsført efter den 1. juli 2002. For ældre køretøjer har fabrikanterne en frist indtil 2007, inden de påtager sig alle deres forpligtelser.

Fra den 1. januar 2003 er det forbudt at anvende tungmetaller som bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom ved fremstilling af motorkøretøjer. Fra den 1. januar 2006 (EP-medlemmerne foretrak 2005 som tidsfrist, men indvilgede i at give sektoren en ekstra tilpasningsår), skal mindst 85% af køretøjets vægt udnyttes og 80% genbruges eller genvindes. Disse procenttal hæves til henholdsvis 95% og 85% fra 2015. Parlamentet har sørget for, at veterankøretøjer, dvs. historiske køretøjer og køretøjer med samlerværdi eller beregnet for museer, ikke er omfattet af dette direktiv.  
Ordførere:
  
Luftforurening: emissioner fra motorkøretøjer - Auto-olie-programmet: Bernd Lange (PES, D)
Luftforurening: emissioner fra motorkøretøjer til erhvervsbrug i 2000: Bernd Lange (PES, D)
Luftkvalitet: emissioner fra to- og trehjulede motordrevne køretøjer: Bernd Lange (PES, D)
Kvaliteten af benzin og dieselolie: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - ikke længere medlem af Europa-Parlamentet
Kvaliteten af benzin og dieselolie: svovlindhold: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - ikke længere medlem af Europa-Parlamentet
Udrangerede køretøjer: Karl-Heinz Florenz (EPP-ED, D)
  
EUT - vedtagne retsakter:
  
Luftforurening: emissioner fra motorkøretøjer - Auto-olie-programmet
Luftforurening: emissioner fra motorkøretøjer til erhvervsbrug i 2000
Luftkvalitet: emissioner fra to- og trehjulede motordrevne køretøjer
Kvaliteten af benzin og dieselolie
Kvaliteten af benzin og dieselolie: svovlindhold
Udrangerede køretøjer

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004