Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Vides aizsardzība
Gaisa piesārņojums
Globālā sasilšana
Auto Oil II programma
Elektroniskie atkritumi
Iepakojumu atkritumi
Pārtikas drošība
Ģenētiski modificētie organismi
Tabaka
Skaņas piesārņojums
Kosmētika
Cilvēka audi un šūnas
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Mazāk trokšņa, vairāk miega

Pateicoties Eiropas Parlamenta uzvarai cīņā par trokšņa robežvērtību noteikšanu visā ES, trokšņa nomocītie ES pilsoņi turpmāk gulēs mierīgāk. Jaunajā direktīvā par troksni vidē ir iekļauta saistoša apņemšanās ieviest turpmākus tiesību aktus, kas ierobežos "skaņas piesārņojuma" galvenos avotus, tai skaitā dzelzceļu, ceļu, būvvietu un gaisa satiksmes radīto troksni.

Pašreiz trokšņa apgrūtinājums skar vienu trešdaļu ES iedzīvotāju un rada izteikti negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību. Līdz šim tiesību akti šajā jomā ir bijuši nesaskaņoti. ES tiesību akti reglamentēja tādus trokšņa avotus kā vieglās un kravas automašīnas un lidaparāti, turpretim valstu tiesību akti bija orientēti uz trokšņa līmeņa reglamentēšanu sadzīves vidē.

2002. gada 18. jūlijā stājās spēkā jauna direktīva par trokšņa novērtēšanu un pārvaldīšanu. Tā piemērojama attiecībā uz troksni vidē - apbūvētos rajonos, publiskos parkos, blakus skolām, slimnīcām un citām no trokšņa aizsargājamām ēkām un zonām. Direktīvu nepiemēro attiecībā uz sadzīves vai kaimiņu radīto troksni, troksni darbavietās vai transportlīdzekļu iekšienē, kā arī militāru darbību vai militāru konfliktu radītu troksni.

Sākotnēji gan Eiropas Komisija, gan Ministru padome gribēja, lai jaunā direktīva aprobežojas ar trokšņa vidē vērtēšanas metožu saskaņošanu, trokšņa iedarbības noteikšanu, informāciju apkopojot “trokšņu kartē”, un šīs informācijas pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai. Tādā gadījumā tiktu izstrādāti vietēja līmeņa rīcības plāni šīs problēmas risināšanai, bet visā ES nebūtu vienotas trokšņa robežvērtības. Nebūdams mierā ar šo situāciju, Parlaments iesaistījās sarunās, lai sīkāk noteiktu direktīvas galveno mērķi, kas pašreiz ir “izvairīties” no trokšņa iedarbības kaitīgajām sekām vai arī “novērst vai samazināt” tās. Tādējādi jaunais tiesību akts ir tikai pirmais posms šajā procesā, bet četru gadu laikā obligāti jāpieņem sīkāk izstrādātas ES direktīvas par tādiem īpašiem trokšņa avotiem kā ceļu un dzelzceļu transportlīdzekļi un infrastruktūra, lidaparāti, ārpus telpām izmantojamas iekārtas un rūpnieciskas iekārtas, un pārvietojamie mehānismi.

EP deputātu un Ministru padomes panāktā vienošanās pieprasa, lai Komisija līdz 2004. gada janvārim publicē pārskatu par esošajiem Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz troksni vidē. Pēc šī pārskata publicēšanas Komisijai līdz 2006. gada jūlijam (četrus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā) jāiesniedz jaunas likumdošanas iniciatīvas, lai novērstu nepilnības esošajos tiesību aktos. Šis noteiktais četru gadu termiņš ir tikai vienu gadu ilgāks nekā trīs gadi, ko Parlaments pieprasīja otrajā lasījumā. Tas ir vēl viens Parlamenta ieguvums, jo Padome negribēja noteikt nekādu termiņu.  
Zinotaji:
  
Direktiva par to, ka novertet un parvaldit trokšna vide iedarbibu: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti:
  
Direktiva par to, ka novertet un parvaldit trokšna vide iedarbibu

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004