Ангел ДЖАМБАЗКИ
 • Ангел
  ДЖАМБАЗКИ
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член на бюрото
 • България ВМРО
 • Роден: 21 Март 1979 г., Sofia

Изказвания на пленарно заседание

980

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

02-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-02(23)

Ядреното споразумение с Иран (разискване)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Отношенията между ЕС и НАТО (разискване)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

28-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-28(32)

Доклади – в качеството на докладчик

10

ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас

JURI
12-06-2017 A8-0219/2017

ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Херман Винклер

JURI
18-03-2016 A8-0062/2016

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

62

ДОКЛАД относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта

CULT
03-05-2018 A8-0162/2018

Становища в качеството на докладчик

10

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

CULT
27-04-2018 CULT_AD(2018)618293

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

CULT
03-03-2017 CULT_AD(2017)595580

СТАНОВИЩЕ относно цифровизацията на европейската промишленост

CULT
30-01-2017 CULT_AD(2017)593851

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

CULT
27-04-2016 CULT_AD(2016)578556

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи

JURI
12-01-2016 JURI_AD(2016)571707

СТАНОВИЩЕ относно „Към Акт за цифровия единен пазар“

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

JURI
14-10-2015 JURI_AD(2015)565191

СТАНОВИЩЕ относно предотвратяването на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на терористични организации

CULT
17-09-2015 CULT_AD(2015)557258

Становища в качеството на докладчик в сянка

61

СТАНОВИЩЕ относно заетостта и социалните политики в еврозоната

CULT
12-07-2018 CULT_AD(2018)620972

СТАНОВИЩЕ Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

CULT
28-06-2018 CULT_AD(2018)610922

СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.

CULT
07-06-2018 CULT_AD(2018)619218

СТАНОВИЩЕ относно положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.)

CULT
17-05-2018 CULT_AD(2018)618171

СТАНОВИЩЕ относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз

CULT
05-03-2018 CULT_AD(2018)612242

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.

CULT
27-02-2018 CULT_AD(2018)616539

СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

CULT
06-12-2017 CULT_AD(2017)610693

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

JURI
06-12-2017 JURI_AD(2017)599855

СТАНОВИЩЕ относно доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

CULT
23-10-2017 CULT_AD(2017)606026

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания

CULT
13-10-2017 CULT_AD(2017)604815

Институционални предложения за резолюции

210

  Motion for a resolution on the situation in Somalia

02-07-2018 B8-0323/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0171/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0159/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно детското робство в Хаити

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Предложение за обща резолюция относно положението във Венесуела

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on Executions in Egypt

05-02-2018 B8-0111/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0100/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Индивидуални предложения за резолюции

8

Писмени декларации

7

Писмена декларация относно осъждането на мъченията и екзекуциите на деца в Саудитска Арабия

12-12-2016 P8_DCL(2016)0126 Отпаднала

Детайли

Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Ангел ДЖАМБАЗКИ

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 45 - 13-03-2017

Писмена декларация относно реформата в областта на висшето образование в Беларус

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Отпаднала

Детайли

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Момчил НЕКОВ , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Отпаднала

Детайли

Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Писмена декларация относно синдрома на Аспергер

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Отпаднала

Детайли

Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Андрей КОВАЧЕВ , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Неджми АЛИ , Николай БАРЕКОВ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 51 - 13-12-2016

Писмена декларация относно борбата с омразата и екстремизма в интернет

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Отпаднала

Детайли

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Искра МИХАЙЛОВА , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Неджми АЛИ , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 143 - 13-12-2016

Писмена декларация относно насърчаване и защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Отпаднала

Детайли

Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN

Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 139 - 02-05-2016

Писмена декларация относно насърчаването на трудовата мобилност на специалистите в областта на фитнеса чрез признаването на техните умения и квалификации

11-11-2015 P8_DCL(2015)0067 Отпаднала

Детайли

Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY

Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 51 - 12-02-2016

Въпроси, изискващи писмен отговор

88

Териториални претенции на Турция към съседни държави

19-03-2018 P-001635/2018 Комисията

Обезпокоителен арест на български лекари на хуманитарна мисия в Сърбия

14-11-2017 P-007012/2017 Комисията

Тревожна тенденция за малцинствата в Албания

29-09-2017 E-006084/2017 Комисията

процеса на разширяване със страните от Западните Балкани

15-06-2017 E-003967/2017 Комисията

Статут на българската малцинствена група в Албания

26-04-2017 E-002913/2017 Комисията

Концесионни процедури

02-03-2017 E-001457/2017 Комисията

Злоупотреба с отпуснати европейски средства

01-02-2017 E-000694/2017 Комисията

Процедура по отдаване на концесия

19-01-2017 E-000263/2017 Комисията

Унищожаване на ловни територии

13-10-2016 E-007722/2016 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

17

VP/HR - Отношенията между ЕС и Турция

02-05-2018 O-000045/2018 Комисията

Нарушаване на свободното движение на стоки от страна на Гърция

03-03-2016 O-000041/2016 Комисията

Повишена заплаха от тероризъм

14-12-2015 O-000160/2015 Съвета

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M051
  1047 Brussels