Rozpočtový proces

Inštitúcie zapojené do tohto postupu:
 • Európsky parlament 
 • Európska komisia 
 • Rada Európskej únie 
 1. do 1. septembra

  Stručný opis: Návrh rozpočtu

  1. Európska komisia   vypracuje návrh rozpočtu  
  2. Návrh rozpočtu sa predloží:   
   • Rade Európskej únie   (zloženej z 27  ministrov z členských štátov )
   • Európsky parlament 

  Úplný opis: Návrh rozpočtu

  Všetky inštitúcie EÚ pripravia odhady pre návrh rozpočtu do 1. júla každého roku.

  Komisia tieto odhady zlúči a pripraví návrh ročného rozpočtu, ktorý predloží Parlamentu a Rade najneskôr 1. septembra.

 2. do 1. októbra

  Stručný opis: Stanovisko Rady

  •   Rada: Pozícia Rady sa postúpi Parlamentu
  • Parlament: Interné diskusie o návrhu rozpočtu. Závery sa postúpia Výboru pre rozpočet

  Úplný opis: Stanovisko Rady

  Rada prijme stanovisko k návrhu rozpočtu a postúpi ho Parlamentu do 1. októbra spolu s dôvodmi jej stanoviska.

  Parlamentné výbory zároveň diskutujú o návrhu rozpočtu a predkladajú svoje stanoviská Výboru pre rozpočet, ktorý zodpovedá za prípravu stanoviska Parlamentu.

 3. maximálne 42 dní

  Stručný opis: Stanovisko Parlamentu

  1.   Budgets Committee has to prepare a position for the Parliament.  
  2.   European Parliament  receives the Council position and the position of the Budgets Committee.
  3. MEPs vote the position prepared by the Bugdet Committee and any tabled Amendments .  
  4. Parliament position . If the Parliament modifies the project, it is forwarded to the Council.  

  Úplný opis: Stanovisko Parlamentu

  Parlament má k dispozícii 42 dní na to, aby schválil stanovisko Rady, alebo aby ho absolútnou väčšinou poslancov pozmenil a doplnil. Poslanci EP hlasujú o stanovisku, ktorý pripravil Výbor pre rozpočet, a o všetkých predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, a to zvyčajne počas plenárnej schôdze v októbri.

  Ak Parlament schváli stanovisko Rady alebo odmietne predložiť svoje stanovisko, potom sa rozpočet považuje za prijatý. Parlament však zvyčajne prijíma pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a pozmenené a doplnené znenie sa potom postupuje Rade. Predseda Parlamentu v takom prípade okamžite zvoláva stretnutie Zmierovacieho výboru. Stretnutie výboru sa nekoná vtedy, keď Rada do 10 dní informuje Parlament, že schválila všetky jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 4. maximálne 21 dní

  Stručný opis: Zmierovanie

  1.   Zmierovací výbor (zložený z 27 zástupcov Rady a 27 28 zástupcov EP ) musí dosiahnuť dohodu  
  2.   Vypracuje sa spoločný návrh  

  Úplný opis: Zmierovanie

  Zmierovací výbor zložený z predstaviteľov Rady a rovnakého počtu poslancov zastupujúcich Parlament má k dispozícii 21 dní na to, aby sa dohodol na spoločnom texte.

 5. maximálne 14 dní

  Stručný opis: Schválenie

  Ak sa príjme dohoda o spoločnom návrhu:   Európsky parlament  a   Rada Európskej únie  majú 14 dní na to, aby ho schválili..

  Úplný opis: Schválenie

  Ak sa zmierovací výbor dohodne na spoločnom texte, Parlament a Rada majú 14 dní na to, aby ho schválili. Predseda Parlamentu potom podpisuje rozpočet a vyhlasuje, že je schválený s konečnou platnosťou.

  Ak zmierovací postup zlyhá alebo ak Parlament zamietne spoločný text, Komisia predloží nový návrh rozpočtu. Ak Rada zamietne spoločný text, Parlament môže aj napriek tomu rozhodnúť o jeho schválení.