• Terry   REINTKE  

Terry REINTKE : Въпроси, изискващи писмен отговор - 8-ми парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III