Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Zodpovednost za škody na životnom prostredí
Znecistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpecnost potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ludské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR on Cosmetics


Na obzore úplný zákaz testovania kozmetických prostriedkov na zvieratách

Testovanie kozmetických prostriedkov na zvieratách je záležitostou, ktorá vyvoláva silné emócie. Dotýka sa bezpecnosti konzumentov, ochrany zvierat, pravidiel medzinárodného obchodu a konkurencie kozmetických spolocností sídliacich v Európskej únii. Pociatocnému nariadeniu EÚ z 90. rokov o zákaze predaja kozmetických prísad testovaných na zvieratách došla para. Teraz bola schválená novela zákona, ktorá nariaduje lehotu na zakázanie testovania kozmetických výrobkov v EÚ na zvieratách. Vdaka Európskemu parlamentu novela zakazuje aj predaj všetkých kozmetických výrobkov a prísad testovaných na zvieratách, vrátane tých, ktoré nepochádzajú z EÚ.

Pri výrobkoch ako napríklad make-up, rúže, sprchovacie gély a šampóny je potrebné testovat ich úcinky na ludské zdravie a bezpecnost, ale práve testy na zvieratách sú cielom narastajúcej kritiky. Podla skupín ochrancov zvierat sa v EÚ rocne využíva 38 000 zvierat na vývoj a testovanie nových kozmetických výrobkov a prísad. Okrem toho sú aj takí, ktorí tvrdia, že neexistuje naliehavá potreba testovat nové prísady na zvieratách, kedže už bolo otestovaných 9000 kozmetických prísad, ktoré sú k dispozícii v kozmetickom priemysle.

Predaj kozmetických prísad testovaných na zvieratách malo zakázat nariadenie EÚ už v roku 1998, ale tento zákaz nevstúpil do platnosti. Hlavným dôvodom bol nedostatok alternatívnych testovacích metód a potreba riadit sa pravidlami Svetovej organizácie obchodu, ktoré bránia znevýhodnovaniu výrobkov nepochádzajúcich z EÚ. Cerstvou snahou Komisie ako sa vysporiadat s touto záležitostou, je návrh zakázat testy na zvieratách ale nie predaj výrobkov, ktoré boli na zvieratách testované. Zákaz testov mal pôvodne pokryt aj hotové výrobky a prísady.

Parlament tvrdil, že nestací iba zakázat testy na zvieratách v Európe. Poslanci Európskeho parlamentu sa domnievali, že by sa mala presadit aj pôvodná verzia nariadenia zakázat v EÚ predaj výrobkov z celého sveta testovaných na zvieratách, co by pokrylo výrobky testované na zvieratách v neclenských krajinách EÚ. Toto by zaistilo, že takéto výrobky nebude možné dovážat do Európy, že pokusy na zvieratách sa nepresunú do neclenských krajín a že európske kozmetické firmy nebudú znevýhodnené voci tým, ktoré sídlia mimo EÚ.

Jasný termín pre zrušenie testov na zvieratách

V dalších rokovaniach medzi Parlamentom a Radou ministrov sa obidve strany ostro rozchádzali v názoroch na potrebu zrušenia lehôt. Ministri trvali na tom, že zdravie konzumentov a ochrana bezpecnosti sú prvoradé a že by sa narýchlo nemali urcovat termíny v prípade, že neexistujú alternatívne spôsoby testov. Parlament však presadzoval jasné zrušenie lehôt, po ktorých by mali byt testy a predaj úplne zakázané považujúc to za najlepší spôsob ako urýchlit tempo rozvoja alternatívnych metód testovania.

Po zložitom vyjednávaní sa Parlament a Rada konecne dohodli na tom, že testy hotových kozmetických výrobkov na zvieratách budú v EÚ od roku 2004 nezákonné. Okrem toho sa dohodli, že postupne zavedú zákaz testovat na zvieratách kozmetické prísady ako aj predávat všetky výrobky a prísady v EÚ testované na zvieratách. Takýmto spôsobom by pokryli aj dovozové výrobky. Tieto postupne zavádzané zákazy zacnú vstupovat do platnosti, až ked sa nájdu alternatívne spôsoby testovania výrobkov, najneskôr však v roku 2009.

Odklad do roku 2013 budú mat tri druhy testov, ktoré sa dajú iba tažko nahradit, ale potom aj predaj výrobkov, ktoré využívajú tieto testy, bude podliehat zákazu bez ohladu na to, ci budú existovat alternatívne testy. Termín do roku 2013 bude možné predlžit, ale v tejto záležitosti bude mat Parlament v spolurozhodovacom procese konecné slovo. EÚ zlegalizuje nové alternatívne metódy testov, ale na to, aby splnila podmienky pravidiel medzinárodného obchodu, musí brat do úvahy aj vývoj v OECD.

Legislatíva tiež zavádza zákaz urcitých prvkov, ktoré sú pre ludský reprodukcný systém karcinogénne, mutagénne alebo toxické. Navyše sa vdaka Parlamentu zlepšili pravidlá oznacovania výrobkov tak, aby konzumenti poznali dobu spotreby kozmetických výrobkov a vedeli o možných alergických reakciách.

Skupiny ochrancov zvierat žiadali o ešte skorší zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách. Ale silný odpor Rady voci stanoveniu konkrétnych termínov pre zrušenie testov na zvieratách a aj uznanie, že kozmetický priemysel potrebuje cas na prispôsobenie však spôsobili, že záverecný výsledok považovali poslanci Európskeho parlamentu za ohromný krok vpred.

   
Spravodajcovia:
  
Kozmetické výrobky: pokusy na zvieratách: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Úradný vestník - záverecný akt
  
Kozmetické výrobky: pokusy na zvieratách

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004