Tarja CRONBERG : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Финландия)

Председател 

 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран

членове 

 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2011 / 09-10-2011 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 21-09-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно индустриалната политика на ЕС за космическия сектор - Разгръщането на потенциала за икономически растеж в космическия сектор  
- AFET_AD(2013)514674 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година: общ бюджет – Европейска служба за външна дейност  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб  
- P7_DCL(2012)0026 - Гласувани с мнозинство  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 17-01-2013
Дата на приемане : 17-01-2013
Списък на подписалите лица : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Брой подписали : 389 - 17-01-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси