Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Член
 • Белгия Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Роден: 2 Май 1972 г., Sint-Truiden

Изказвания на пленарно заседание

565

Положението в Йемен (разискване)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Състоянието на Съюза (разискване)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Закрилата на децата мигранти (разискване)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Положението в ивицата Газа

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Доклади – в качеството на докладчик

1

ДОКЛАД относно частните охранителни дружества

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

13

ДОКЛАД относно отношенията между ЕС и НАТО

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

ДОКЛАД относно жените и тяхната роля в селските райони

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

AFET
21-12-2015 A8-0372/2015

Становища в качеството на докладчик

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Становища в качеството на докладчик в сянка

6

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

СТАНОВИЩЕ относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Институционални предложения за резолюции

302

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно Бурунди

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Предложение за обща резолюция относно Сомалия

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Индивидуални предложения за резолюции

1

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Отпаднала

Детайли

Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Писмена декларация относно донорството на органи

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Отпаднала

Детайли

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Илхан КЮЧЮК , Enrico GASBARRA , Филиз ХЮСМЕНОВА , Неджми АЛИ , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 113 - 08-06-2016

Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Отпаднала

Детайли

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Въпроси, изискващи писмен отговор

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Комисията

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Комисията

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Комисията

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Комисията

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Комисията

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Комисията

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Комисията

  The real benefit of ethical certifications in tea and cocoa industries: the need for an informed choice for EU consumers

09-07-2018 E-003733/2018 Комисията

VP/HR - положението на д-р Ахмад Реза Джалали

04-07-2018 P-003698/2018 Комисията

Положението на д-р Ахмад Реза Джалали

04-07-2018 E-003697/2018 Съвета

Въпроси, изискващи устен отговор

21

Закрилата на децата мигранти

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Комисията

Разследване след скандала "Дизелгейт" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Комисията

Признаване на периоди на училищно образование в чужбина

02-06-2017 O-000048/2017 Комисията

Запитвания

4

Писмени обяснения на вот

657

 

Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Положението в Йемен (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel