Georg JARZEMBOWSKI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Япония
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Япония

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с Япония
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 07-03-2005 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 06-03-2005 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 52а

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 53, член 54, приложение V

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година  
- TRAN_AD(2008)398572 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността  
- TRAN_AD(2007)390547 -  
-
TRAN 
OPINION Discharge 2003: EC general budget, section III, Commission EN  
- TRAN_AD(2005)353281 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 133

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.