Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Stratégia zamestnanosti
Ochrana zamestnancov
Rovnoprávnost na pracovisku
Ochrana zdravia
a bezpečnosť pri práci
Zdravie žien
Pracovný čas
Systémy sociálneho zabezpečenia
Postavenie žien v spoločnosti
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zdravie: Európsky parlament nemá pre mužov a ženy rovnaký meter

Existuje pojem  „zdravie žien“? Neznamená zdravie pre všetkých to isté? V žiadnom prípade, pretože ženy a muži sa odlišujú pohlavím a odlišnými sociálnymi úlohami a všetky tieto rozdiely majú vplyv na ich zdravie - rakovina prsníka napríklad postihuje takmer výlučne ženy. Obeťami domáceho násilia sú taktiež väčšinou ženy. Pri plánovanom rodičovstve je v strede záujmu ženské telo. Poslanci sa preto zasadzujú za to, aby sociálna politika a politika EÚ v oblasti zdravotníctva zohľadňovala rozdiely medzi pohlaviami.

Milióny žien na svete sa dennodenne stávajú obeťami násilia, ktoré má mnoho tvárí. Môže to byť násilie v partnerstve a v rodine alebo nátlak na pracovisku, psychické násilie, sexuálne zneužívanie alebo nútená prostitúcia. Dôležitým projektom zákonodarcov EÚ bolo preto pokračovanie "Daphne programu boja  proti násiliu na ženách, mladistvých a deťoch". Od roku 2004 do konca roku 2008 prebieha program Daphne II, ktorý finančne prispieva predovšetkým mimovládnym organizáciám na európske iniciatívy určené na ochranu žien a mladých ľudí pred násilím.

Predchádzajúci program Daphne I bol ukončený v roku 2003. Vznikol na základe spoločného podnetu poslancov Európskeho parlamentu a Rady a bol mimoriadne  úspešný. Odozva bola taká veľká, že prišlo oveľa viac žiadostí o finančný príspevok, ako sa očakávalo. Podporené boli medzi inými osvetová kampaň proti ženskej obriezke u žien prisťahovaných z arabských a afrických krajín, pomoc pri svojpomoci pre drogovo závislých a pre zneužívané ženy alebo linka dôvery pre prostitútky v núdzi.  Z rozpočtu 20 miliónov eur mohlo byť prostredníctvom programu Daphne I podporených iba 140 projektov, i keď podporu by si zaslúžilo minimálne raz toľko. Poslanci EP sa preto zasadili za pokračovanie a rozšírenie tohto úspešného programu.

Program Daphne II začne svoju činnosť s rozpočtom 50 miliónov eur, už aj preto, že pristúpením nových členských štátov pravdepodobne prudko narastie potreba ďalšieho financovania. O túto sumu žiadali poslanci, Komisia však najprv počítala s nižšou sumou, 41 miliónov eur. Daphne II bude trvať o rok dlhšie ako predchádzajúci program. Tentoraz chcú zákonodarcovia EÚ podporovať veľké projekty. Maximálna výška finančnej pomoci na jeden projekt bola stanovená na 250 tisíc eur oproti doterajšej najvyššej sume 125 tisíc eur.

Legislatívne konanie ešte nie je ukončené. Poslanci EP navrhli celý rad zmien pôvodného návrhu Komisie, nemohli ich však presadiť vo všetkých prípadoch. Poslanci žiadali písomne ustanoviť špeciálnu ochranu určitých skupín, napríklad mladých dievčat alebo detí, žijúcich na ulici. Komisia však tento návrh odmietla s odôvodnením, že Daphne II sa má týkať všetkých žien a mladých ľudí. 

Poslanci za zodpovedné plánovanie rodičovstva

Poslanci rozhodne vyjadrili svoj názor na témy sexuálneho zdravia a plánovaného rodičovstva. Vyzvali členské štáty EÚ, aby v oveľa väčšej miere ako doteraz pomáhali svojim občanom pri uplatňovaní zodpovednej sexuality a plánovaného rodičovstva. Keďže sú za antikoncepciu ešte stále väčšinou zodpovedné ženy a keďže sa ich tehotenstvo a jeho prípadné prerušenie bezprostredne týka, stoja ženy aj v stredobode pozornosti uznesenia Parlamentu.

Poslanci žiadajú, aby bol vytvorený vysoký celoeurópsky štandard v oblasti osvety a praktickej pomoci. Medzi konkrétne ciele okrem iného patrí zabrániť neželaným tehotenstvám a výrazne znížiť výskyt ochorení prenášaných pohlavným stykom. Aby bolo možné dosiahnuť tieto ciele, odporúčajú poslanci predovšetkým odstrániť veľké rozdiely medzi krajinami EÚ napríklad v dostupnosti antikoncepcie. Táto by mala byť podľa názoru poslancov bezplatná alebo aspoň cenovo dostupná, a to aj pre mladistvých. Ohľadne spornej témy umelého prerušenia tehotenstva väčšina poslancov zdôraznila, že umelé prerušenie tehotenstva nesmie byť podporované ako jedna z metód plánovaného rodičovstva. Zníženie počtu potratov treba dosiahnuť lepším poradenstvom,  materiálnou a finančnou pomocou. Kto sa aj napriek tomu rozhodne pre prerušenie tehotenstva, musí byť podľa poslancov presne informovaný o psychických a zdravotných rizikách. Vo všeobecnosti však má byť umelé prerušenie tehotenstva vo všetkých krajinách EÚ „legálne, bezpečné a prístupné pre všetkých“.

Rakovina prsníka: Zníženie úmrtnosti o štvrtinu do roku 2008

U žien v EÚ vo veku 35 až 55 rokov je rakovina prsníka najčastejšou príčinou smrti. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, len v roku 2000 ochorelo v EÚ viac ako 216 tisíc žien na rakovinu prsníka a vyše 79 tisíc na ňu zomrelo. Pritom je toto ochorenie liečiteľné v 90 percentách všetkých prípadov - ak je však včas diagnostikované. Poslanci žiadajú, aby boj proti rakovine prsníka získal prioritu v politike EÚ v oblasti zdravotníctva. Ich cieľom je znížiť mieru úmrtnosti na rakovinu prsníka v celej EÚ do roku 2008 o štvrtinu. Poslanci preto žiadali o celý rad opatrení, ktoré siahajú od lepšieho včasného diagnostikovania až pooperačnú lekársku starostlivosť zohľadňujúcu aj psychické potreby žien.

Poslanci konkrétne žiadali v návrhu správy, aby bolo ženám vo veku 50 až 69 rokov ponúknuté každé dva roky bezplatné mamografické vyšetrenie, čiže  rentgenologické vyšetrenie prsníka. V súčasnosti ešte neexistuje toto preventívne vyšetrenie v EÚ celoplošne. Celoštátne existuje iba v ôsmych členských krajinách a i aj tu v odlišnej kvalite. Ak vznikne podozrenie na rakovinu, je nevyhnutné rýchlo konať: pacientky musia obdržať diagnózu v priebehu nasledujúcich piatich pracovných dní. Ak ide o diagnózu rakoviny prsníka, musí  liečba začať najneskôr o štyri týždne,  v špecializovaných centrách pod dohľadom tímu odborníkov.

Poslanci okrem toho žiadajú, aby EÚ a členské štáty investovali viac prostriedkov do výskumu príčin vzniku rakoviny prsníka a do nových liečebných postupov. Podľa názoru poslancov by mali byť v budúcnosti v celej EÚ vytvorené národné databázy tohto ochorenia, ktoré ešte neexistujú vo všetkých členských štátoch. Takéto databázy pomôžu vedcom pri zhromažďovaní údajov. Okrem toho poslanci žiadajú viac práv pre pacientky: mali by byť podrobne informované, mali by spolurozhodovať o liečebnom postupe a mali by mať možnosť požiadať o konzultáciu aj iného lekára - špecialistu.  
Spravodajcovia:
  
Program Daphne II, 2004-2008: Proti násiliu páchanom na detoch, mladistvých a ženách: Lissy Gröner (PES, D)
Sexuálne práva žien a reprodukcné zdravie: Anne Van Lancker (PES, B)
Rakovina prsníka v EÚ: Karin Jöns (PES, D)
Informácie Svetovej zdravotníckej organizácie k zdraviu žien
Program Daphne
  
Prehlad legíslatívneho postupu:
  
Program Daphne II, 2004-2008: Proti násiliu páchanom na detoch, mladistvých a ženách
Sexuálne práva žien a reprodukcné zdravie
Rakovina prsníka v EÚ
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Program Daphne II, 2004-2008: Proti násiliu páchanom na detoch, mladistvých a ženách - jednanie nie je ukoncené
Sexuálne práva žien a reprodukcné zdravie - text prijatý Parlamentom
Rakovina prsníka v EÚ - text prijatý Parlamentom

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004