Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Член
 • Белгия Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Роден: 2 Май 1972 г., Sint-Truiden

Изказвания на пленарно заседание

562

Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Закрилата на децата мигранти (разискване)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Положението в ивицата Газа

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Положението в Сирия (разискване)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Положението в Русия (разискване)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Евтаназията в Уганда

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Доклади – в качеството на докладчик

1

ДОКЛАД относно частните охранителни дружества

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

13

ДОКЛАД относно отношенията между ЕС и НАТО

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

ДОКЛАД относно жените и тяхната роля в селските райони

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

AFET
21-12-2015 A8-0372/2015

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Становища в качеството на докладчик в сянка

5

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

СТАНОВИЩЕ относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Институционални предложения за резолюции

295

Предложение за обща резолюция относно Бурунди

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Предложение за обща резолюция относно Сомалия

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Индивидуални предложения за резолюции

1

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Отпаднала

Детайли

Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Писмена декларация относно донорството на органи

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Отпаднала

Детайли

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Илхан КЮЧЮК , Enrico GASBARRA , Филиз ХЮСМЕНОВА , Неджми АЛИ , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 113 - 08-06-2016

Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Отпаднала

Детайли

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Въпроси, изискващи писмен отговор

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Комисията

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Комисията

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Комисията

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Комисията

  The real benefit of ethical certifications in tea and cocoa industries: the need for an informed choice for EU consumers

09-07-2018 E-003733/2018 Комисията

VP/HR - положението на д-р Ахмад Реза Джалали

04-07-2018 P-003698/2018 Комисията

Положението на д-р Ахмад Реза Джалали

04-07-2018 E-003697/2018 Съвета

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Комисията

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Съвета

  Extraterritorial application of US law in the context of the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

26-06-2018 E-003489/2018 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

21

Закрилата на децата мигранти

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Комисията

Разследване след скандала "Дизелгейт" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Комисията

Признаване на периоди на училищно образование в чужбина

02-06-2017 O-000048/2017 Комисията

Запитвания

4

VP/HR - Определяне на приоритети за партньорството между ЕС и Египет

04-05-2017 K-000002/2017 Комисията

последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо

12-04-2017 G-000004/2017 Комисията

VP/HR - Изселническа политика на Израел

27-01-2017 K-000001/2017 Комисията

Писмени обяснения на вот

597

 

Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel