Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Vides aizsardzība
Gaisa piesārņojums
Globālā sasilšana
Auto Oil II programma
Elektroniskie atkritumi
Iepakojumu atkritumi
Pārtikas drošība
Ģenētiski modificētie organismi
Tabaka
Skaņas piesārņojums
Kosmētika
Cilvēka audi un šūnas
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kontrolēt automašīnu radīto piesārņojumu

Ar ceļiem ir saistīta ne tikai nāve satiksmes negadījumos. Daudz nemanāmāk nogalina automašīnu radītais piesārņojums, kas ik gadu Eiropas Savienībā netieši izraisa tūkstošiem nāves gadījumus, nemaz nerunājot par siltumnīcas efekta veidošanos. Kopš 1990.gadu sākuma Eiropas Savienība sāka nopietni strādāt pie autotransporta izraisītā piesārņojuma novēršanas, un Eiropas Parlamentam bieži izdevās noteikt stingras normas, lai samazinātu degvielas kaitīgo ietekmi un veicinātu videi draudzīgāku transportlīdzekļu ieviešanu.
 
Jau 1998. gadā Eiropas Parlaments saskaņā ar programmu "Auto - Oil"  ar saviem pieņemtajiem lēmumiem būtiski ietekmēja automašīnu piesārņojošo vielu izmešu samazināšanu. Deputātu galvenais mērķis bija ieviest obligātas degvielas kvalitātes normas un piesārņojošo vielu izmešu robežlielumus. Vienojušies, ka dažus aspektus atkarībā no to ietekmes, varētu pārskatīt nākamo pilnvaru periodā, deputāti šo obligāto normu vietā akceptēja valdību piedāvātos nedaudz pieļāvīgākos skaitļus.
 
Tīrāka degviela

Šajā pilnvaru periodā Parlamentam vispirms vajadzēja pieņemt jaunus noteikumus par degvielas kvalitāti. Parlaments panāca, ka, sākot ar 2009. gadu benzīns un dīzeļdegviela gandrīz pilnībā būs attīrīti no sēra. Jau 1998. gadā deputāti noteica 2005. gadā sasniedzamo normu 50 ppm (milj.daļas) sēra degvielā, kas jau bija krass SO2 piesārņojuma samazinājums. Jaunā direktīva vēl vairāk pastiprināja šo prasību, nosakot normu 10 ppm, kas jāievieš no 2009. gada jeb divus gadus pirms Komisijas noteiktā termiņa. Degviela bez sēra tirgū būs pieejama ne vēlāk, kā 2005. gada 1. janvārī un tās vispārēja ieviešana tirgū jāpabeidz 2009. gada 1. janvārī. Šāda degviela ļauj izmantot jaunākas katalītiskās tehnoloģijas un samazināt daļiņveida izmešus. Pēc 2005. gada 1. janvāra svinu saturošu benzīna tirdzniecība būs aizliegta.

Parlaments panāca, ka jaunā direktīva attiecas ne tikai uz ceļu transportlīdzekļiem, bet arī uz buldozeriem, meža izstrādes un lauksaimniecības traktoriem, kas pagaidām vēl ļoti spēcīgi piesārņo vidi, taču ar laiku tiem būs jāievēro tās pašas normas kā pārējiem transportlīdzekļiem. Parlaments arī panāca, ka dalībvalstis tika aicinātas noteikt nodokļu atvieglojumus tīrākas degvielas izmantotājiem.
 
Videi draudzīgāki transportlīdzekļi

Priekšlikumi divām citām direktīvām, uz kurām attiecas vienošanās, paredzēja samazināt izplūdes gāzu emisiju mehanizētajiem transportlīdzekļiem un vieglajiem kravas automobiļiem. Parlamenta uzstājība ļāva panākt obligāto normu pieņemšanu, kas ir stingrākas nekā tās, kas attiecinātas uz trešajām valstīm. Turklāt šo normu piemērošanu attiecināja ne tikai uz jauniem transportlīdzekļiem, jo direktīvas darbības jomā iekļāva visus izmantojamos benzīna dzinējus un dīzeļdzinējus. Bez tam papildu uzmanība tika pievērsta ierīcēm, kam jānodrošina tehniskās kalpošanas ilgums (diagnostikas sistēmām).

Attiecībā uz pasažieru pārvadāšanai domātajiem transportlīdzekļiem Parlaments lielāku uzmanību pievērsa nepieciešamībai uzstādīt "borta diagnostikas" sistēmas (OBD), lai kontrolētu pretpiesārņojuma ierīču darbības ilgumu. Pēc Parlamenta pieprasījuma, sākot ar 2005. gadu pretpiesārņojuma ierīcēm jādarbojas vismaz 100000 km noskrējienā vai piecus gadus. Saskaņotajā tekstā ir iekļauti arī Parlamenta ierosinātie grozījumi par augstās palaišanas testa procedūras ieviešanu.

Parlaments piekrita, ka automobiļu ražotājiem jānoslēdz brīvprātīga vienošanās par CO2 emisijas samazināšanu, taču uzstāja, ka pārrunu neveiksmes gadījumā Komisijai jāparedz ierobežojošu tiesību aktu ieviešana.
Trešā direktīva par vieglo kravas automobiļu radītā piesārņojuma samazināšanu attiecas uz transportlīdzekļiem, ko izmanto preču piegādei pilsētās, kur gaisa kvalitātes uzlabošana ir īpaši svarīga. Minētā veida transportlīdzekļiem var tikt piemērotas arī vairākas "pasažieru transporta" direktīvas prasības. Taču, ņemot vērā dzinēju atšķirības, tika pielāgoti vairāki parametri.

Nākotnē Eiropas Komisija nevar iesniegt priekšlikumus, kas būtiski mainītu 2005.gadam paredzētos obligātos parametrus. Tie varētu tikt vienīgi pielāgoti atbilstoši tehnikas progresam vai situācijai naftas tirgū.
 
Divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļi

Kaut arī divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļi sastāda tikai 2 līdz 3% no Eiropas transportlīdzekļu skaita, tie rada 15% no visiem piesārņojuma izmešiem. No 2006. gada motocikliem, tāpat kā automobīļiem, jābūt nekaitīgākiem. Parlaments un Ministru padome risināja pārrunas ar mērķi 2002. gada martā vienoties par vairākiem stingriem pasākumiem. Parlamentam izdevās realizēt savu galveno prasību - noteikt obligātus piesārņojuma ierobežojumus, kuri divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļiem, tāpat kā automašīnām, būs jāievēro no 2006. gada. Deputāti panāca arī stingras prasības emisijas kontroles aprīkojumam, kam jākalpo vismaz 30000 km noskrējienā.
Nolietoto transportlīdzekļu pārstrāde

Transportlīdzekļi piesārņo vidi ne tikai tad, kad tie brauc. Nolietotie auto Eiropā katru gadu rada apmēram deviņus miljonus tonnu atkritumu! Protams, gandrīz trīs ceturtdaļas no tām jau ir pārstrādātas metāllūžņos. Paliek vidi apdraudošie materiāli un vielas - plastmasas, gumija, eļļas un smagie metāli. Gadā gandrīz 10% no ES bīstamajiem atkritumiem ir automašīnu radītie atkritumi. Ko darīt? Jau 1992.gadā EP lūdza Komisiju sagatavot likumdošanas iniciatīvu. Šī iniciatīva Parlamentam tika iesniegta 1997.gadā un pēc vienošanās, ko samierināšanas procedūras rezultātā Parlaments noslēdza ar Padomi, pieņemta 2000.gadā.

Vienošanos izdevās panākt tikai pēc sarežģītām sarunām. Jau pašā sākumā EP deputāti formulēja maksimālus mērķus attiecībā uz radīto atkritumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu. Viņi vēlējās panākt arī smago metālu aizliegšanu, direktīvas neattiecināšanu uz antīkajiem transportlīdzekļiem un to, ka otreizējās pārstrādes izdevumus sedz ražotājs, nevis pēdējais lietotājs. Kopumā vērtējot, EP guva uzvaru grūtajās sarunās ar Padomi visos šajos punktos. Konkrēti: attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, kuri nonākuši tirgu pēc 2002. gada 1. jūlija, lietotā transportlīdzekļa nodošana tiks veikta bez jebkādām izmaksām no pēdējā lietotāja puses. Attiecībā uz vecākiem transportlīdzekļiem ražotāji savas saistības var izpildīt līdz 2007. gadam.

Kopš 2003.gada 1.janvāra smago metālu - svina, dzīvsudraba, kadmija, heksahroma izmantošana autorūpniecībā ir aizliegta. No 2006.gada 1.janvāra (deputāti gribēja šo normu ieviest no 2005.gada, taču bija ar mieru dot nozarei vēl vienu gadu, lai sagatavotos) vismaz 85% no transportlīdzekļa masas ir jābūt reģenerējamiem un 80% - atkārtoti izmantojamiem vai pārstrādājamiem. No 2015.gada šī procentuālā attiecība sasniegs attiecīgi 95% un 85%. Saskaņā ar Parlamenta ierosinājumu šī direktīva neattiecas uz antīkajiem, t.i. vēsturiskajiem, kolekcijām vai muzejiem domātajiem transportlīdzekļiem.


  
Zinotaji:
  
Gaisa piesarnojums: mehanisko transportlidzeklu emisija - programma "Auto-oil": Bernds Lange ( PES,D)
Gaisa piesarnojums: sabiedrisko un komercialo mehanisko transportlidzeklu emisija 2000. gada: Bernds Lange ( PES,D)
Gaisa kvalitate: divritenu un trisritenu mehanisko transportlidzeklu emisija: Bernds Lange ( PES,D)
Benzina un dizeldegvielas kvalitate: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - vairs nav EP deputate
Benzina un dizeldegvielas kvalitate: sera daudzums: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - vairs nav EP deputate
Nelietotie transportlidzekli: Karls-Heincs Florencs (EPP-ED, D)
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti:
  
Gaisa piesarnojums: mehanisko transportlidzeklu emisija - programma "Auto-oil"
Gaisa piesarnojums: sabiedrisko un komercialo mehanisko transportlidzeklu emisija 2000. gada
Gaisa kvalitate: mehanisko divritenu un trisritenu transportlidzeklu emisija
Benzina un dizeldegvielas kvalitate
Benzina un dizeldegvielas kvalitate: sera daudzums
Nelietotie transportlidzekli

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004