Philippe LOISEAU : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 

Последни дейности 

Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка