Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Zodpovednost za škody na životnom prostredí
Znecistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpecnost potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ludské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR Environmental Policy


Menej hluku - viac spánku

Vdaka vítazstvu Európskeho parlamentu, ktorý sa zasadzoval za stanovenie limitov pre hluk platných v celej Únii, budú môct v budúcnosti obyvatelia EÚ sužovaní hlukom lepšie spávat. Nová smernica o hluku obsahuje záväzok o prijatí dodatkovej legislatívy zaoberajúcej sa hlavnými zdrojmi hluku, vrátane hluku na stavbách a hluku spôsobeného železnicnou, cestnou a vzdušnou dopravou.

Tretinu obyvatelov EÚ sužuje hluk, ktorý má škodlivé následky na ludské zdravie. V súcasnosti je legislatíva v tejto oblasti stále neuspokojivá; legislatíva EÚ týkajúca sa hluku sa vztahuje na výrobky ako osobné a nákladné automobily a lietadlá, zatial co národné legislatívy sa sústredujú na hladiny hluku v domácom životnom prostredí.

Nová smernica o posudzovaní a riadení hluku v prostredí, ktorá vstúpila do platnosti 18. júla 2002, sa vztahuje na hlucné prostredie v zastavaných oblastiach a verejných parkoch, v blízkosti škôl, nemocníc a iných budov a v oblastiach citlivých na hluk. Nevztahuje sa na hluk, ktorý vzniká v dôsledku aktivít v domácnostiach, hluk spôsobený susedmi, hluk v práci, hluk v dopravných prostriedkoch alebo hluk zaprícinený vojenskými aktivitami vo vojenských oblastiach.

Európska komisia spolu s Radou ministrov chcela pôvodne obmedzit novú legislatívu na zharmonizovanie metód merania hluku v prostredí, zhromaždovanie informácií o hluku vo forme "hlukových máp" a sprístupnenie týchto informácií verejnosti. Praktické plány na odstránenie tohto problému by sa následne mohli sformulovat na miestnej úrovni, neexistovali by však limity hluku platné v rámci celej únie. Parlament nebol spokojný s týmto stavom a preto intenzívne rokoval o sprísnení základného ciela tejto smernice, ktorým je teraz "zabránenie, predchádzanie alebo redukcia" škodlivých následkov hluku. Nová legislatíva sa preto stáva len prvým stupnom v tomto procese a je nevyhnuté, aby bola a pocas nasledujúcich štyroch rokov doplnená podrobnejšími smernicami EÚ o špecifických zdrojoch hluku, akými sú prostriedky cestnej a železnicnej dopravy a infraštruktúra, lietadlá, priemyselné zariadenia a mobilné stroje a zariadenia.

Poslanci Európskeho parlamentu a Rada po vzájomnej dohode vyzvali Komisiu, aby v januári 2004 zverejnila prehlad existujúcej legislatívy Spolocenstva týkajúcej sa hluku v prostredí. Na základe tohto prehladu je Komisia povinná do júla 2006 predložit nové návrhy zákonov (štyri roky po vstupe smernice do platnosti), ktoré vyplnia medzery v súcasnej legislatíve. Lehota štyroch rokov - len o rok viac, ako požadoval Parlament v druhom cítaní - je dalším vítazstvom Parlamentu, kedže Rada nemala v úmysle stanovit žiadny konkrétny termín.  
Spravodajca:
  
Smernica o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Smernica o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004