Mylène TROSZCZYNSKI : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка