Jean-Marie LE PEN : Начална страница 

Член 

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Последни дейности 

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение с Договорите (B8-0051/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка