Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Atsakomybė už aplinkai padaryta žalą
Oro tarša
Šiltnamio reiškinį
sukeliančios dujos
Automobilinių degalų programa II
Elektroninės atliekos
Pakuočių atliekos
Maisto sauga
GMO
Tabakas
Triukšmas
Kosmetika
Žmogaus audiniai ir ląstelės
Transporto /
regioninė politika
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Buvote įspėti, kad ,,Rūkymas gali nužudyti“

Neseniai ES priėmė dvi svarbias direktyvas dėl tabako: vieną dėl jo sudėties ir ženklinimo etiketėmis, o kitą dėl reklamos ir rėmimo. Europos Parlamentas padarė nemažai direktyvos dėl ženklinimo pakeitimų, ypatingai dėl įspėjimų apie žalą sveikatai ant cigarečių pakelių apimties ir turinio. Tačiau jis taip pat stipriai rėmė direktyvos dėl tabako reklamos projektą. Dėl abiejų teisės aktų aršiai kovojo lobistų grupės, o kova dėl tabako reklamą reglamentuojančios direktyvos dar nesibaigė: galutinį sprendimą priims ES Teisingumo Teismas.

Nustačius, jog per metus Europos Bendrijoje nuo rūkymo miršta apie pusė milijono žmonių ir 80 proc. pradėjusių rūkyti yra jaunesni nei 18 metų, idėja priimti tabako gaminių vartojimą draudžiantį teisės aktą daugeliui žmonių atrodo patraukli. Tačiau ES turi ribotą legislatyvinę galią visuomenės sveikatos srityje, kurią iš esmės tvarko pačios valstybės narės. Vienas iš būdų, kaip ES imtis priemonių prieš tabako gaminius, yra teisės aktų leidyba bendrojoje rinkoje, nes ES teisės aktuose, kuriais šalinamos prekybos kliūtys Bendrijoje, turėtų būti atsižvelgta ir į sveikatos klausimus.

Pavyzdžiui, tol, kol ES valstybėse narėse galios skirtingi nacionaliniai įstatymai dėl cigarečių sudėties ar tabako reklamos, viena valstybė galės drausti cigarečių bei žurnalų su tabako reklama importą iš kitos valstybės. Šis draudimas, kad ir teisėtas, yra prekybos kliūtis. Kad šie produktai galėtų būti laisvai pardavinėjami visoje Europoje, reikia sukurti suvienodintas taisykles. Tačiau šios taisyklės turi būti suformuluotos taip, kad jose būtų numatytas ir visuomenės sveikatos gerinimas.

Direktyva dėl tabako gaminių sudėties ir ženklinimo etiketėmis

1999 m. Europos Komisija pasiūlė priimti direktyvą, pagal kurią būtų suderinti ES valstybių narių įstatymai, reglamentuojantys maksimalų dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigaretėse, įspėjimus apie pavojų sveikatai ant tabako gaminių pakelių, ne tabako kilmės priedų naudojimą ir tabako produktų aprašymus. Buvo manoma, kad nacionalinių taisyklių skirtumai ES vidaus rinkai trukdo sklandžiai veikti, todėl pirmiausia reikėjo sukurti bendrus ES standartus. Kadangi vienas iš naujojo teisės akto tikslų buvo saugoti visuomenės sveikatą, ES mastu nustatytos kenksmingų medžiagų leistinos ribos buvo griežtos. Taip pat buvo pasiūlyti standartiniai įspėjamieji užrašai ir informacija apie produktą, kad vartotojai žinotų apie tabako produktų vartojimo pavojus.

Maksimalūs dervų ir nikotino kiekiai

Pagal šią direktyvą, aukščiausios dervų (10 mg), nikotino (1 mg) ir anglies monoksido (10 mg) ribos įsigalios 2004 m. sausio 1 d. ir bus taikomos ES pagamintoms ir platinamoms cigaretėms, nors Graikijai buvo duota laiko įgyvendinti reikalavimus dėl dervų kiekio iki 2007 m. sausio 7 dienos. Cigaretėms, pagamintoms ES šalyse ir skirtoms eksportui į ne ES šalis, aukščiausios ribos bus taikomos po pereinamojo laikotarpio (iki 2007 m. sausio 1 d.), kuris suteiks laiko ES gamintojams pakeisti savos produkcijos specifikacijas.
Tokie terminai kaip ,,mažai dervų“, ,,lengvos“, ,,ypatingai lengvos“ ir ,,švelnios“, nauji pavadinimai bei naujo dizaino pakeliai, ant kurių nurodyta, jog tam tikras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas, uždrausti nuo 2003 m. rugsėjo 30 dienos.

Įspėjamieji užrašai apie pavojų sveikatai - kuo didesni, tuo geriau

Nuo 2003 m. rugsėjo 30 dienos ant cigarečių pakelių privalomi dideli užrašai, įspėjantys apie žalą sveikatai. Europos Parlamento narių užsispyrimo dėka, šie įspėjimai yra daug didesni ir įtaigesni, nei siūlė Komisija.

Kiekvieno ES parduoto pakelio trisdešimt procentų viršelio užims bendras įspėjimas, toliau įvardintas kaip ,,Rūkymas žudo/Rūkymas gali pražudyti“ arba ,,Rūkymas kelia rimtą pavojų jums ir aplinkiniams“. Taip buvo susitarta tik Europos Parlamento atkaklumo dėka, nes Parlamentas siekė atkreipti didesnį dėmesį į pasyviai rūkantiems keliamą pavojų.

Keturiasdešimt procentų kitos pakelio pusės užims privalomas papildomas įspėjimas, kurį valstybės narės galės pasirinkti iš 14 direktyvoje nurodytų frazių sąrašo. Pavyzdžiai yra tokie, kaip: ,,Rūkymas nėštumo metu kelia pavojų vaikui“, ,,Rūkyti greit priprantama. Nepradėk“ ir ,,Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis“.

Šalyse su dviem ar trim valstybinėmis kalbomis, bendrų ir papildomų įspėjimų plotas ant pakelio bus dar didesnis.

Parlamento spaudimo dėka nuo 2004 m. spalio 1 d. valstybėms narėms bus leista papildomai patalpinti spalvotų fotografijų ar kitų iliustracijų, vaizduojančių rūkymo pasekmes sveikatai šalia papildomų įspėjimų ant cigarečių pakelių. Tokie šokiruojantys vaizdai buvo labai veiksmingi tokiose šalyse kaip Kanada ir Brazilija. Įspėjamuosiuose užrašuose gali būti telefonų numeriai arba elektroninio pašto adresai bei tinklapiai, kuriuose rūkantieji gali gauti patarimų, kaip atsikratyti šio įpročio. Nors nė viena valstybė narė neprivalės klijuoti vaizdinių įspėjimų, ji negalės kliudyti cigarečių importo iš ES valstybių narių, kurios tokius įspėjimus naudoja.

Daugiau informacijos vartotojams apie produktą

Gaminant daugelį tabako produktų, pridedama daugybė ne tabako kilmės sudedamųjų dalių, kurios gali sukelti priklausomybę. Nuo 2002 m. gruodžio 31 d. tabako kompanijos privalo kasmet pateikti vyriausybėms savo visų sudedamųjų dalių gaminamuose produktuose sąrašą, įskaitant kiekius ir jų panaudojimo priežastis. Europos Parlamento nariai pareikalavo, kad vyriausybės šią informaciją padarytų viešai prieinamą. Ne vėliau kaip 2004 m. gruodžio 31 d., Komisija privalo sudaryti standartinį tabako gaminių sudedamųjų dalių sąrašą, kuris galiotų tabako produktų gamybai ES ribose.

Direktyva dėl tabako gaminių reklamos ir rėmimo

Tabako reklama televizijoje buvo uždrausta ES teisės aktu 1991 metais. Direktyva dėl tabako reklamos kitose žiniasklaidos priemonėse bei tabako rėmimo pirmą kartą buvo priimta 1998 m., tačiau Vokietijos vyriausybė ją užginčijo ES Teisingumo Teisme, sakydama, kad ES viršijo savo įgaliojimus. Teismas pripažino šį apeliacinį skundą ir panaikino direktyvą, teigdamas, jog reklamos draudimas ant kai kurių objektų, t.y. plakatų, lietsargių, peleninių arba kino teatruose neturės įtakos bendrajai Europos rinkai, ir jo įtaka bus tik vietinės reikšmės. Tačiau teisėjai pridūrė, kad iš esmės nėra priežasčių, kodėl tabako reklamos draudimą reglamentuojantys teisės aktai neturėtų būti leidžiami bendrosios rinkos rėmuose.

Todėl 2001 m. Komisija pasiūlė naują direktyvos projektą, kuriame buvo labai stengiamasi išvengti pirmosios direktyvos sukeltų nesklandumų, ir kuris buvo skirtas tik ,,tarpvalstybinį poveikį“ turinčiai reklamai ir rėmimui.

Naujoji direktyva draudžia tabako reklamą spaudoje, radijuje ir internete, nors tabako prekybai skirtiems leidiniams gali būti taikomos išimtys. Ji taip pat draudžia tabako rėmimą radijo programose ir tarptautinio masto renginiuose, kaip Formulė 1, kaip ir laisvą tabako produktų prekybą tokiuose įvykiuose. Direktyva nedraudžia netiesioginės reklamos, pvz., ant drabužių. Tačiau valstybėms narėms leista imtis griežtesnių priemonių prieš tabako vartojimą, jei jos to nori.

Parlamentas dauguma balsų pritarė šiai direktyvai, ir ji turi būti įgyvendinta iki 2005 m. liepos mėn. Tačiau 2003 m. rugsėjo mėn. Vokietijos vyriausybė pareiškė, jog ji pakartotinai kreipsis į Teisingumo Teismą.

Planuojama daugiau priemonių kovai prieš tabako vartojimą

Šiuo metu Europos Komisija svarsto daug įvairių priemonių. Dabar bus galima mažinti subsidijas tabako gamintojams, kurios ES biudžetui kainuoja apie 1 milijardą eurų, ir skirti lėšas ūkininkų pajamų rėmimui bei pagalbai regionams. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pasyvaus rūkymo, o darbdavius nuo bylinėjimosi, siūloma spręsti draudimo rūkyti viešose vietose, įskaitant barus, klausimą. Galiausiai, Komisijos personalas buvo įspėtas, jog ir jam nuo 2004 m. gegužės galioja draudimas rūkyti biure.

   
Pranešejai:
  
Reklama ir remimas: Manuel Medina Ortega (PES, E)
Produktu gamyba, pristatymas ir pardavimas: Jules Maaten (ELDR, NL)
  
Oficialusis leidinys - galutiniai aktai:
  
Reklama ir remimas
Produktu gamyba, pristatymas ir pardavimas

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004