Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Zodpovednost za škody na životnom prostredí
Znecistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpecnost potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ludské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR on Tobacco


Fajcenie môže zabit - boli ste varovaní

EÚ nedávno schválila dve dôležité smernice o tabaku. Jedna sa týka zloženia tabakových výrobkov a ich oznacenia, druhá reklamy a sponzorstva. Európsky Parlament urobil mnohé zmeny v smernici o oznacovaní, najmä vo velkosti a druhu zdravotných varovaní na škatulkách od cigariet. S návrhom smernice o tabakovej reklame však úplne súhlasil. Oba legislatívne návrhy sa stali objektom tvrdého lobingu a v prípade smernice o reklame sa boj ešte neskoncil: posledné slovo bude mat Európsky súdny dvor.

Odhaduje sa, že fajcenie každorocne spôsobuje pol milióna úmrtí v Európskom spolocenstve. 80 % nových fajciarov je pritom mladších ako 18 rokov. Mnohí ludia preto vítajú nové smernice EÚ, zamerané na boj proti tabaku. Európska únia má však obmedzené právomoci v otázkach verejného zdravia, ktoré sú z väcšej casti záležitostou jednotlivých clenských štátov. Jednou z možností, ako môže EÚ presadit opatrenia proti tabaku, je legislatíva platná pre spolocný trh. Zákony, ktoré majú odstránit obchodné bariéry vnútri Spolocenstva musia rešpektovat aj zdravotné otázky.

Ak sa napríklad smernice o zložení cigariet a reklame tabakových výrobkov v jednotlivých štátoch Únie líšia, jeden štát môže zakázat dovoz cigariet alebo casopisov, v ktorých sa nachádza reklama na tabakové výrobky z iného štátu. Takýto zákaz je legálny, vytvára však obchodnú bariéru. Aby sa tieto produkty mohli bez prekážok predávat po celej Európe, sú potrebné štandardné normy EÚ. Tieto normy ale treba formulovat tak, aby boli výhodné pre verejné zdravie.

Smernica o zložení a oznacovaní

Európska komisia vypracovala v roku 1999 návrh smernice, ktorá mala harmonizovat zákony clenských štátov EU o maximálnych povolených množstvách dechtu, nikotínu a oxidu uholnatého v cigaretách, zdravotných varovaniach na škatulkách, netabakových látkach v cigaretách a popis tabakových výrobkov. Pocetné rozpory medzi predpismi jednotlivých štátov v tejto oblasti obmedzovali vnútorný trh EÚ, a preto bolo potrebné vytvorit štandard platný v celej EÚ. Kedže cielom novej legislatívy musí byt aj ochrana zdravia obyvatelstva, boli stanovené prísne limity pre škodlivé látky v cigaretách. Navrhli sa aj vzory zdravotných varovaní a informácií o výrobkoch, aby boli spotrebitelia dostatocne informovaní o rizikách spojených s tabakovými výrobkami.

Maximálne hodnoty dechtu a nikotínu

Podla tejto smernice sa mali k 1. januáru 2004 zaviest maximálne limity pre decht (10 mg), nikotín (1 mg) a oxid uholnatý (10 mg) pre cigarety, ktoré sa vyrábajú a predávajú v Únii. Grécku bolo povolené prechodné obdobie na dodržanie limitov dechtu do 1. januára 2007. Cigarety vyrábané v EÚ, ktoré sú urcené na export, budú po 1. januári 2007 tiež podliehat týmto normám, t.j. výrobcovia majú dostatok casu, aby mohli zmenit svoje výrobky.

Oznacenia ako "znížený obsah dechtu", "lahké", "ultralahké" a "jemné", rovnako ako názvy znaciek a prvky na obale, ktoré naznacujú, že niektorý tabakový výrobok je menej škodlivý ako iný, sú od 30. septembra 2003 zakázané.

Zdravotné varovania o škodlivosti - cím väcšie, tým lepšie

Od 30. septembra 2003 musia byt na obaloch cigariet aj velké zdravotné varovania. Vdaka poslancom Parlamentu sú tieto varovania omnoho väcšie a môžu zniet tvrdšie, než pôvodne navrhovala Komisia.

Tridsat percent prednej strany každej škatulky cigariet, ktorá sa predáva v EÚ, pokrýva povinné všeobecné varovanie, bud "Fajcenie zabíja/Fajcenie môže zabit" alebo "Fajcenie vážne ohrozuje vaše zdravie a zdravie ludí okolo vás". Druhé varovanie bolo schválené vdaka Parlamentu, ktorý trval na tom, aby sa upozornilo aj na riziká pasívneho fajcenia. Štyridsat percent zadnej strany škatulky musí pokrývat dalšie povinné varovanie, ktoré môžu clenské štáty vybrat zo zoznamu 14 varovaní, ktoré urcuje táto smernica. Napr. "Fajcenie v tehotenstve ubližuje vášmu dietatu", "Fajcenie je silne návykové. Nezacínajte" a "Fajcenie môže spôsobit pomalú a bolestivú smrt".

V štátoch Únie, v ktorých platia dva alebo tri úradné jazyky, bude celkový povrch, ktorý zaberajú varovania, väcší.

Výsledkom tlaku Parlamentu je aj skutocnost, že štáty únie budú od 1. októbra 2004 môct používat farebné fotografie a iné ilustrácie, poukazujúce na zdravotné následky fajcenia, ktoré budú doplnovat ostatné varovania na škatulkách cigariet. V krajinách ako napr. Brazília alebo Kanada sa obrázky používajú a dokázalo sa, že sú velmi úcinné a majú výrazný šokujúci efekt. Varovania môžu obsahovat aj telefónne císla, emailovú alebo webovú adresu, na ktorých nájdu fajciari informácie, ako prestat. Žiadny štát únie síce nebude povinný zaviest obrázkové varovania, nebude však možné ani zakázat dovoz cigariet z clenských štátov, ktoré ich používajú.

Viac informácií o výrobku pre spotrebitelov

Do tabakových výrobkov sa pri výrobe pridávajú stovky netabakových prímesí, ktoré tiež môžu byt návykové. Pocnúc 31. decembrom 2002 musia výrobcovia tabaku každý rok poskytnút vláde štátu zoznam všetkých prísad, ich množstva a dôvody ich používania. Poslanci trvali na tom, aby vlády tieto informácie sprístupnili verejnosti. Komisia musí najneskôr do 31. decembra 2004 navrhnút štandardný zoznam látok, ktoré sa môžu v Únii používat v tabakových výrobkoch.

Smernica o reklame a sponzorstve

Televíznu reklamu na tabak už zakazuje zákon platný v celej EÚ od roku 1991. Smernicu o reklame na tabakové výrobky v dalších médiách a o sponzorovaní tabakovými spolocnostami schválila EÚ prvý krát v roku 1998, ale Nemecká vláda ju napadla na Európskom súdnom dvore. Argumentovala, že EÚ prekrocila hranice svojich právomocí. Súd tento názor podporil a smernicu zamietol, pretože zákazy niektorých druhov reklám - napr. na plagátoch, slnecníkoch, popolníkoch a v kinách - nemajú žiadny vplyv na celoeurópsky trh a ich vplyv je iba lokálny. Sudcovia však dodali, že nie je dôvod, preco by sa legislatíva jednotného trhu nemala využit na zákaz reklamy na tabakové výrobky.

Komisia preto predložila návrh dalšej smernice v roku 2001. Jej znenie bolo navrhnuté tak, aby nevznikli problémy, ako pri predchádzajúcej smernici a zameriavala sa iba na reklamu a sponzorstvo, ktoré má "cezhranicný dosah".

Nová smernica zakazuje reklamu na tabakové výrobky v tlacených médiách, rozhlase a na internete, výnimky sú možné v prípade publikácií urcených pre tabakový priemysel. Zakazuje sa aj sponzorstvo rozhlasových relácií a podujatí, ktoré majú cezhranicný dosah, ako napr. závodov Formuly 1 a volná distribúcia tabakových výrobkov na takýchto podujatiach. Nepriamu reklamu napr. na oblecení smernica nezakazuje. Clenské štáty majú povolené zaviest ešte prísnejšie protitabakové opatrenia.

Parlament velkou väcšinou smernicu schválil. Táto vstúpi do platnosti v júli 2005. Nemecká vláda však v septembri 2003 ohlásila, že sa znovu obráti na Súdny dvor.

Vo vzduchu sú dalšie protitabakové opatrenia

Európska Komisia zvažuje niekolko dalších opatrení. Uvažuje sa o zrušení dotácií pre pestovatelov tabaku, na ktoré EÚ vynakladá zo svojho rozpoctu približne jednu miliardu eúr rocne. Tieto peniaze by sa mali využit na pomoc pre regióny a farmárov. Uvažuje sa aj o zákaze fajcenia na verejných miestach, vrátane barov. Tým sa majú chránit zamestnanci pred pasívnym fajcením a zamestnávatelia pred žalobami. Aj samotní zamestnanci Komisie majú od mája 2004 zákaz fajcit vo svojich kanceláriách.

   
Spravodajcovia:
  
Reklama a sponzorstvo: Manuel Medina Ortega (PES, E)
Výroba, prezentácia a predaj výrobkov: Jules Maaten (ELDR, NL)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Reklama a sponzorstvo
Výroba, prezentácia a predaj výrobkov

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004