Minodora CLIVETI
 • Minodora
  CLIVETI
 • Румъния
 • Роден: 24 Октомври 1955 г., Adjud

Политически групи

 • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Румъния)

Член

 • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник

 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Канада

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

304

Защита на видовете от дивата флора и фауна (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик

4

СТАНОВИЩЕ относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

СТАНОВИЩЕ относно цялостния подход на ЕС и неговите отражения върху съгласуваността на външната дейност на ЕС

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година: общ бюджет на ЕС, раздел III, Комисия

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2011 година

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Становища в качеството на докладчик в сянка

6

СТАНОВИЩЕ относно рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламента и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

СТАНОВИЩЕ относно жените с увреждания

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

СТАНОВИЩЕ относно целите на хилядолетието за развитие - определяне на рамката за периода след 2015 г.

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

СТАНОВИЩЕ относно Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Предложения за резолюции

10

Предложение за обща резолюция относно насилието срещу жени в Индия

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно изборите в Грузия

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за резолюция относно изборите в Грузия

17-10-2012 B7-0470/2012

Писмени декларации

4

Писмена декларация относно борбата срещу рака на простатата в Европейския съюз

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Отпаднала

Детайли

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 162 - 14-04-2014

Писмена декларация относно образованието и заетостта на хората, страдащи от аутистични разстройства и сходни предизвикателства

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Отпаднала

Детайли

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Дата на внасяне : 09-12-2013
Срок : 09-03-2014
Брой подписали : 160 - 10-03-2014

Писмена декларация относно насърчаване на преподаването на право

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Отпаднала

Детайли

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 58 - 10-12-2013

Писмена декларация относно закрила на децата в случаи на отвличане, включително в контекста на спорове за упражняване на родителски права

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Отпаднала

Детайли

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 91 - 10-12-2013

Парламентарни въпроси

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Комисията

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Комисията

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Комисията

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Комисията

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Комисията

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Комисията

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Комисията

  Need to create a uniform European market in professional qualifications as a vital counterpart to the single European labour market

06-06-2013 E-006475/2013 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси