Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Член
 • Литва Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Роден: 16 Май 1963 г., Vilnius

Изказвания на пленарно заседание

232

Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Доклади – в качеството на докладчик

3

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

7

ДОКЛАД относно политиката на сближаване и кръговата икономика

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

ДОКЛАД относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

ДОКЛАД относно прегледа на европейската политика за съседство

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Становища в качеството на докладчик в сянка

7

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

СТАНОВИЩЕ относно правата на жените в държавите от Източното партньорство

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

СТАНОВИЩЕ относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

СТАНОВИЩЕ относно постигането на Европейски енергиен съюз

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

СТАНОВИЩЕ относно Европейската стратегия за енергийна сигурност

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Институционални предложения за резолюции

331

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за резолюция относно автономните оръжейни системи

05-09-2018 B8-0355/2018

Предложение за обща резолюция относно Бурунди

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Предложение за обща резолюция относно Сомалия

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Индивидуални предложения за резолюции

1

Писмени декларации

8

Писмена декларация относно възпоменанието на жертвите на Холокоста и подкрепата за създаване на мемориален център за Холокоста в Бабин Яр

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Отпаднала

Детайли

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 135 - 13-03-2017

Писмена декларация относно необходимостта трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да подкрепя достъпността на регионите

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Отпаднала

Детайли

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Искра МИХАЙЛОВА , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 106 - 13-03-2017

Писмена декларация относно улесняването на достъпа на регионалните и местните органи до европейските структурни и инвестиционни фондове

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Отпаднала

Детайли

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Неджми АЛИ , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 58 - 13-12-2016

Писмена декларация относно удвояване на капацитета на газопровода „Северен поток“

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Отпаднала

Детайли

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 182 - 08-06-2016

Писмена декларация относно донорството на органи

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Отпаднала

Детайли

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Илхан КЮЧЮК , Enrico GASBARRA , Филиз ХЮСМЕНОВА , Неджми АЛИ , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 113 - 08-06-2016

Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Отпаднала

Детайли

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Писмена декларация относно прекратяването на изпитването върху животни

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Отпаднала

Детайли

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Емил РАДЕВ

Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 60 - 08-12-2015

Писмена декларация относно канализиране на помощта от ЕС към терористични организации

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Отпаднала

Детайли

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Дата на внасяне : 09-02-2015
Срок : 09-05-2015
Брой подписали : 65 - 11-05-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Комисията

VP/HR - положението на д-р Ахмад Реза Джалали

04-07-2018 P-003698/2018 Комисията

Положението на д-р Ахмад Реза Джалали

04-07-2018 E-003697/2018 Съвета

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Комисията

  Extraterritorial application of US law in the context of the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

26-06-2018 E-003489/2018 Комисията

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Комисията

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Комисията

ЗП/ВП - Прилагане на санкциите срещу Русия

12-03-2018 E-001509/2018 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

27

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

16-05-2017 O-000042/2017 Комисията

Трафик на хора

24-03-2017 O-000024/2017 Комисията

VP/HR - свободата на медиите в Грузия: случаят Рустави 2

08-03-2017 O-000015/2017 Комисията

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

14-02-2017 O-000013/2017 Комисията

Предотвратяване на изчезването на деца мигранти в Европа

03-02-2017 O-000009/2017 Комисията

Положението в Италия след земетресенията

14-11-2016 O-000139/2016 Комисията

Запитвания

3

Писмени обяснения на вот

205

 

Единен цифров портал (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Автономни оръжейни системи (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels