Pavel TELIČKA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Чехия)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Чехия)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Чехия)

Заместник-председател 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Европейски парламент

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Беларус
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно военната мобилност  
- TRAN_AD(2018)626673 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно цифровизацията на европейската промишленост  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposed regulation, because it aims at enabling law enforcement authorities to request the comparison of fingerprint data with those stored in the Eurodac central database when they seek to establish the exact identity of a person or obtain further information for the purpose of prevention, detection or investigation of terrorist offences or of other serious criminal offences, and thus the extension of the law enforcement provisions of the Regulation to Denmark would enable the law enforcement authorities of Denmark to request a comparison of fingerprint data against the data entered by other participating Member States and stored in the Eurodac database.

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposed regulation, because Horizon Europe is the EU flagship programme to support research and innovation from concept to market uptake. The proposal also lays down the rules for participation and dissemination.

Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN  
 

. ‒ The Horizon Europe programme (the framework programme) is to be implemented through specific programmes. I voted in favour of the proposed decision, because it sets out detailed rules for implementing Horizon Europe, fixes its duration and provides for the means deemed necessary. I voted in favour as Horizon 2020 is the biggest EU research and innovation programme ever, with nearly EUR 80 billion of funding available over seven years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно удвояване на капацитета на газопровода „Северен поток“  
- P8_DCL(2016)0023 - Отпаднала  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 182 - 08-06-2016
Писмена декларация относно разширяване на трансевропейската транспортна мрежа за страните от Западните Балкани  
- P8_DCL(2015)0072 - Отпаднала  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Professor Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Илхан КЮЧЮК , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Дата на внасяне : 14-12-2015
Срок : 14-03-2016
Брой подписали : 68 - 15-03-2016
Писмена декларация относно насърчаването на трудовата мобилност на специалистите в областта на фитнеса чрез признаването на техните умения и квалификации  
- P8_DCL(2015)0067 - Отпаднала  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 51 - 12-02-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси