Terry REINTKE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки  
- REGI_AD(2018)627807 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- REGI_AD(2018)625392 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно мерки за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията в ЕС  
- P8_DCL(2016)0100 - Отпаднала  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 51 - 13-12-2016
Писмена декларация относно достъпността на жилищата за уязвимите общности  
- P8_DCL(2016)0074 - Отпаднала  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Илхан КЮЧЮК , Stefan ECK , Terry REINTKE , Неджми АЛИ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Филиз ХЮСМЕНОВА , Nicola CAPUTO  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 91 - 13-12-2016
Писмена декларация относно здравните грижи за транссексуални лица  
- P8_DCL(2016)0011 - Отпаднала  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 76 - 02-05-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка