Eleonora FORENZA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lista Tsipras-L'Altra Europa (Италия)

Заместник-председател 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност  
- A8-0217/2016 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС  
- ENVI_AD(2017)608053 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС във връзка с това  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно „Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове“  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на образованието в ЕС  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) IT  
 

La Colombia conta oggi il maggior numero di omicidi di difensori dei diritti umani nel mondo (rapporti di Amnesty International e Front Line Defenders). Nel 2017 dei 313 difensori uccisi nel mondo, ben 212 erano latinoamericani, e di questi 92 sono stati uccisi in Colombia.
Nel report trimestrale dell’ONU sulla missione di verifica in Colombia, del 26 dicembre, si riferisce come soltanto nel settembre 2018 siano stati almeno sette gli omicidi di leader verificati, mentre 22 sono in fase di accertamento. Dalla firma degli accordi di pace ci sono poi 456 casi di omicidi, 163 dei quali già verificati dalle autorità colombiane.
Il Segretario generale ONU, Guterres, ha ribadito la preoccupazione per i continui attacchi contro i leader sociali e i difensori dei diritti umani in Colombia, nonostante gli impegni per l’attuazione degli accordi di pace presi dal presidente Ivan Duque nei suoi primi cento giorni di mandato.
La Colombia ha un serio e ripetuto problema con il rispetto dei diritti umani. Questa relazione è un’occasione persa per cercare di esercitare una reale pressione nei confronti del governo colombiano, perché non prende posizione netta su questa situazione. Per questo ho votato contro questa relazione.

Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) IT  
 

La risoluzione presenta un buon avanzamento in tema di diritti fondamentali, incluso il diritto all'aborto libero e sicuro, di cui sono molto soddisfatta e ringrazio i colleghi deputati e deputate che hanno duramente lavorato su questo documento. Tuttavia, l'esplicita associazione tra antisemitismo e l'opposizione alle politiche di sangue che Israele mette in atto è per me inaccettabile. Per questo ho deciso di astenermi al voto generale della risoluzione.

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) IT  
 

Oggi a Strasburgo abbiamo votato la relazione Saïfi sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (2017/2070(INI)).
Vorrei esprimere le ragioni del mio voto contrario alla relazione. In generale considero che la relazione della collega Saïfi contenga elementi apprezzabili, abbiamo sempre lavorato molto bene insieme nella commissione INTA di cui entrambe siamo componenti.
Tuttavia l'impostazione generale della relazione opta per le politiche di liberalizzazione e favorisce le grandi concentrazioni invece che i piccoli investitori. Inoltre, ancora più significativo per la propensione del mio voto è la mancanza di un'indicazione vincolante in quei paragrafi che affrontano lo sviluppo sostenibile, che significa diritti umani, tra cui diritti delle donne, i diritti del lavoro e il rispetto degli standard in materia di difesa dell'ambiente.
La mancata richiesta di un vincolo rende queste clausole soltanto dei propositi, quando nelle due relazioni di cui sono stata relatrice sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (A8-0023/2018) e sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (A8-0217/2016) proprio questo Parlamento aveva raggiunto altri e migliori risultati da questo punto di vista.
Penso che non si debba mai retrocedere rispetto a tali avanzamenti che tutelano il bene di tutte e di tutti.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно преразглеждането на въпроса дали да се изгради новата високоскоростна железопътна линия Лион – Торино  
- P8_DCL(2016)0111 - Отпаднала  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017
Писмена декларация относно условията на труд на персонала, отговарящ за почистването в хотелите в Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0076 - Отпаднала  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016
Писмена декларация относно инфекциозните болести в ранна детска възраст  
- P8_DCL(2015)0033 - Отпаднала  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 124 - 08-12-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси