Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Vastutus keskkonna ees
Õhureostus
Kasvuhoonegaasid
"Auto Oil II"
Elektroonilised jäätmed
Jäätmete pakendamine
Toiduohutus
Geneetiliselt töödeldud organismid
Tubakas
Müra
Kosmeetilised tooted
Inimkoed ja -rakud
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kosmeetikatoodete loomadel testimise keelustamine silmapiiril

Loomadel kosmeetikatoodete testimine on tugevaid emotsioone tekitav teema. Sellega seonduvad nii tarbijakaitse, loomade heaolu, rahvusvahelised kaubandusreeglid kui ka Euroopa Liidu kosmeetikatootjate konkurentsivõime. Liidu esialgne, 1990ndatel aastatel välja antud direktiiv loomadel testitud kosmeetikatoodete koostisainete müügi keelustamise kohta osutus jõuetuks. Tänaseks on vastu võetud uus seadus, mis määrab ajagraafiku kosmeetikatoodete loomadel testimise keelustamiseks Euroopa Liidus. Tänu Euroopa Parlamendile keelustab seadus ka väljastpoolt liitu pärinevate loomadel testitud kosmeetikatoodete ja nende koostisainete müügi.

Et teha kindlaks, kas jumestusvahendid, huulepulgad, dušigeelid ja šampoonid on inimeste tervisele ohutud, tuleb neid testida, kuid loomkatsed on sattunud üha suurema kriitikatule alla. Loomakaitsjate hinnangul testitakse Euroopa Liidus uute kosmeetikatoodete ja nende koostisainete mõju igal aastal enam kui 38 000 looma peal. Kuna praguseks on testitud 9000 kosmeetikatööstuses kasutatavat koostisainet, leiab osa inimesi, et uute koostisainete testimiseks loomadel ei ole olulist vajadust.

Kosmeetikatoodete koostisainete mõju loomadel testimise pidi keelustama EL direktiiv 1998. aastaks, kuid see ei jõustunud. Peamisteks põhjusteks olid alternatiivsete testimismeetodite puudus ja vajadus järgida Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõudeid, mis ei luba eelistada EL tooteid väljastpoolt liitu pärinevatele toodetele. Seetõttu tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekuga keelustada ainete loomadel testimine, kuid mitte loomadel testitud toodete müük. Testimiskeeld pidi tagama ka selle, et vastavaid tooteid ja koostisaineid ei turustata.

Euroopa Parlamendi arvates ei ole ainuüksi loomadel testimise keelustamine piisav meede. Saadikute arvates tuleks jätkata varasemat plaani keelustada loomadel testitud toodete müük liidus, sest nii oleks ka väljaspool liitu testitud tooted hõlmatud. See kindlustaks, et loomadel testitud tooteid ei impordita liitu ja testide sooritamine ei nihku väljapoole liitu. Samuti ei oleks väljaspool liitu asuvatel kosmeetikatootjatel konkurentsieelist.

Kindlad tähtajad loomkatsete lõpetamiseks

Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahelistes aruteludes tekkis terav vastuolu katsetuste keelustamise kindlate tähtaegade osas. Ministrid jäid seisukohale, et tarbijate tervise ja ohutuse tagamine on olulisim, mistõttu alternatiivsete testide puudumisel ei tohiks karmide tähtaegade kehtestamisega kiirustada. Parlament aga pooldas kindlate tähtaegade rakendamist, nähes seda motivaatorina alternatiivsete testimismeetodite väljatöötamiseks.

Peale tõsiseid vaidlusi leppisid parlament ja nõukogu lõpuks kokku, et valmis kosmeetikatoodete loomadel testimine keelustatakse alates 2004. aastast. Lisaks otsustati järk-järguliselt keelustada kosmeetikatoodete koostisainete loomadel testimine ja improdi vältimiseks ka selliste ainete ning nendest valmistatud toodete müük liidus. Keelud rakenduvad vastavalt alternatiivsete testimismeetodite leidmisele, kuid mitte hiljem kui 2009. aastal.

Kolme raskesti asendatavat testi tohib kasutada kuni 2013. aastani, mil hoolimata alternatiivsete testide olemasolust selliselt testitud toodete müük keelustatakse. Tähtaega võib pikendada, kuid parlamendile jääb kaasotsustusmenetluse teel asja üle otsustamisel viimane sõna. Alternatiivsed testimismeetodid peavad saama EL heakskiidu, kuid rahvusvaheliste kaubandusreeglite järgimiseks tuleb arvesse võtta ka OECD seisukohti.

Seadusandlus keelustab ka teatavate kantserogeensete, mutageensete ja toksiliste ainete kasutamise. Lisaks on tänu parlamendile parandatud ka märgistamiseeskirju, et tarbijad oleksid teadlikud kosmeetikatoodete säilivusaegadest ja võimalikest allergilistest reaktsioonidest.

Loomakaitsjad nõudsid juba varem loomkatsete keelustamist, kuid arvestades nõukogu jäika vastuseisu kindlate tähtaegade suhtes ja asjaolu, et kosmeetikatööstus vajab aega uute oludega kohanemiseks, pidasid parlamendisaadikud lõpptulemust suureks edusammuks.  
Raportöör:
  
Kosmeetilised toodete loomkatsed: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Euroopa Liidu Teataja - lõppakt
  
Kosmeetilised tooted: loomkatsed

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004