Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

Председател 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Беларус

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Беларус
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за годините 2021–2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) PL  
 

Wydatki na ochronę zdrowia w UE stanowią 10 % PKB i wynoszą łącznie 1,3 bln EUR rocznie, z czego 220 mld stanowią wydatki na produkty farmaceutyczne, a 110 mld EUR – wydatki na inwestycje w nowe wyroby medyczne. Jednak, w tym samym czasie, zdarzają się sytuacje, w których wydatki na nowoczesne i kosztowne innowacje w tej dziedzinie nie idą w parze z faktycznym wzrostem skuteczności leków. Na przykład, w ostatnim dziesięcioleciu ceny leków przeciwnowotworowych zwiększyły się nawet dziesięciokrotnie niezależnie od wartości terapeutycznej tych leków. W różnych przeprowadzonych niedawno badaniach dotyczących leków onkologicznych wskazano, że jedynie 14–15 % z tych leków przyniosło wzrost przeżywalności. Nie oznacza to oczywiście potrzeby zmniejszania środków na badania, ale ich bardziej efektywnego wykorzystywania i stworzenia systemu zachęt do inwestowania w te sfery działalności medycznej, które nie przynoszą dużego zysku, jak szczepionki czy zwalczanie drobnoustrojów. Bardzo cieszy mnie jakość analizy zawartej w tej propozycji Komisji. Z zadowoleniem przyjmuję także wynik prac Parlamentu. Mam nadzieję, że nasze zalecenia szybko wejdą w życie.

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Wspólne przepisy dotyczące funduszy to jedno z kluczowych rozporządzeń dla następnej perspektywy finansowej UE. Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. W kontekście rozporządzenia pragnę podkreślić konieczność zawarcia konkretnego odniesienia również do kultury. Niejednokrotnie podkreślam, że brak takowego w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód w promowaniu inwestycji w dziedzinie kultury. Niezbędne jest zatem bardziej ambitne podejście, mając na uwadze przede wszystkim art. 167 ust. 4 TFUE stanowiący, że „Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów”. Musimy zatem w pełni uznać potencjał kultury i jej rolę we wspieraniu i promowaniu rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i spójności.

Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Mam dość unikalne doświadczenia w dziedzinie zwalczania klęsk żywiołowych i reagowaniu na nie. Byłem prezydentem Wrocławia w 1997 roku, gdy to miasto nawiedziła potężna powódź. Mam więc świadomość tego, o czym wspomina sprawozdawczyni w sprawozdaniu komisji ENVI. Świadomość nadchodzących zagrożeń, dostępność środków i zdolności, większa elastyczność reakcji, którą dają odpowiednio przeszkolone służby, oraz środki finansowe.
Te kluczowe elementy już funkcjonują w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jednak zmieniający się klimat i wpływ człowieka na środowisko powodują, że konieczne jest wzmacnianie tych elementów. Szczególnie wspieram postulaty zwiększenia spójności programu z innymi unijnymi i krajowymi programami ochrony cywilnej. Niewątpliwie mamy tu krok w dobrym kierunku, zasługujący na poparcie.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно реформата в областта на висшето образование в Беларус  
- P8_DCL(2016)0122 - Отпаднала  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Момчил НЕКОВ , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017
Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети  
- P8_DCL(2015)0052 - Отпаднала  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси