Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Zodpovednosť za škody na životnom prostredí
Znečistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpečnosť potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ľudské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Znečisťovanie ovzdušia automobilmi pod kontrolou

Cesty nezabíjajú len v dôsledku nehôd. Ovzdušie znečistené automobilmi zabíja oveľa zákernejšie a každoročne má v Európskej únii na svedomí smrť približne tisícky ľudí, nehovoriac o jeho vplyve na skleníkový efekt. Únia sa od začiatku deväťdesiatych rokov podujala znížiť toto znečistenie. V mnohých prípadoch sa Parlamentu podarilo presadiť prísne normy na zníženie škodlivého účinku pohonných látok a následne viac zamerať pozornosť na menej znečisťujúce dopravné prostriedky.

Európsky parlament už počas predchádzajúceho funkčného obdobia v značnej miere prispel k prijatiu série opatrení schválených v roku 1998 v rámci programu "Auto-Oil", ktorého hlavným zámerom bolo zníženie škodlivých emisií automobilového parku. Poslanci sa snažili stanoviť najmä záväzné normy na kvalitu pohonných látok a hraničné hodnoty škodlivých emisií. Zároveň výmenou za tento záväzný charakter bol súhlas s menej prísnymi hodnotami navrhovanými vládami, pričom sa dohodli, že so zreteľom na dosah tejto problematiky bude počas budúceho funkčného obdobia potrebné prepracovať niektoré aspekty.

Kvalitnejšie pohonné látky

Parlament sa počas tohto funkčného obdobia musel najprv vyjadriť k novým predpisom o kvalite pohonných látok. Podarilo sa mu pritom dosiahnuť, že benzín a nafta sa budú od roku 2009 vyrábať prakticky bez obsahu síry. Poslanci už v roku 1998 stanovili normu 50 ppm (jedna milióntina z objemu) obsahu síry v pohonných látkach, ktorú je potrebné dosiahnuť v roku 2005, čo viedlo k značnému zníženiu znečistenia ovzdušia oxidom siričitým. Nová smernica dokonca sprísňuje túto požiadavku na 10 ppm od roku 2009, čo je o dva roky skôr ako navrhovala Komisia. Pohonné látky bez obsahu síry budú dostupné na trhu najneskôr od 1. januára 2005 a ich celoplošné zavedenie by sa malo uskutočniť do 1.januára 2009. Tento typ pohonnej látky umožňuje používať zdokonalené katalytické technológie a znižovať emisiu škodlivých častíc. Pokiaľ ide o olovnatý benzín, jeho predaj by mal byť zastavený po 1. januári 2005.

Parlamentu sa podarilo presadiť, aby sa táto nová smernica nevzťahovala len na vozidlá cestnej dopravy, ale aj na stroje mimo riadnej dopravy ako buldozéry, lesné a poľnohospodárske traktory, ktoré v súčasnosti v mnohých prípadoch značne znečisťujú ovzdušie. Tieto budú musieť spĺňať rovnaké normy ako ostatné vozidlá. Parlament takisto dosiahol, aby členské štáty prijali opatrenia na poskytovanie daňových úľav, týkajúcich sa používania kvalitnejších pohonných látok.

Menej znečisťujúce vozidlá

Dva ďalšie návrhy smerníc, ktoré sú predmetom dohody sa týkajú zníženia emisií výfukových plynov z motorových a menších úžitkových vozidiel. Vďaka úsiliu Parlamentu sa podarilo dosiahnuť prijatie prísnejších záväzných noriem, ako sú tie, ktoré platia v súčasnosti v tretích krajinách. Navyše dodržiavanie týchto noriem sa neobmedzuje len na nové vozidlá, pretože platnosť smernice bola rozšírená na všetky benzínové a dieselové motory v prevádzke. Okrem toho boli vylepšené prístroje, ktorých úlohou je zabezpečiť väčšiu trvácnosť (diagnostické systémy).

Pokiaľ ide o vozidlá určené na prepravu osôb, Parlament kládol dôraz na potrebu inštalovať "palubné diagnostikovacie systémy" (OBD: on board diagnostic) na monitorovanie funkčnosti prístrojov na kontrolu emsií. Na žiadosť Parlamentu by od roku 2005 trvácnosť prístrojov na kontrolu emisií mala predstavovať minimálne 100 000 km alebo päť rokov. Dohoda v sebe zahŕňa aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu týkajúci sa zavedenia skušobného postupu po "studenom štartovaní".

S predstaviteľmi automobilového priemyslu by mala byť uzatvorená dobrovoľná dohoda o znížení emisií oxidu uhličitého. V prípade neúspešných rokovaní bude Parlament požadovať, aby Komisia zvážila možnosť vypracovať záväznú legislatívu.

Tretia smernica, zameraná na boj proti emisiám z ľahkých úžitkových vozidiel, zahŕňa aj vozidlá používané v mestách za účelom zásobovania, kde má zlepšenie kvality ovzdušia osobitne veľký význam. Viaceré ustanovenia smernice týkajúce sa "osobnej prepravy" je možné aplikovať aj na zásobovacie vozidlá. Keďže ich motory sú konštruované odlišne, mnohé parametre je potrebné prispôsobiť.

Komisia nebude môcť v budúcnosti navrhnúť nič, čo by mohlo nahradiť záväzné parametre na rok 2005. Tieto bude možné len "prispôsobiť" technickému pokroku alebo situácii v oblasti zásobovania ropou.

Pod drobnohľadom aj dvoj- a trojkolesové dopravné prostriedky

Hoci dvoj- a trojkolesové dopravné prostriedky predstavujú len 2 až 3% európskej premávky, vyprodukujú 15% škodlivých dopravných emisií. Tak ako v prípade automobilov, aj motocykle budú musieť produkovať menej škodlivých splodín od roku 2006. Parlament a Rada sa po viacerých rokovaniach v marci 2002 napokon dohodli na skupine prísnych opatrení. Tak ako v prípade automobilov, Parlament dosiahol svoj prvoradý cieľ, v súvislosti so stanovením záväzných maximálnych hodnôt emisií, ktoré sa od od roku 2006 budú vzťahovať na dvoj- a trojkolesové dopravné prostriedky. Poslancom sa takisto podarilo presadiť prísne požiadavky týkajúce sa prístrojov na kontrolu emisií, ktoré budú musieť fungovať bez poruchy minimálne 30 000 km.

Recyklovanie vyradených vozidiel

Ovzdušie však neznečisťujú len jazdiace vozidlá. Podľa údajov Únie spôsobujú vozidlá vyradené z dopravy po skončení svojej životnosti, každoročne takmer deväť milónov ton odpadkov! Približne tri štvrtiny z toho sú samozrejme recyklované v podobe železného šrotu. Zostávajú však ešte umelé hmoty, kaučuk, oleje a ostatné ťažké kovy, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Takmer 10% nebezpečných odpadkov vyprodukovaných každoročne v EÚ, pochádza z automobilov. Čo robiť? EP už v roku 1992 žiadal Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh. Tento návrh bol predložený Parlamentu v roku 1997 a na jeho základe dospel v roku 2000 k dohode s Radou.

Dohoda sa zrodila na základe neľahkých rokovaní. Poslanci si už na ich začiatku stanovili ambiciózne ciele, ktoré spočívali v zhodnotení a opätovnom spracovaní vyprodukovaných odpadkov. Takisto sa snažili v dohode dosiahnuť odstránenie ťažkých kovov, vyňatie historických vozidiel pochádzajúcich zo zbierok spod platnosti smernice a prevzatie nákladov na recyklovanie výrobcom a nie posledným užívateľom. EP sa vo všetkých týchto bodoch podarilo v rozsiahlej miere presadiť svoje požiadavky, ktoré vzišli z ťažkých rokovaní s Radou. Dôležitý je najmä bod, podľa ktorého bude môcť posledný majiteľ bezplatne odovzdať na recykláciu ojazdené vozidlá uvedené na trh po 1. júli 2002. V prípade starších vozidiel bola výrobcom poskytnutá lehota do roku 2007, dokedy si budú musieť splniť všetky svoje záväzky.

Od 1. januára 2003 je pri výrobe vozidiel zakázané používať ťažké kovy, akými sú olovo, ortuť, kadmium a šesťmocný chróm. Od 1. januára 2006 (poslanci sa snažili presadiť rok 2005, nakoniec ale súhlasili s ročným prechodným obdobím pre zástupcov odvetvia), bude potrebné zachovať minimálne 85% z hmotnosti vozidla a opätovne využiť alebo recyklovať 80%. Od roku 2015 sa tieto percentuálne podiely zvýšia na 95% a 85%. V súlade so želaním Parlamentu sa táto smernica nevzťahuje na dobové vozidlá, to znamená na historické vozidlá, vozidlá zo zbierok alebo vozidlá určené pre múzeá.  
Spravodajcovia:
  
Znecistovanie ovzdušia: emisie z motorových vozidiel - program "Auto-Oil": Bernd Lange (PES, D)
Znecistovanie ovzdušia: emisie z neosobných motorových vozidiel v roku 2000: Bernd Lange (PES, D)
Kvalita ovzdušia: emisie z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel: Bernd Lange (PES, D)
Kvalita benzínu a dieselových pohonných hmôt: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - nie je už poslankynou EP
Kvalita benzínu a dieselových pohonných hmôt - obsah síry: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - nie je už poslankynou EP
Vyradené vozidlá: Karl-Heinz Florenz (EPP-ED, D)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Znecistovanie ovzdušia: emisie z motorových vozidiel - program "Auto-Oil"
Znecistovanie ovzdušia: emisie z neosobných motorových vozidiel v roku 2000
Kvalita ovzdušia: emisie z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel
Kvalita benzínu a dieselových pohonných hmôt
Kvalita benzínu a dieselových pohonných hmôt: obsah síry
Vyradené vozidlá

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004