Dimitrios DROUTSAS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Гърция)

Заместник-председател 

  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове 

  • 14-09-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
  • 08-09-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 194 и член 162, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 52а

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 53, член 54, приложение V

СТАНОВИЩЕ относно съвместимостта на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, Съединените американски щати и Япония с правата съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от еврозоната  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Предложения за акт на Съюза  
Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 46

Предложение за акт на Съюза относно правилата за доброволно етикетиране относно информацията за пригодността на храните за вегетарианци или вегани  
- B7-0401/2013  

Декларации 

Декларация за финансови интереси