skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Patēriņa preču kvalitāte: deputāti pret dubultstandartiem

13/09/2018
  • Vienādā iepakojumā un ar vienu zīmolu pārdotiem produktiem būtu jābūt vienādam sastāvam;
  • Dalībvalstīs veiktās pārbaudēs atklāts, ka viena zīmola zivju pirkstiņos atšķiras zivs daudzums, maizē ir mazāk rupja maluma miltu, apelsīnu dzērienā nav apelsīnu;
  • Patērētāju diskriminācija ir nepieņemama.

Ja uzņēmums dažādu dalībvalstu tirgū piedāvā produktu ar atšķirīgām īpašībām, to nedrīkst pārdot ar šķietami identisku marķējumu un zīmolu, jo tādējādi tiek maldināti patērētāji, uzskata deputāti.

Vairākās dalībvalstīs, galvenokārt Centrāleiropā un Austrumeiropā, veiktu pārbaužu un pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka vienotajā tirgū ar to pašu zīmolu tiek reklamēti un izplatīti atšķirīga sastāva un kvalitātes produkti.

Atšķirības konstatētas ne tikai pārtikas produktos - zivju pirkstiņos, šķīstošajās zupās un šķīstošajā kafijā vai atspirdzinošajos dzērienos -, bet arī tīrīšanas līdzekļos, kosmētikā, tualetes piederumos un zīdaiņiem paredzētos produktos.

Lai atklātu un izskaustu produktu “divējādi kvalitāti”, deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā rosina īstenot vairākus pasākumus ES un nacionālā līmenī.

Pārrobežu sadarbība, salīdzinošas pārbaudes un labāka noteikumu izpilde

Deputāti aicina:

  • atvieglot ātru pārrobežu sadarbību un datu apmaiņu par iespējami neatbilstīgiem produktiem un par iespējami negodīgu praksi starp valstu patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma iestādēm, patērētāju apvienībām un Eiropas Komisiju;
  • izstrādāt kopēju pārbaužu metodiku, lai iegūtu uzticamus un salīdzināmus datus, kā arī lai pārliecinātos par “divējādās kvalitātes” izplatību;
  • pārbaužu rezultāti publicējami visās ES oficiālajās valodās publiski pieejamā datubāzē; tie izanalizējami pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 2018. gada beigās.

Negodīgas komercprakses direktīva

Deputāti atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu mainīt Negodīgas komercprakses direktīvu, taču norāda, ka to nepieciešams precizēt. “Likumdošanas procesa rezultātā vajadzētu būt skaidri noteiktam, ko var uzskatīt par divējādu kvalitāti un kā kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē un jārisina katrs atsevišķais gadījums,” teikts rezolūcijā.

Deputāti ir pārliecināti, ka diskriminējoša un patērētāju interesēm neatbilstoša “divējāda kvalitāte” būtu skaidri jādefinē kā aizliegta komercprakse.

Viens logo visā ES

“Patērētāju izvēle nebūtu jāizmanto kā aizbildinājums tam, lai pazeminātu kvalitāti vai dažādos tirgos piedāvātu atšķirīgas kvalitātes produktus,” norāda deputāti, atgādinot, ka uzņēmumiem ir atļauts laist tirgū un pārdot preces ar atšķirīgu sastāvu un īpašībām, tikai pamatojoties uz leģitīmiem faktoriem, ar nosacījumu, ka pilnībā tiek ievēroti ES tiesību akti.

Deputāti aicina ražotājus apsvērt iespēju uz iepakojuma attēlot logotipu, kas norādītu, ka tā paša zīmola produkta saturs un kvalitāte visās dalībvalstīs ir vienādi.

Citāts

EP ziņotāja Olga Sehnalová (S&D, Čehija) sacīja: “Patērētāji vairākās valstīs sūdzas, ka, iegādājoties viena un tā paša zīmola preci, saņem citas kvalitātes preci. Divējādas kvalitātes produkti mazina cilvēku uzticēšanos ES vienotajam tirgum, tāpēc šai problēmai nepieciešams ES līmeņa risinājums. Ja produkts - dzēriens, kosmētika, tīrīšanas līdzeklis - atšķiras, kaut gan iepakojums ir identisks, tā būtu uzskatāma par negodīgu komercpraksi. ES nevar būt ne otrās šķiras produktu, ne patērētāju.”

Nākamie soļi

Nesaistošā rezolūcija tika apstiprināta ar 464 balsīm pret 69, 17 deputātiem atturoties.

Paredzams, ka novembrī EP Iekšējā tirgus komiteja balsos par likumdošanas priekšlikumu, ar kuru tiktu grozīta Negodīgas komercprakses direktīva.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.09.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts (13.09.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/search-by-date

EP Izpētes dienesta pārskats “Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west divide”

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf

EP Izpētes dienesta pārskats “European Commission guidelines on dual quality of branded food products”

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608804/EPRS_BRI(2017)608804_EN.pdf

EP Izpētes dienesta pārskats “Modernisation of EU consumer protection rules: A new deal for consumers”

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf

Procedūras dokumentācija: patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu modernizācija

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)

Multimediju materiāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/dual-quality-of-products_7601_pk

 

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu