• Laurenţiu   REBEGA  

Laurenţiu REBEGA : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море  
- REGI_AD(2019)630370 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници  
- AGRI_AD(2016)578551 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС  
- AGRI_AD(2016)573109 -  
-
AGRI