Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Stratégia zamestnanosti
Ochrana zamestnancov
Rovnoprávnost na pracovisku
Ochrana zdravia
a bezpecnost pri práci
Zdravie žien
Pracovný cas
Systémy sociálneho zabezpecenia
Postavenie žien v spolocnosti
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Európska stratégia zamestnanosti
Sociálna a zamestnanecká politika boli dlhú dobu odsunuté na okraj záujmu európskej integrácie. Vdake postupnej zmene hospodárskych priorít sa však aj tieto oblasti dostávajú coraz viacej do popredia....
> more


Lepšia ochrana zamestnancov v prípade bankrotu
Každý rok prídu v dôsledku bankrotov podnikov tisícky ludí o svoje zamestnanie. Vynára sa teda problém, ako zabezpecit pre pracujúcich náhrady, na ktoré majú právo. Trh práce, ktorý je postihnutý cora...
> more


Rovnost žien a mužov na pracovisku
Predchádzat sexuálnemu obtažovaniu a diskriminácii, chránit obete, zachovávat právo žien a mužov na návrat z materskej alebo otcovskej dovolenky: to sú niektoré z prínosov novej smernice o rovnosti ...
> more


Zlepšenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci
Každý rok sa asi tisíc európskych zamestnancov stane obetou smrtelného úrazu. Iní zahynú pri výbuchoch. Desattisíce trpia následkami vystavenia hluku, vibráciám alebo karcinogénom ako napr. pôsobeni...
> more


Zdravie: Európsky parlament nemá pre mužov a ženy rovnaký meter
Existuje pojem  „zdravie žien“? Neznamená zdravie pre všetkých to isté? V žiadnom prípade, pretože ženy a muži sa odlišujú pohlavím a odlišnými sociálnymi úlohami a všetky tieto rozdiely majú v...
> more


Maximálne 48-hodinový pracovný cas týždenne pre všetkých
Nie je možné vycíslit pocet obetí z radov vodicov kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorí prišli o život na cestách Európy alebo ktorí zaprícinili dopravné nehody so smrtelnými následkami pre osta...
> more


Politika sa týka aj žien
Viac ako polovica európskych volicov sú....volicky. Napriek tomu sú však ženy vo vedúcich pozíciách všade v Európskej únii ešte stále velmi slabo zastúpené. Európsky parlament už niekolko funkcných ob...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004