Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Stratégia zamestnanosti
Ochrana zamestnancov
Rovnoprávnost na pracovisku
Ochrana zdravia
a bezpečnosť pri práci
Zdravie žien
Pracovný čas
Systémy sociálneho zabezpečenia
Postavenie žien v spoločnosti
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Každý rok sa asi tisíc európskych zamestnancov stane obeťou smrteľného úrazu. Iní zahynú pri výbuchoch. Desaťtisíce trpia následkami vystavenia hluku, vibráciám alebo karcinogénom ako napr. pôsobeniu azbestu. Európska únia môže stanoviť minimálne požiadavky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto končiacom sa funkčnom období bolo prijatých viacero smerníc a Európskemu parlamentu sa neraz podarilo upraviť navrhované ustanovenia v prospech zamestnancov.
 
Aj napriek tomu, že v rokoch 1994 až 1998 bol zaznamenaný pokles pracovných úrazov o takmer 10 %, konkrétne čísla sú stále vysoké: približne 5.500 mŕtvych ročne a 4,8 miliónov úrazov, ktoré mali za následok viac ako trojdňovú práceneschopnosť. Platná legislatíva Spoločenstva bola rozšírená o viaceré nové smernice. Tieto stanovujú minimálne štandardy, ale členským štátom sa pri ich sprísňovaní medze nekladú.

Azbest: pozor na sankcie!

Rakovina pľúc a mezoteliómy sa vyskytujú desať až dvadsať krát častejšie u osôb vystavených prachu z azbestu ako u ostatného obyvateľstva. Podľa niektorých štúdií sa predpokladá, že počas nasledujúcich 30 rokov budú státisíce zamestnancov trpieť dlhodobými následkami vdychovania azbestového prachu. V roku 2002 boli prijaté nové európske opatrenia, ktorými sa dopĺňajú a rozširujú prvé ustanovenia, prijaté v roku 1983, a ktoré by mali byť implementované do národných právnych systémov v apríli 2006. Od tohto dátumu budú zakázané všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení azbestovým vláknam s výnimkou demoličných prác a prác spojených s likvidáciou azbestového odpadu.

Najvyššie smerné hodnoty vystavenia zamestnancov boli podstatne znížené a na žiadosť Parlamentu boli rozšírené preventívne opatrenia ako aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Poslanci sa dohodli na zavedení osobitných pracovných prestávok, keďže sú pracovné podmienky veľmi sťažené v dôsledku povinného nosenia ochrany dýchacích orgánov. Parlament sa po prvýkrát v smernici o bezpečnosti zamestnancov uzniesol, že členské štáty majú zaviesť "účinné, primerané a odradzujúce" sankcie v prípade porušenia práva.

Hluk: maximálne 87 decibelov

Zaťaženie hlukom je nebezpečné nielen pre sluch, ale aj pre celkový zdravotný stav zamestnancov. Hluk okrem toho zvyšuje riziko nehodovosti, pretože výstražné signály alebo mechanické problémy môžu byť prepočuté. Podľa štúdie Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia, pri práci je viac ako 28 % zamestnancov v EÚ vystavených takému hluku, ktorý sťažuje komunikáciu. V roku 2002 Parlament schválil smernicu, ktorou je stanovená maximálna hodnota zaťaženia hlukom na 87 decibelov, pričom táto hodnota je nižšia ako pôvodný návrh. Súčasne sa zamestnávateľovi spomínanou smernicou ukladajú určité povinnosti. Poslanci sa dohodli, že zamestnanci majú nárok na preventívne audiometrické prehliadky a na individuálnu ochranu sluchu už v skoršej fáze, ako to navrhla Rada. Parlament okrem toho vydal nariadenie, ktorým je zohľadnené osobitné postavenie hudobného a zábavného priemyslu.
 
Každý štvrtý zamestnanec je vystavený vibráciám
 
V čase zavádzania novej európskej legislatívy trpí pravdepodobne 24 % zamestnancov v Únii vibráciami. V ťažobnom priemysle, ako napr. v kameňolomoch alebo v uhoľných baniach, v stavebnom priemysle, v doprave alebo v poľnohospodárstve môžu mechanické vibrácie používaných nástrojov alebo strojov spôsobiť poškodenie kĺbov, neurologické poruchy alebo poranenia chrbtice. Smernica, prijatá v roku 2002, má byť implementovaná do národných právnych systémov v júli 2005. V nej sú stanovené najvyššie hodnoty vibrácií prenášaných na ruky, ramená ako aj na celé telo. Európskemu parlamentu sa podarilo znížiť najvyššie povolené hodnoty a súčasne zaviesť nové požiadavky na informovanosť zamestnancov a kontrolu ich zdravotného stavu.
 
Zlepšenie ochrany proti nebezpečenstvu výbuchu
 
Nová smernica, ktorá bola prijatá v 1999 a ktorá má byť implementovaná do národných právnych systémov v júni 2003, stanovuje a zosúlaďuje minimálne požiadavky na zlepšenie ochrany zamestnancov pracujúcich s výbušnými plynmi. Táto smernica obsahuje súhrn ochranných opatrení proti explóziám a stanovuje určitý počet povinností pre zamestnávateľov v súvislosti s bezpečnosťou, kontrolou, zhodnotením rizík a klasifikáciou nebezpečných oblastí. Napríklad ukladá povinnosť označiť nebezpečné oblasti výstražnou tabuľou. Na žiadosť Parlamentu má Komisia vypracovať príručku správnej praxe, ktorej sa členské štáty budú pri vytváraní ich politiky v konkrétnej oblasti pridržiavať do takej miery, ako je to možné.
 
Päťsto tisíc pádov za rok
 
Asi 10 % všetkých pracovných úrazov tvoria pády. Podľa odhadov sa v Európskej únii za rok udeje asi 500.000 pádov na pracovisku, ku ktorým dochádza v dôsledku neznalosti zaobchádzania s lešením alebo rebríkmi. Každoročne utrpí 40.000 obetí vážne zranenia a 1.000 úrazov je smrteľných. Z tohto dôvodu Parlament schválil v roku 2001 smernicu, ktorou sa upravuje spôsob, akým zamestnanci majú tieto pracovné pomôcky používať v čo najbezpečnejších podmienkach. Vďaka iniciatíve EP bolo touto smernicou, ktorá má byť implementovaná do národného práva v júli 2004, rozšírené zhodnotenie rizík, školenie a inštruktáž zamestnancov, ako aj bezpečnosť určitých zariadení.
 
Ochrana samostatne zárobkovo činných osôb
 
Samostatne zárobkovo činné osoby sú zriedkakedy kryté legislatívou zahrňujúcou bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale často sú vystavené podobným rizikám. Navyše veľa samostatne zárobkovo činných pracuje na rizikových pracoviskách, ako napr. v poľnohospodárstve, rybárstve, stavebnom alebo dopravnom priemysle, títo pracovníci často nie sú zahrnutí do existujúceho právneho systému ochrany zdravia. Z tohto dôvodu Únia podporila členské štáty, aby dobrovoľne zaviedli potrebné opatrenia na zlepšenie situácie samostatne zárobkovo činných osôb. Poslanci sú spokojní s touto iniciatívou a zároveň ľutujú, že sa ďalej nerozvinula. Z ich pohľadu by v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nemala existovať žiadna diskriminácia medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami. Príslušné odporúčanie pre členské štáty bolo sformulované vo februári 2003. Poslanci sú presvedčení, že ak smernica nebude mať očakávaný účinok počas nasledovných štyroch rokov, Únia by mala urobiť naliehavejšie opatrenia.
 
Globálna stratégia
 
V uznesení, odhlasovanom v októbri 2002, Parlament schválil myšlienku celkovej stratégie Spoločenstva vzhľadom na zmeny v spoločenskom a pracovnom živote a súčasne podčiarkol svoje priority. Poslanci predovšetkým požadujú, aby sa právne základne, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rozšírili aj na tie skupiny obyvateľstva, ktoré boli doteraz nepokryté, ako napr. vojaci, samostatne zárobkovo činní, pracujúci v domácnosti a pracujúci doma. Okrem toho majú byť vytvorené nové právne návrhy na ergonómiu pracovísk, na ochranu proti nebezpečenstvu pri manipulácii s chemickými a biologickými látkami. Poslanci vyzývajú prístupové krajiny, aby vyvinuli úsilie na implementáciu a aplikáciu acquis communautaire, a aby sa tým zlepšila doteraz neuspokojivá situácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.


  
Spravodajcovia:
  
Azbest : Elisa Maria Damião (PSE, P)
Hluk : Helle Thorning-Schmidt (PSE, DK)
Vibrácie : Helle Thorning-Schmidt (PSE, DK)
Výbušné plyny : Bartho Pronk (PPE-DE, NL)
Pracovné pomôcky a ich použitie : Peter Skinner (PSE, UK)
Samostatne zárobkovo cinní : Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE, E)
Nová stratégia spolocenstva : Stephen Hughes (PSE, UK)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Azbest
Hluk
Vibrácie
Výbušné plyny
Pracovné pomôcky a ich použitie
Samostatne zárobkovo cinní
Nová stratégia spolocenstva (text prijatý EP)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004