Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Zodpovednosť za škody na životnom prostredí
Znečistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpečnosť potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ľudské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Jasné označovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO)

Geneticky modifikované organizmy sprevádza v Európe, na rozdiel od Spojených štátov amerických, kde sa geneticky modifikované potraviny považujú za úplne bežné, vysoká dávka skepticizmu. V odpovedi na obavy verejnosti sa EÚ rozhodla zaviesť prísnu legislatívu týkajúcu sa geneticky modifikovaných organizmov. Hlavným príspevkom Európskeho parlamentu k tejto legislatíve bolo vyžadovanie jasného označovania geneticky modifikovaných organizmov, aby si európski spotrebitelia mohli vybrať, či budú alebo nebudú konzumovať tieto produkty.

Geneticky modifikované organizmy a predovšetkým ich využívanie v potravinách je už dlho v centre intenzívnej verejnej diskusie v celej Európskej únii. Výrobcovia tvrdia, že geneticky modifikované plodiny predstavujú malé riziko a veľmi veľké potencionálne výhody. Na druhej strane, ekológovia poukazujú na existujúce nedostatky v oblasti vedomostí a posudzovania rizík, zatiaľ čo spotrebitelia sa sťažujú na to, že geneticky modifikované výrobky im boli nanútené, a že systém označovania nie je transparentný a obmedzuje tak možnosti výberu.

Po zavedení moratória na predaj geneticky modifikovaných potravín a využívanie geneticky modifikovaných poľnohospodárskych plodín v roku 1998, sa Európska únia vysporiadala s obavami spotrebiteľov zavedením rozsiahlej legislatívy týkajúcej sa geneticky modifikovaných organizmov založenej na princípe prevencie: ak si nie ste istí, povedzte nie. Celú legislatívu musel schváliť Európsky parlament.

Komisia najprv navrhla smernicu o predaji geneticky modifikovaných potravinových výrobkoch v obchodoch a o využívaní geneticky modifikovaných plodín poľnohospodármi v prírodnom prostredí. Počas rokovaní s národnými vládami Parlament úspešne obhájil svoju pozíciu, podľa ktorej budú všetky geneticky modifikované organizmy, povolené na území EÚ počas skúšobného obdobia registrované a podrobné informácie o nich budú prístupné verejnosti. To znamená, že v prípade využívania geneticky modifikovaných organizmov na komerčné poľnohospodárske účely bude potrebné upovedomiť orgány o miestach ich pôvodu a zverejniť informácie o nich. V smernici, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2001, poslanci vyzvali Komisiu, aby predložila osobitný zákon o označovaní a určovaní pôvodu geneticky modifikovaných organizmov a Cartagenskom protokole o biologickej bezpečnosti týkajúcej sa geneticky modifikovaných organizmov.

Voľba v rukách spotrebiteľa

Komisia pohotovo navrhla zákon o určovaní pôvodu a označovaní geneticky modifikovaných organizmov. Parlament však nebol spokojný s predpismi týkajúcimi sa označovania týchto produktov a podarilo sa mu ich sprísniť. Poslanci sa postavili proti želaniu Rady o nahradení presného popisu zloženia geneticky modifikovaných organizmov v každom jednotlivom výrobku neurčitým prehlásením výrobcu o „použití geneticky modifikovaných organizmov“. Poslanci žiadali, aby boli výrobky obsahujúce geneticky modifikované organizmy na etikete označené slovami „tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy“ alebo „tento výrobok obsahuje geneticky modifikovaný [názov zložky]“. Geneticky modifikované výrobky by takto mali byť označené aj pri akomkoľvek ich zobrazení alebo reklame. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti v novembri 2003.

Postupy schvaľovania a dozoru v oblasti potravín a krmiva obsahujúceho geneticky modifikované organizmy, sa stali predmetom ďalšieho nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti koncom roka 2003. Parlament v tomto prípade presadil dôležitý dodatok, ktorý umožňuje členským štátom chrániť bežné geneticky nemodifikované a organické poľnohospodárske plodiny pred ich kontamináciou zavedením rôznych reštrikčných opatrení týkajúcich sa pestovania GMO. Komisia bude musieť navrhnúť pre členské štáty smernice týkajúce sa uplatňovania týchto opatrení v praxi.

Komisia predložila aj návrh nariadenia týkajúceho sa geneticky modifikovaných organizmov a Cartagenského protokolu OSN o biologickej bezpečnosti, ktorého cieľom je pomôcť krajinám zvládnuť riziká a využiť výhody vyplývajúce z ich využívania . II. nariadenie, schválené v júni 2003, ustanovuje spoločný systém poskytovania informácií, týkajúcich sa cezhraničného pohybu GMO. Parlament sprísnil nariadenie, keď úspešne požadoval, aby boli všetci vývozcovia povinní čakať na písomné povolenie pred tým, ako uskutočnia prvý cezhraničný prevoz akéhokoľvek geneticky modifikovaného organizmu s cieľom uvoľniť ho do životného prostredia.

Existencia všetkých týchto nových zákonov EÚ automaticky neruší moratórium na geneticky modifikované organizmy, ktoré by niektoré členské štáty v každom prípade radi zachovali, v politickom zmysle však uľahčujú jeho ukončenie. Zdá sa, že v tomto období je Európska komisia predložiť na schválenie predajné podmienky týkajúce sa geneticky modifikovanej kukurice. Stalo sa tak po neúspešnom pokuse členských štátov dohodnúť sa na trvaní zákazu jej predaja.  
Spravodajcovia:
  
Geneticky modifikované organizmy: opatrné zavádzanie do životného prostredia: David Robert Bowe (PES, UK)
Geneticky modifikované organizmy: kontrola a sledovatelnost: Antonios Trakatellis (EPP-ED, GR)
Bezpecnost potravín: geneticky modifikované potraviny a krmivo: Karin Scheele (PES, A)
Cezhranicný pohyb geneticky modifikovaných organizmov (Cartagenský protokol o biologickej bezpecnosti): Jonas Sjöstedt (GUE/NGL, S)
Cartagenský protokol OSN o biologickej bezpecnosti
  
Úradný vestník – záverecné akty:
  
Geneticky modifikované organizmy: opatrné zavádzanie do životného prostredia:
Geneticky modifikované organizmy: kontrola a sledovatelnost:
Bezpecnost potravín: geneticky modifikované potraviny a krmivo:
Cezhranicný pohyb geneticky modifikovaných organizmov (Cartagenský protokol o biologickej bezpecnosti):

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004