Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Stratégia zamestnanosti
Ochrana zamestnancov
Rovnoprávnost na pracovisku
Ochrana zdravia
a bezpečnosť pri práci
Zdravie žien
Pracovný čas
Systémy sociálneho zabezpečenia
Postavenie žien v spoločnosti
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Rovnosť žien a mužov na pracovisku

Predchádzať sexuálnemu obťažovaniu a diskriminácii, chrániť obete, zachovávať právo žien a mužov na návrat z materskej alebo otcovskej dovolenky: to sú niektoré z prínosov novej smernice o rovnosti prístupu. Napriek tomu, že nové úlohy žien a mužov v rodine a v spoločnosti priviedli Úniu k boju proti niektorým formám diskriminácie, naďalej treba vyvíjať veľké úsilie na dosiahnutie rovnosti odmeňovania.
 
Keď v júli 2000 Komisia navrhla prepracovanie 25 rokov starej smernice, európski poslanci sa domnievali, že navrhovaná verzia dostatočne nezodpovedá reálnej situácii žien na pracovisku. Keďže nová smernica podliehala postupu spolurozhodovania, Parlament mohol ovplyvňovať jej obsah. Počnúc prvým čítaním bojoval o zavedenie konštruktívnych opatrení, ktoré by uľahčili výkon profesionálnej činnosti menej zastúpenému pohlaviu, teda v mnohých prípadoch práve ženám. Vďaka návrhom poslancov by mali byť podľa novej smernice v členských štátoch vytvorené orgány, ktorých úlohou bude presadzovanie rovnosti prístupu a zabezpečenie súdnej ochrany obetiam sexuálnej diskriminácie.
 
Predchádzať sexuálnemu obťažovaniu
 
Parlament o tejto smernici rokoval spoločne s Radou, pričom dohoda bola dosiahnutá až v zmierovacom konaní. V apríli 2002 sa týmto dvom vetvám zákonodarnej moci podarilo zhodnúť na texte, ktorý lepšie zohľadňuje pracovné podmienky a rodinné záväzky. Počnúc rokom 2005 sa táto smernica stane súčasťou národného práva a pre rozšírenú Úniu bude predstavovať dôležitý spoločensko-politický nástroj.

Po prvýkrát je na úrovni Spoločenstva vymedzený pojem sexuálneho obťažovania. Ide o správanie sexuálnej povahy, vyjadrené fyzicky, slovne alebo neverbálne, ktoré dotknutý zamestnanec vníma ako neželané a ktorého zámer alebo dôsledok vedie k zníženiu dôstojnosti alebo vytvoreniu zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho alebo urážlivého prostredia.  Smernica definuje taktiež priamu a nepriamu diskrimináciu a obťažovanie vo všeobecnosti.

Ženy môžu odteraz (v prípade sexuálneho obťažovania), žiadať o pomoc priamo na pracovisku. Okrem toho môže každá osoba, pomáhajúca obetiam sexuálnej diskriminácie alebo obťažovania, využívať rovnakú ochranu voči nevhodnému zaobchádzaniu. Zamestnávatelia a osoby, ktoré majú v náplni práce profesijné vzdelávanie musia uskutočniť preventívne opatrenia.
 
Právo na materstvo a otcovstvo
 
Nová smernica zakazuje diskrimináciu žien z dôvodu tehotnosti alebo materskej dovolenky. Parlament vždy chcel a aj dosiahol, aby mali ženy a muži právo na to isté zamestnanie alebo ekvivalentnú pracovnú pozíciu po návrate z materskej, otcovskej alebo adopčnej dovolenky, ak sú v členských štátoch takéto dovolenky povolené.

Smernica je zameraná aj na rovnosť prístupu pokiaľ ide o pracovnú príležitosť, profesijné vzdelávanie a o postup v zamestnaní. Uvažuje sa o zavedení pozitívnych opatrení v podobe špeciálnych výhod pre predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia v profesionálnej činnosti. Členské štáty musia dohliadnuť na vytvorenie orgánov, poverených kontrolou dodržiavania princípu rovnosti. Musia byť vytvorené právne a administratívne postupy, aby bolo možné stíhať porušovanie smernice.
 
Za rovnakú prácu naďalej rôzne mzdy
 
Bohužiaľ heslo "Za rovnakú prácu rovnakú mzdu" zostáva dnes rovnako aktuálne, ako bolo v 50-tych rokoch. Napriek prijatiu európskej smernice o rovnosti odmeňovania mužov a žien v roku 1975 sú dnes platy mnohých žien zreteľne nižšie než platy mužov za tú istú prácu. Európsky parlament vyjadril viackrát ľútosť nad nedostatkom vôle členských štátov uplatniť smernicu z roku 1975 a vyzval Komisiu, aby konala ráznejšie.

V podnetovej správe, prijatej v septembri 2001, Európsky parlament konštatuje, že rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami za rovnakú prácu predstavoval v Európskej únii 28% v prospech mužov. Po zohľadnení štrukturálnych rozdielov, ktoré existujú medzi ženami a mužmi na trhu práce, najmä v súvislosti s vekom, vzdelaním, povolaním a kariérnou štruktúrou, je tento rozdiel 15%, takisto v prospech mužov.  Podľa Európskeho parlamentu "tento 15%-tný rozdiel jednoznačne vyplýva z diskriminujúceho spôsobu nedostatočného ohodnotenia, čo je neprípustné." Poslanci okrem iného od Komisie žiadali opätovné prehodnotenie smernice z roku 1975.

V uznesení, prijatom v júli 2002, poslanci v širšej miere žiadali Komisiu, aby zaktualizovala súbor smerníc pre oblasť rovnosti prístupu voči mužom a ženám, nielen pokiaľ ide o odmeňovanie, ale aj o sociálne zabezpečenie, zamestnanie, pracovné podmienky a zosúladenie profesionálnych a rodinných záväzkov. Pretože okrem nerovnosti platov sú ženy vystavené aj ďalším štrukturálnym nevýhodám. Napríklad miera zamestnanosti žien (54%) je naďalej nižšia než miera zamestnanosti mužov. Z desiatich pracovníkov, pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok, je osem žien.

V rámci Konventu o budúcnosti Európy európski poslanci dôrazne obhajovali začlenenie princípu rovnosti mužov a žien v rámci hodnôt Únie do návrhu Ústavnej zmluvy.  Tento krok by mal dlhodobo posilniť právne základy a potvrdiť nové európske iniciatívy so zámerom presadiť tento princíp do európskej spoločensko-hospodárskej reality. 


  
Spravodajcovia:
  
Rovnost prístupu voci mužom a ženám: zamestnanie, profesijné vzdelávanie, pracovné podmienky : Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - bývalá poslankyna Európskeho parlamentu
Rovnost príležitostí a rovnost prístupu : Miet Smet (EPP-ED, B)
Program pre rovnost medzi ženami a mužmi - Gender Equality (2001-2005) : Ilda Figueiredo (GUE/NGL, P)
  
Prehlad zákonodarného postupu:
  
Rovnost prístupu voci mužom a ženám: zamestnanie, profesijné vzdelávanie, pracovné podmienky
Rovnost príležitostí a rovnost prístupu
Program pre rovnost medzi ženami a mužmi - Gender Equality (2001-2005)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Rovnost prístupu voci mužom a ženám: zamestnanie, profesionálne vzdelávanie, pracovné podmienky
Rovnost príležitostí a rovnost prístupu - text prijatý EP
Program pre rovnost medzi ženami a mužmi - Gender Equality (2001-2005) - text prijatý EP

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004