Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Vides aizsardzība
Gaisa piesārņojums
Globālā sasilšana
Auto Oil II programma
Elektroniskie atkritumi
Iepakojumu atkritumi
Pārtikas drošība
Ģenētiski modificētie organismi
Tabaka
Skaņas piesārņojums
Kosmētika
Cilvēka audi un šūnas
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kosmētikas izstrādājumu ražošanā aizliegs izmēģinājumus ar dzīvniekiem

Izmēģinājumi ar dzīvniekiem kosmētikas izstrādājumu ražošanā ir jautājums, kas rosinājis asas diskusijas. Tās attiecas uz patērētāju drošību, dzīvnieku labturību, starptautiskās tirdzniecības noteikumiem un ES kosmētikas ražotāju konkurētspēju. Sākotnējo ES direktīvu, ko pieņēma 90. gados un kas paredzēja aizliegt to kosmētikas sastāvdaļu tirdzniecību, kuras pārbaudītas izmēģinājumos ar dzīvniekiem, neīstenoja. Pašreiz ir pieņemts pārskatīts likums, kas nosaka grafiku aizliegumam Eiropas Savienībā veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas izstrādājumiem. Pateicoties Eiropas Parlamentam, šis likums aizliedz jebkādu kosmētikas izstrādājumu un sastāvdaļu tirdzniecību, kas pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, un arī to importu ES.

Tādu produktu kā pūderkrēmu, lūpukrāsu, dušas želeju un šampūnu ietekme uz cilvēku veselību un drošību ir jāpārbauda, taču izmēģinājumus ar dzīvniekiem kritizē arvien vairāk. Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzību biedrības sniegtajiem datiem, lai izstrādātu un pārbaudītu kosmētikas produktus un sastāvdaļas, ES ik gadu izmanto apmēram 38 000 dzīvnieku. Turklāt daudzi uzskata, ka jaunu sastāvdaļu pārbaude izmēģinājumos ar dzīvniekiem nav nepieciešama, jo 9 000 kosmētikas produktu jau ir pārbaudīti un izmantojami rūpniecībā.

Tādu kosmētikas sastāvdaļu tirdzniecību, kuras pārbaudītas izmēģinājumos ar dzīvniekiem, paredzēja aizliegt 1998. gada direktīva, taču tā nestājās spēkā. Galvenie iemesli - nebija alternatīvu pārbaudes metožu un vajadzēja pakļauties Pasaules Tirdzniecības Organizācijas noteikumiem, kuri nepieļauj ārpus ES ražotu izstrādājumu diskrimināciju. Lai mēģinātu risināt šo jautājumu, Komisija ierosināja aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem, taču neaizliedza to izstrādājumu tirdzniecību, kuri pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem. Pārbaužu aizliegums attiecās uz galaproduktiem un sastāvdaļām.

Parlaments uzskatīja, ka aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem Eiropā ir par maz. Deputāti atzina, ka iepriekšējā direktīva, kas paredzēja aizliegt to produktu tirdzniecību ES, kuri pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, būtu jāattiecina arī uz tiem izstrādājumiem, kas pārbaudīti ārpus ES. Tādējādi šādus izstrādājumus nevarētu ievest Eiropā, izmēģinājumus ar dzīvniekiem nepārceltu uz trešajām valstīm un nediskriminētu Eiropas Savienības kosmētikas ražotājus.

Striktu beigu termiņu noteikšana izmēģinājumos ar dzīvniekiem

Sarunās Parlamenta un Ministru Padomes viedokļi krasi atšķīrās attiecībā uz termiņiem, kad jāpārtrauc izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Ministri uzstāja, ka galvenais ir patērētāju veselība un drošība, un neatbalstīja striktu termiņu noteikšanu, ja neizstrādās alternatīvas izmēģinājumu metodes. Parlaments turpretī pieprasīja noteikt striktus termiņus, kad pilnībā jāaizliedz pārbaudes un tirdzniecība, uzskatot, ka tādējādi paātrinās alternatīvo izmēģinājumu metožu attīstību.

Pēc asām diskusijām Parlaments un Padome nolēma aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas galaproduktiem visā ES, sākot ar 2004. gadu. Nolēma arī pakāpeniski aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas sastāvdaļu pārbaudēm, kā arī šos pašus noteikumus attiecināt uz importētām precēm, pakāpeniski aizliegt jebkāda veida izstrādājumu un sastāvdaļu tirdzniecību ES, kas pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem. Šos aizliegumus ieviesīs pakāpeniski, līdz ar alternatīvu izmēģinājumu metožu izstrādāšanu, un pēdējais termiņš ir 2009. gads.

Līdz 2013. gadam atļaus izmantot trīs veidu pārbaudes metodes, kuras ir grūti aizstāt ar citām, taču neatkarīgi no tā, vai atradīs alternatīvās izmēģinājumu metodes, sākot ar 2013. gadu, aizliegs to izstrādājumu pārdošanu, kuri pārbaudīti šādos izmēģinājumos. Termiņu varēs pagarināt, taču koplēmuma procedūrā Parlamentam piederēs izšķirošais vārds. Jaunas alternatīvās izmēģinājuma metodes apstiprinās ES, taču saskaņā ar starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem tām jāņem vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas risinājumi.

Likumdošana paredz aizliegt arī tādas vielas, kas kaitīgas cilvēka reproduktīvajai sistēmai, t.i., kancerogēnas, mutangēnas vai toksiskas vielas. Turklāt, pateicoties Parlamentam, ir uzlabojušies preču marķēšanas noteikumi un patērētājs ir informēts par kosmētikas izstrādājumu uzglabāšanas laiku, kā arī par iespējamām alerģiskām reakcijām, ko tie var izraisīt.

Dzīvnieku aizsardzības biedrības jau agrāk ir pieprasījušas aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Tomēr, ņemot vērā Padomes nepiekāpību jautājumā par to izmantošanas beigu termiņiem un faktu, ka kosmētikas ražotājiem nepieciešams laiks, lai tiem pielāgotos, šādu iznākumu Parlamenta deputāti vērtē kā lielu soli uz priekšu.

   
Zinotaji:
  
Kosmetikas produkti: izmeginajumi uz dzivniekiem : Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti
  
Kosmetikas produkti: izmeginajumi uz dzivniekiem

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004