Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Miljöansvar
Luftföroreningar
Växthusgaser
Fordons- och oljeprogrammet Auto Oil II
Elektroniskt avfall
Förpackningsavfall
Livsmedelssäkerhet
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Tobak
Buller
Kosmetika
Mänskliga vävnader
och celler
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Mindre buller - mera sömn

EU-medborgare som är utsatta för buller kommer i framtiden att få det lättare att sova. Den slutsatsen kan man dra efter Europaparlamentets seger i kampen om gemensamma EU-regler för bullerbegränsning. Nu föreligger ett nytt EU-direktiv om omgivningsbuller som innehåller bindande åtaganden för medlemsstaterna att införa uppföljande lagstiftning för att komma till rätta med större källor till bullerstörningar, exempelvis buller från järnvägstrafik, vägar, byggarbetsplatser och flygtrafik.

Bullerstörningar drabbar idag mer än en tredjedel av EU:s befolkning och har skadliga verkningar på människors hälsa. Lagstiftningen på detta område har hittills varit en enda röra där EU haft bullerlagar för bilar, lastbilar och flygplan medan den nationella lagstiftningen har fokuserat på bullernivåer i hemmiljön.

Det nya direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller som började gälla den 18 juli 2002 gäller bullerstörningar i tätbebyggda områden och allmänna parker, och områden nära skolor, sjukhus och andra bullerkänsliga byggnader och områden. Det gäller inte buller i hemmet, från grannar, på arbete, i transportmedel eller från militär verksamhet på miltärt område.

Både EU-kommissionen och ministerrådet ville ursprungligen begränsa det nya direktivet till att harmonisera metoder för bullermätning, insamling av information om bullerexponering genom "bullerkartor" och att denna information blir tillgänglig för allmänheten. Praktiska planer att ta itu med detta problem skulle sedan kunna formuleras på lokal nivå men det skulle inte finnas några gemensamma EU-gränser för buller. Parlamentet nöjde sig inte med detta och gick därför in i tuffa förhandlingar om direktivets grundläggande syfte, vilket nu är att "undvika, förebygga och minska" de skadliga effekterna av bullerexponering. Den nya lagstiftningen blir på så sätt bara det första steget i processen och måste, vilket är av avgörande betydelse, inom fyra år följas av mera detaljerade EU-direktiv om specifika bullerkällor som exempelvis väg- och järnvägsfordon och infrastruktur, flygplan, utomhusutrustning, industriutrustning och mobila maskiner.

Europaparlamentets överenskommelse med rådet tvingade kommissionen att före januari 2004 publicera en översyn av EU:s befintliga lagstiftning om omgivningsbuller. Efter översynen skall kommissionen lägga fram nya förslag till lagar före juli 2006 (fyra år efter direktivet trädde i kraft) för att täppa till luckor i lagstiftningen. Tidsfristen på fyra år - ett år längre än de tre år som parlamentet krävde vid andrabehandlingen - är ytterligare tt resultat av parlemntets arbete eftersom rådet inte ville ha någon tidsfrist alls.  
Föredragande:
  
Rådets och Europaparlamentets direktiv om bedömning och hantering av exponering för omgivningsbuller: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
Översyn av lagstiftningsförfarandet:
  
Rådets direktiv och Europaparlamentets direktiv om bedömning och hantering av exponering för omgivningsbuller
  
EUT - antagna texter:
  
Rådets och Europaparlamentets direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004