Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Milieuaansprakelijkheid
Luchtverontreiniging
Broeikasgassen
Auto Oil II
Elektronisch afval
Verpakkingsafval
Voedselveiligheid
GGOs
Tabak
Lawaaihinder
Cosmetische producten
Menselijke weefsels en cellen
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Minder lawaai - beter slapen

Mensen in de EU die last hebben van lawaai zullen voortaan beter kunnen slapen: het Europees Parlement heeft een overwinning behaald in zijn strijd voor de vaststelling van voor de hele EU geldende grenswaarden voor lawaai. Een nieuwe richtlijn over omgevingslawaai bevat een bindende bepaling betreffende de invoering van vervolgwetgeving voor de belangrijkste bronnen van geluidshinder, waaronder lawaai van spoorwegen, wegen, bouwterreinen en vliegverkeer.

Een derde van de bevolking van de EU heeft tegenwoordig last van lawaai en dat is schadelijk voor de gezondheid van de mens. De wetgeving op dit gebied was tot dusverre een onbevredigend allegaartje; zij bevatte bepalingen voor bijvoorbeeld auto's, vrachtwagens en vliegtuigen, terwijl de nationale wetgeving zich vooral richtte op lawaai in het huishoudelijke milieu.

De nieuwe richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai is op 18 juli 2002 in werking getreden en is van toepassing op omgevingslawaai in bebouwde gebieden en openbare parken, en bij scholen, ziekenhuizen en andere voor lawaai gevoelige gebouwen en gebieden. De richtlijn is niet van toepassing op lawaai dat afkomstig is van huishoudelijke activiteiten, van buren, lawaai op de arbeidsplaaats, binnen vervoermiddelen en van militaire activiteiten in militaire terreinen.

De Europese Commissie en de Raad wilden aanvankelijk de nieuwe richtlijn beperken tot de harmonisatie van methoden voor het meten van omgevingslawaai, door middel van het verzamelen van informatie over de blootstelling aan lawaai in de vorm van "geluidsbelastingkaarten" en het openbaar maken van deze informatie. Praktische plannen voor de oplossing van het probleem zouden dan op plaatselijk niveau kunnen worden uitgewerkt, maar er zouden geen voor de hele EU geldende grenzen voor geluidshinder komen. Het Parlement vond dit niet ver genoeg gaan, en voerde harde onderhandelingen om de fundamentele doelstelling van de richtlijn aan te scherpen; deze heeft nu tot doel om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan omgevingslawaai te "vermijden, te voorkomen of te verminderen". De nieuwe wetgeving is dus nog maar het eerste stadium in een proces en moet - en dat is van cruciaal belang - binnen een termijn van vier jaar worden gevolgd door meer gedetailleerde EU-richtlijnen over specifieke bronnen van geluidshinder, zoals weg- en spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor gebruik buitenshuis en in de industrie en verplaatsbare machines.

Op grond van de overeenstemming die door de leden van het EP werd bereikt met de Raad, moest de Commissie voor januari 2004 een verslag publiceren over de bestaande communautaire wetgeving betreffende omgevingslawaai. Na deze beoordeling moet de Commissie voor juli 2006 (vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn) nieuwe voorstellen voor wetgeving doen om eventuele leemten in die wetgeving op te vullen. De termijn van vier jaar - maar een jaar meer dan de door het Parlement in tweede lezing gevraagde drie jaar - is ook een succes dat door het Parlement is behaald, omdat de Raad helemaal geen termijn had willen vaststellen.  
Rapporteurs:
  
Richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
Overzicht wetgevingsprocedure:
  
Richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
  
Publicatieblad – definitieve besluiten:
  
Richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004