Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Член
 • Швеция Miljöpartiet de gröna
 • Роден: 26 Октомври 1973 г., Solna

Изказвания на пленарно заседание

46

Състав на Европейския парламент (разискване)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Реформа на избирателното право на Европейския съюз (разискване)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Право на разследване на Европейския парламент (разискване)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Доклади – в качеството на докладчик

3

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

14

ДОКЛАД относно прилагането на европейската заповед за плащане

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Становища в качеството на докладчик в сянка

11

СТАНОВИЩЕ относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

СТАНОВИЩЕ относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

СТАНОВИЩЕ относно Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г.

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

СТАНОВИЩЕ за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Институционални предложения за резолюции

2

Въпроси, изискващи писмен отговор

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Комисията

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Съвета

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Комисията

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Комисията

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Комисията

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Комисията

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Комисията

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Съвета

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Комисията

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

2

Писмени обяснения на вот

5

 

Президентски избори във Венесуела (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att "förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare". Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Европейски стълб на социалните права (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels