Joëlle MÉLIN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 12-06-2018 : Front national (Франция)
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Франция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Делегация за връзки с Индия
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913  
- EMPL_AD(2018)628472 -  
-
EMPL 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

Cet accord permettra au Danemark d’utiliser le registre Eurodac qui sert à ficher les touristes, les demandeurs d’asile et les clandestins pour pouvoir suivre leurs activités partout en Europe.

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

La mise en commun et la coopération en matière de recherche sont logiques. Elles seraient valorisées au sein d'une Europe des nations que je soutiens, j’ai voté pour.

Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

La mise en commun et la coopération en matière de recherche sont logiques. Elles seraient valorisées au sein d'une Europe des nations que je soutiens, j’ai voté pour.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подпомагането на европейския сектор на зърнените култури  
- P8_DCL(2016)0132 - Отпаднала  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 21 - 13-03-2017
Писмена декларация относно нематериалното културно наследство на знанията и уменията в областта на винопроизводството  
- P8_DCL(2016)0108 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 27 - 25-01-2017
Писмена декларация относно децата, жертви на насилие, тормоз и малтретиране  
- P8_DCL(2016)0107 - Отпаднала  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 38 - 04-01-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка