• Terry   REINTKE  

Terry REINTKE : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки  
- REGI_AD(2018)627807 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- REGI_AD(2018)625392 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.)  
- FEMM_AD(2018)619174 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС  
- EMPL_AD(2018)615267 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на образованието в ЕС  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на образованието в ЕС  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно доклада относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта  
- EMPL_AD(2018)616742 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС  
- EMPL_AD(2018)613389 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС  
- REGI_AD(2017)608135 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на Инициативата за младежка заетост в държавите членки  
- FEMM_AD(2017)610552 -  
-
FEMM 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания  
- FEMM_AD(2017)609613 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС  
- EMPL_AD(2017)602832 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения  
- FEMM_AD(2017)608057 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове  
- EMPL_AD(2017)599700 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги  
- FEMM_AD(2017)592148 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони  
- REGI_AD(2017)589280 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно условията на труд и несигурната заетост  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM