Joëlle MÉLIN : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Делегация за връзки с Индия 

Последни дейности 

Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка