Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Член
 • Испания Independiente
 • Роден: 14 Ноември 1966 г., Madrid

Изказвания на пленарно заседание

284

Президентски избори във Венесуела (разискване)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Положението във Венесуела (разискване)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

11

ДОКЛАД относно жените и тяхната роля в селските райони

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ДОКЛАД относно правата на човека и миграцията в трети държави

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

ДОКЛАД относно частния сектор и развитието

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Становища в качеството на докладчик

4

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

СТАНОВИЩЕ относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

СТАНОВИЩЕ относно европейската гражданска инициатива

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Становища в качеството на докладчик в сянка

29

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

FEMM
30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработена)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно „Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна“

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

СТАНОВИЩЕ относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

СТАНОВИЩЕ съдържащо предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

СТАНОВИЩЕ относно условията на труд и несигурната заетост

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Институционални предложения за резолюции

333

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0296/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно положението в Никарагуа

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

Индивидуални предложения за резолюции

1

Писмени декларации

9

Писмена декларация относно синдрома на Аспергер

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Отпаднала

Детайли

Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Андрей КОВАЧЕВ , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Неджми АЛИ , Николай БАРЕКОВ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 51 - 13-12-2016

Писмена декларация относно прекомерната употреба или злоупотребата с антибиотици

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Отпаднала

Детайли

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 95 - 13-12-2016

Писмена декларация относно идиопатичната белодробна фиброза

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Гласувани с мнозинство

Детайли

Elena GENTILE , Андрей КОВАЧЕВ , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Дата на приемане : 11-07-2016
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 01 към протокола от заседанието на 12-09-2016
Брой подписали : 388 - 12-07-2016

Писмена декларация относно всеобщия достъп до майчиното здравеопазване

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Отпаднала

Детайли

Филиз ХЮСМЕНОВА , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Мария ГАБРИЕЛ , Caterina CHINNICI

Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 174 - 25-05-2016

Писмена декларация относно справянето с предизвикателствата, които поставя положението, отразено в световния индекс на глада

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Отпаднала

Детайли

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 61 - 25-05-2016

Писмена декларация относно укрепване на работата на Европейския инструмент за демокрация и права на човека във Венецуела

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Отпаднала

Детайли

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Дата на внасяне : 26-10-2015
Срок : 26-01-2016
Брой подписали : 64 - 27-01-2016

Писмена декларация относно изследванията и превенцията на ендометриозата

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Отпаднала

Детайли

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 193 - 08-12-2015

Писмена декларация относно насърчаването на приобщаващите образователни системи

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Отпаднала

Детайли

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 263 - 08-12-2015

Писмена декларация относно тормоза и насилието в училищата

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Отпаднала

Детайли

Филиз ХЮСМЕНОВА , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 119 - 08-12-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

234

  Autonomous communities an obstacle to implementation of the country-specific recommendations

28-05-2018 E-002878/2018 Комисията

  Increase in human trafficking between Member States

25-05-2018 E-002861/2018 Комисията

  Extreme nationalism and hate crimes on the rise in Croatia

23-05-2018 E-002752/2018 Комисията

  Possible breach of the Common Position by the Spanish Government

18-05-2018 E-002695/2018 Комисията

  VP/HR - Human rights in Cuba following the first EU-Cuba Joint Council meeting

17-05-2018 E-002640/2018 Комисията

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Комисията

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Комисията

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Комисията

  Possible violation of the Staff Regulations and the Code of Conduct for European Officials by a Commission Director

27-03-2018 E-001857/2018 Комисията

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

18

Европейски план за действие за социалната икономика

04-09-2017 O-000070/2017 Комисията

Трафик на хора

24-03-2017 O-000024/2017 Комисията

Предотвратяване на изчезването на деца мигранти в Европа

03-02-2017 O-000009/2017 Комисията

Кратко запитване - VP/HR - Изселническа политика на Израел

27-01-2017 O-000006/2017 Комисията

Борбата с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост

26-10-2016 O-000129/2016 Съвета

Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията

17-10-2016 O-000126/2016 Комисията

Писмени обяснения на вот

194

 

Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

He votado a favor porque la manipulación de cuentakilómetros es una negligencia que afecta a entre el 5% y el 12% de vehículos usados en ventas nacionales y entre el 30% y el 50% en ventas transfronterizas, acumulando un daño económico total de entre EUR 5,6 y 9,6 mil millones en toda la UE.
El objetivo de este informe INI es crear barreras legales, técnicas y operacionales para criminalizar
las manipulaciones de cuentakilómetros y disminuir así su efecto negativo en la seguridad vial,
el medio ambiente, la economía y los consumidores.

 

Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

He votado a favor porque el objetivo principal del informe es fortalecer la capacidad de la Unión para responder a desastres naturales y provocados por el hombre. La evaluación del UCPM (Union Civil Protection Mechanism) demostró que debe mejorarse su eficacia, su capacidad para responder a los desastres y la eficiencia administrativa.
Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta de establecer RESCUE (reserva dedicada de activos como capacidades aéreas de lucha contra incendios, hospitales de campaña, etc.) que se financiaría al 100% por la Unión. Además, también añade que los Estados miembros deberían redactar y transmitir sus evaluaciones de riesgos a la Comisión para trabajar conjuntamente en la prevención de desastres.

 

Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

El informe, del cual he sido ponente en la sombra, hace un balance de los progresos realizados desde que la Comisión y el SEAE adoptaron el Plan de acción de género II, una política integral para incorporar la igualdad de género en la acción de la UE al exterior.
El informe reafirma la posición del Parlamento Europeo de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre muchas otras cosas, el informe destaca la importancia de promover y garantizar el accesso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a un aborto seguro
El informe también condena el Global Gag Rule y llama a la UE y sus Estados miembros a apoyar de manera proactiva los derechos de las mujeres en todo el mundo aumentando significativamente la financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir la brecha financiera que EEUU deja en este ámbito.

 

Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

He votado a favor del informe que analiza la estrategia europea de la juventud en un momento clave para el futuro de la UE. Se destacan los principales problemas que sufren los jóvenes europeos y se señalan las distintas recomendaciones para fomentar su desarrollo, la igualdad de oportunidades, y su integración en la UE como ciudadanos europeos.
Además, he votado a favor de instar a la Comisión a perseguir la política de algunas empresas de ofrecer prácticas sucesivas sin remuneración y también he defendido la necesidad de armonizar en toda la UE concepto de “joven” y sus implicaciones en las distintas políticas públicas

 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia.

 

Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (C8-0181/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia

 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

El informe proporciona recomendaciones a la CE sobre la aplicación del FEAG y he votado a favor porque estoy de acuerdo con su contenido. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos y por cuenta propia cuyas actividades han cesado como resultado de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalización, como resultado de la continuación de la crisis económica, o como resultado de una nueva crisis financiera y económica mundial, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

 

Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

He votado a favor del informe que analiza el rango de normas y condiciones que los productos de la pesca deben cumplir para ser aceptados en el mercado de la UE, propone recomendaciones para garantizar una mejor igualdad de condiciones entre la UE y los operadores que no forman parte de la UE y para contribuir a una mejor gestión pesquera en todo el mundo.

 

Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

El informe se centra en la situación actual de la implementación del nuevo IIA on Better Law-making. Destaca la necesidad de mejorar en ciertas áreas de mejora de la legislación y los esfuerzos futuros que deben emprender las tres instituciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe.

 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la resolución porque estoy a favor de la propuesta realizada por la Comisión presentada en mayo

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels