Dieter-Lebrecht KOCH : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по транспорт и туризъм 

Член 

Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка