Laurenţiu REBEGA : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета;  
- REGI_AD(2019)629641 -  
-
REGI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Laurenţiu REBEGA  
Laurenţiu REBEGA 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка