Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Ympäristövastuu
Imansaasteet
Kasvihuonekaasut
Auto Oil II
Elektroniikkaromu
Pakkausjäte
Elintarviketurvallisuus
GMO:t
Tupakka
Melusaaste
Kosmetiikka
Ihmisalkiot ja solut
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Liikenteen saasteet kuriin

Liikenteen uhriksi voi joutua muutenkin kuin onnettomuudessa: Euroopan unionissa autojen synnyttämät saasteet tappavat salakavalasti tuhansia ihmisiä vuosittain, puhumattakaan niiden vaikutuksesta kasvihuoneilmiöön. 1990-luvun alusta lähtien EU on pyrkinyt vähentämään liikenteen päästöjä ja Euroopan parlamentti on useaan otteeseen vaatinut tiukempia säännöksiä polttoaineiden vahingollisuuden vähentämiseksi ja vähemmän saastuttavien ajoneuvojen käytön edistämiseksi.

Jo edellisen vaalikauden aikana parlamentin vaikutus oli voimakas päätettäessä autokannan saastepäästöjen vähentämistoimista ns. Auto-Oil-ohjelman yhteydessä. Parlamentti piti olennaisen tärkeänä, että polttoaineiden laatustandardeista ja epäpuhtauspäästöjen raja-arvoista tulee pakollisia. Vastineeksi pakollisuudesta parlamentti suostui tinkimään hieman raja-arvojen tasosta jäsenvaltioiden ehdotuksen mukaisesti, kun samalla sitouduttiin siihen, että tiettyjä asioita tarkistettaisiin seuraavalla vaalikaudella niiden vaikutuksista riippuen.

Puhtaampia polttoaineita

Tällä vaalikaudella parlamentti esitti kantansa uudesta polttoaineiden laatua koskevasta asetuksesta. Parlamentin vaatimuksesta bensiini ja diesel ovat lähes rikittömiä vuodesta 2009. Jo vuonna 1998 parlamentti sai läpi vaatimuksensa polttoaineiden rikkipitoisuuden alentamisesta vuoteen 2005 mennessä enintään 50 ppm:ään (miljoonasosaan), mikä merkitsee huomattavaa rikkidioksidipäästöjen vähenemistä. Uudessa direktiivissä tiukennetaan tätä vaatimusta entisestään: raja-arvo on 10 ppm vuodesta 2009 alkaen eli kaksi vuotta ennen komission ehdottamaa määräaikaa. Rikittömien polttoaineiden on oltava markkinoilla viimeistään 1. tammikuuta 2005, ja niiden pitäisi olla yleisesti saatavilla 1. tammikuuta 2009. Rikitön polttoaine mahdollistaa kehittyneen katalysaattoriteknologian käytön ja vähentää hiukkaspäästöjä. Lyijyä sisältävää bensiiniä puolestaan ei saisi olla markkinoilla enää 1. tammikuuta 2005 jälkeen.

Parlamentin ansiosta uusi direktiivi kattaa tieliikenneajoneuvojen lisäksi myös muut ajoneuvot, kuten puskutraktorit ja maa- ja metsätaloudessa käytettävät traktorit, jotka nykyisin saattavat olla erittäin saastuttavia. Niiden on määräajan umpeuduttua täytettävä samat vaatimukset kuin muidenkin ajoneuvojen. Lisäksi parlamentti vaati, että jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön verokannustimia puhtaampien polttoaineiden käyttämiseksi.

Vähemmän saastuttavia ajoneuvoja

Kahdessa muussa direktiiviehdotuksessa pyrittiin vähentämään moottoriajoneuvojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen pakokaasupäästöjä. Parlamentin ansiosta hyväksyttiin EU:n ulkopuolisissa maissa voimassa olevia säännöksiä tiukemmat normit. Niiden soveltamista ei rajoitettu pelkästään uusiin ajoneuvoihin, vaan direktiivi koskee kaikkia käytössä olevia bensiini- tai dieselajoneuvoja. Lisäksi vahvistettiin säännökset, joilla pyritään teknisten laitteiden (valvontajärjestelmät) kestävyyden varmistamiseen.

Henkilöautojen kohdalla parlamentti painotti sisäisen valvontajärjestelmän (OBD, on board diagnostic) merkitystä. Sitä käytetään valvomaan päästöjä vähentävien laitteiden kestävyyttä. Parlamentin vaatimuksesta päästöjä vähentävien laitteiden on vuodesta 2005 alkaen säilytettävä tehokkuutensa vähintään 100 000 kilometrin tai viiden vuoden ajan. Direktiiviin sisällytettiin myös parlamentin tarkistus, joka koski testejä kylmäkäynnistyksen jälkeisten päästöjen selvittämiseksi.

Autoteollisuuden kanssa on tarkoitus tehdä vapaaehtoinen sopimus hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Jos neuvotteluissa joudutaan umpikujaan, komission on parlamentin vaatimuksesta annettava asiasta sitova lakiehdotus.

Kolmas direktiivi koskee kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjen torjumista, ja se kattaa kaupunkikuljetuksiin käytettävät ajoneuvot. Kaupungeissa ilman laadun parantaminen on erityisen tärkeää. Henkilökuljetuksia koskevan direktiivin monia säännöksiä voidaan soveltaa myös näihin kuljetusajoneuvoihin. Monia muuttujia on kuitenkin myös jouduttu mukauttamaan, koska viimeksi mainittujen moottorit on valmistettu eri tavalla.

Komissio ei voi myöhemmin ehdottaa mitään, jolla voitaisiin muuttaa vuonna 2005 pakollisiksi tulevia tekijöitä. Niitä voidaan muuttaa vain teknisen kehityksen tai öljyn saatavuudessa tapahtuvien muutosten takia.

Kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot

Vaikka kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja on Euroopan liikenteestä vain 2–3 prosenttia, ne tuottavat 15 prosenttia liikenteen saastepäästöistä. Autojen lailla moottoripyörienkin päästöjä on vähennettävä vuodesta 2006 alkaen. Parlamentti ja neuvosto pääsivät maaliskuussa 2002 sopimukseen tätä koskevista tiukoista toimenpiteistä. Kuten autojenkin osalta, parlamentti sai läpi tärkeimmän tavoitteensa eli kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja sitovat päästörajat, joita sovelletaan vuodesta 2006. Samaten parlamentti onnistui sisällyttämään direktiiviin tiukat säännökset päästöjä rajoittavien laitteiden toimintakelpoisuudesta: niiden on toimittava moitteettomasti vähintään 30 000 kilometriä.

Romuajoneuvojen kierrätys

Ajoneuvot eivät saastuta ainoastaan liikenteessä ollessaan. EU:ssa romuajoneuvoista syntyy vuosittain lähes yhdeksän miljoonaa tonnia jätettä. Tosin melkein kolme neljäsosaa tästä määrästä kierrätetään romurautana. Jäljelle jää kuitenkin muovia, kumia, öljyä ja raskasmetalleja, jotka ovat vaarallisia ympäristölle. Noin 10 prosenttia EU:ssa vuosittain syntyvästä vaarallisesta jätteestä on autoista peräisin. Parlamentti on ollut aktiivinen tässäkin: jo 1992 se pyysi komissiota antamaan asiasta lakiehdotuksen. Komissio tekikin sen vuonna 1997, ja valmiiksi laki saatiin sovittelumenettelyssä neuvoston kanssa vuonna 2000.

Sopimusta edelsivät työläät neuvottelut. Alusta alkaen parlamentin jäsenet tekivät kunnianhimoisia jätteiden hyödyntämiseen ja uudelleenkäyttöön liittyviä ehdotuksia. He toivoivat direktiiviin myös säännöksiä raskasmetallien loppukäsittelystä sekä kierrätyskustannuksista. Parlamentin mielestä valmistajan oli vastattava kierrätyskuluista. Sen sijaan keräilyajoneuvot parlamentti halusi jättää direktiivin ulkopuolelle. Neuvottelut neuvoston kanssa olivat hankalat, mutta parlamentti sai työvoiton kaikista näistä kohdista. Erityisesti se piti tärkeänä, että 1. heinäkuuta 2002 jälkeen markkinoille saatettujen ajoneuvojen käsittelylaitokseen toimittamisesta ei aiheudu kustannuksia niiden viimeisille omistajille. Tätä vanhempien ajoneuvojen osalta valmistajilla on vuoteen 2007 asti aikaa sopeuttaa toimintansa kaikkia säädettyjä velvoitteita vastaavaksi.

Raskasmetallien, kuten lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuusiarvoisen kromin käyttö on ollut kielletty ajoneuvojen tuotannossa tammikuun 1. päivästä 2003 alkaen. Vuoden 2006 alusta (parlamentin jäsenet olisivat halunneet rajaksi jo vuotta 2005, mutta myöntyivät teollisuuden vaatimukseen) vähintään 85 prosenttia ajoneuvon painosta on otettava talteen ja 80 prosenttia käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Vuodesta 2015 alkaen nämä rajat nostetaan 95 ja 85 prosenttiin. Parlamentin toiveiden mukaisesti vanhat ajoneuvot, joilla on historiallista tai keräilyarvoa tai jotka on tarkoitettu museoihin, eivät kuulu tämän direktiivin piiriin.  
Esittelijät:
  
Ilman pilaantuminen: moottoriajoneuvojen päästöt – Auto-oil-ohjelma: Bernd Lange (PES, D)
Ilman pilaantuminen: muihin kuin henkilökuljetuksiin käytettävien moottoriajoneuvojen päästöt vuonna 2000: Bernd Lange (PES, D)
Ilman laatu: kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen päästöt: Bernd Lange (PES, D)
Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) – ei ole enää EP:n jäsen
Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu: rikkipitoisuus: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) – ei ole enää EP:n jäsen
Romuajoneuvot: Karl-Heinz Florenz (EPP-ED, D)
  
Euroopan unionin virallinen lehti – päätösasiakirjat:
  
Ilman pilaantuminen: moottoriajoneuvojen päästöt – Auto-oil-ohjelma
Ilman pilaantuminen: muihin kuin henkilökuljetuksiin käytettävien moottoriajoneuvojen päästöt vuonna 2000
Ilman laatu: kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen päästöt
Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu
Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu: rikkipitoisuus
Romuajoneuvot

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004