Sofia SAKORAFA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 27-09-2015 : Coalition of the Radical Left (Гърция)
 • 28-09-2015 / 23-01-2019 : Independent (Гърция)
 • 24-01-2019 / 01-07-2019 : MeRA25 (Гърция)

Председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Делегация за връзки с Палестина
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 14-06-2016 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 20-06-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Палестина

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EL  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε και καταψήφισε για πολλοστή φορά τη διασύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με την οικονομική διακυβέρνηση μέσω της εφαρμογής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας.
Καταψήφισα τις σχετικές με αυτή διατάξεις, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για νεοφιλελεύθερο επινόημα που πλήττει τον πυρήνα της Πολιτικής Συνοχής. Η επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας ή της δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να προηγείται της ανάπτυξης και της ομαλής υλοποίησης των επενδύσεων. Παράλληλα, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ένα ακόμη εργαλείο τιμωρίας και κυρώσεων, στο πλαίσιο μιας μη τεκμηριωμένης σχέσης με τα εκάστοτε, ξένα προς την πολιτική της συνοχής, δημοσιονομικά προβλήματα. Αποτελεί διπλή και επαχθή κύρωση στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η επιβολή ποινών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική και κοστίζει σε όρους οικονομικής ανάπτυξης. Η δε αξιολόγηση της εφαρμογής της είναι κατά βάση υποκειμενική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αποκτά πολιτική χροιά η χρήση της και να συνδέεται με εξελίξεις που ξεπερνούν τα κριτήρια που θέτει.
Περαιτέρω, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα θέτει σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση των κρατών, δημιουργεί έλλειψη πόρων που ενδέχεται να επιδεινώσει ένα υπάρχον δημοσιονομικό πρόβλημα, υπονομεύει την ισότιμη εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής, τιμωρεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεν φέρουν την κύρια ευθύνη για τις δημοσιονομικές αποφάσεις και, τελικά, θέτει σε αμφισβήτηση τη συνολική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της Πολιτικής Συνοχής.

Използването на канабис за медицински цели (B8-0071/2019) EL  
 

Πολυάριθμες μελέτες επισημαίνουν ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη και ανακούφιση των ασθενών που πάσχουν από πολλές ασθένειες (HIV/AIDS, ψυχικά νοσήματα, επιληψία, Αλτσχάιμερ, καρκίνο, κ.λπ.). Έχει διαπιστωθεί ότι πλέον πολλοί ασθενείς προσφεύγουν στη χρήση της κάνναβης για θεραπευτικούς λόγους, αναγκασμένοι να ακολουθούν παράνομες διαδικασίες.   
Με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Παράλληλα, ζήτησε την απλούστευση των διαδικασιών και την επαρκή χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα.
Υποστήριξα το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι η νομοθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη είναι επωφελής για την κοινωνία. Θα οδηγήσει σε περιορισμό της μαύρης αγοράς, στη διασφάλιση της ποιότητας, στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία και σε πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές. Εφόσον θα έχουμε ένα ξεκάθαρο και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να αφήσουμε στην επαγγελματική κρίση των γιατρών τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικά, αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας υγείας με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα υπόλοιπα φάρμακα.

Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EL  
 

Μέχρι σήμερα, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στηριζόταν στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών. Πολυάριθμες φυσικές καταστροφές πλήττουν όλες τις περιοχές της ΕΕ, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και ζημιές δισεκατομμυρίων σε υποδομές. Με νωπή την τραγωδία στο Μάτι, αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (rescEU). Αντιλαμβανόμενη την καίρια σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της κοινής πρόκλησης, υπερψήφισα σε δύο διαδοχικές νομοθετικές φάσεις (Μάιος 2018 και Φεβρουάριος 2019) τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, στο κοινό ψήφισμα για τις πυρκαγιές στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018, και στην αντίδραση της ΕΕ που υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 με ευρεία πλειοψηφία, υπογραμμίστηκε η άμεση ανάγκη επιτάχυνσης της υιοθέτησης του rescEU. Με το rescEU θα δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία μέσων και θα ενισχυθούν οι κοινές ικανότητες επιχειρησιακής αντίδρασης. Απτή απόδειξη ότι όταν υπάρχει κοινή βούληση, η αλληλεγγύη γίνεται πράξη.
Η θετική αυτή εξέλιξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία φέρει το κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, υπενθυμίζω ότι η αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος πολιτικής προστασίας είναι μία ακόμη ολέθρια επίπτωση των επικίνδυνων μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно зачитането на правата на човека и на религиозните права в Турция  
- P8_DCL(2016)0101 - Отпаднала  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 35 - 13-12-2016
Писмена декларация относно защитата на свободата на словото и на правата на човека в Турция  
- P8_DCL(2016)0090 - Отпаднала  
Kostas CHRYSOGONOS , Manolis KEFALOGIANNIS , Takis HADJIGEORGIOU , Costas MAVRIDES , Martina MICHELS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Renate SOMMER , Eva KAILI , Sofia SAKORAFA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 50 - 13-12-2016
Писмена декларация относно насърчаването на трудовата мобилност на специалистите в областта на фитнеса чрез признаването на техните умения и квалификации  
- P8_DCL(2015)0067 - Отпаднала  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 51 - 12-02-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси