Brugervejledning

Temabladene er opdelt i hovedgrupper som udenrigspolitik, økonomi- og valutaspørgsmål, miljø, det indre marked, så man kan vælge den ønskede hovedgruppe. I de enkelte hovedgrupper kan man klikke på en række emner. F.eks. finder man under udenrigspolitik emner som sikkerhed, forsvar og Balkan.
De temablade, der behandler Parlamentets generelle kompetence og ansvarsområder, er baseret på EU-traktaterne, mens temabladene om EU-lovgivningen (direktiver og forordninger) er baseret på de pågældende tekster. I slutningen af hvert temablad er der links til disse tekster og til yderligere læsning.
Klik på linkene under overskriften "Oversigt over lovgivningsproceduren" for at se, hvordan en EU-lov bliver til trin for trin. Her findes de EP-betænkninger, temabladet er baseret på. Disse link fører videre til en database, der giver et kortfattet referat af de forskellige stadier i lovgivningsproceduren. Databasen findes kun på engelsk ("Legislative Observatory") og fransk ("Observatoire Législatif"). Den har også yderligere links til relevante dokumenter fra Kommissionen, Parlamentet og Rådet.
Allerede vedtagne love findes under overskriften "EUT - vedtagne retsakter". Første klik på linket giver den engelske tekst, men man kan derefter klikke sig frem til ethvert af de 11 officielle sprog i de nuværende 15 EU-medlemsstater. Hvis linkene kun giver den tekst, der er vedtaget af Parlamentet, skyldes det, at den endelige retsakt endnu ikke er offentliggjort i EUT. I de tilfælde står der i overskriften: "vedtagne tekster". Desuden er der efter titlen på retsakten tilføjet: "tekst vedtaget af Parlamentet". Hvis proceduren endnu ikke er afsluttet, står der efter retsaktens titel: "proceduren endnu ikke afsluttet".
Klik på linkene under "Ordførere" for at få flere oplysninger om ordføreren, dennes politiske gruppe og en kortfattet biografi. Når Parlamentet udtaler sig som led i de forskellige interinstitutionelle procedurer, skal et af Parlamentets udvalg først udarbejde en betænkning. Udvalget vælger et af sine medlemmer til ordfører. Ordføreren udarbejder et udkast til betænkning. Parlamentet udtaler sig f.eks. sig om en tekst, der er henvist som led i høringsproceduren, eller det udtaler sig om retsakter i sin egenskab af medlovgiver. Det kan også udtale sig om et emne på eget initiativ.
Parlamentets politiske grupper har sat deres egne links ind sidst i hvert temablad. Klik på disse links for at få mere at vide om gruppernes arbejde og virksomhed og et indblik i det brede spektrum af politiske standpunkter i Parlamentet. Man kan læse gruppernes pressemeddelelser om emnet, finde yderligere baggrundsinformation eller gå ind på gruppernes websteder.
Temabladene lægges ud på det særlige websted, der oprettes i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i juni 2004, efterhånden som de er klar: først i den originale sprogversion, siden oversat til de øvrige 19 sprog.
Udgivelsesdato: 2. april 2004