• Eleonora   FORENZA  

Eleonora FORENZA : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС във връзка с това  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно „Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове“  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на образованието в ЕС  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- FEMM_AD(2017)610560 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки  
- INTA_AD(2017)606055 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ съдържащо предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна  
- INTA_AD(2017)602956 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна  
- INTA_AD(2017)604521 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях  
- FEMM_AD(2017)601057 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно водеща инициатива на ЕС за производството на облекло  
- INTA_AD(2017)592396 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2015 година  
- FEMM_AD(2017)593954 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година: Раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- FEMM_AD(2017)593956 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията  
- FEMM_AD(2016)580476 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година  
- FEMM_AD(2016)571743 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- FEMM_AD(2016)571787 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година  
- INTA_AD(2015)560817 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели  
- INTA_AD(2015)551983 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- FEMM_AD(2015)541617 -  
-
FEMM