Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 29 Юни 1954 г., London

Изказвания на пленарно заседание

45

Корпоративна социална отговорност (разискване)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (разискване)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Бангладеш, включително детските бракове

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

15

ДОКЛАД относно условията на труд и несигурната заетост

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

ДОКЛАД относно социалния дъмпинг в Европейския съюз

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

СТАНОВИЩЕ относно програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): настояща ситуация и перспективи

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Становища в качеството на докладчик в сянка

8

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

СТАНОВИЩЕ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

СТАНОВИЩЕ относно условията на труд и несигурната заетост

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г.

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

СТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

СТАНОВИЩЕ относно европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г.

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Институционални предложения за резолюции

8

Предложение за резолюция относно младежката заетост

15-07-2014 B8-0052/2014

Писмени декларации

1

Писмена декларация в подкрепа на нарастване броя на достъпните тоалетни за хора с увреждания в ЕС

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Отпаднала

Детайли

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 124 - 28-07-2016

Въпроси, изискващи писмен отговор

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Комисията

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Комисията

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Комисията

Борба с болестите по дървесината на лозата

20-05-2015 P-008109/2015 Комисията

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

2

Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

05-05-2015 O-000046/2015 Комисията

Системи на ЕС за иновации в селското стопанство

30-04-2015 O-000045/2015 Комисията

Писмени обяснения на вот

1

 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels