Eleonora FORENZA : Становища в качеството на докладчик в сянка 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС във връзка с това  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно „Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове“  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на образованието в ЕС  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- FEMM_AD(2017)610560 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки  
- INTA_AD(2017)606055 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ съдържащо предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна  
- INTA_AD(2017)602956 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна  
- INTA_AD(2017)604521 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях  
- FEMM_AD(2017)601057 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно водеща инициатива на ЕС за производството на облекло  
- INTA_AD(2017)592396 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година: Раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- FEMM_AD(2017)593956 -  
-
FEMM 

Обратна връзка